Qaddisin u Beati Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk Anton Fasani

(1681-1742)

27 ta’ Novembru


Frangisk Anton, li qabel dahal fil-kunvent kien jismu Giovaniello, twieled Lucera fil-Puglie, l-Italja ta’ isfel, fl-1681.  F’zghozitu dahal mal-Frangiskani Konventwali.  Mill-bidu tal-hajja religjuza nghazel ghal qdusitu.  Huwa kien ta’ ezempju ghal kulhadd bil-hegga sacerdotali tieghu u bil-hajja ta’ cahda li kien jghix.  Meta ghazluh bhala Ministru Provinhjal, huwa sahaq kemm felah fuq il-harsien tar-Regola Frangiskana fil-Provincja tieghu.Xerred ma’ kullimkien id-devozzjoni lejn l-Immakulata Kuncizzjoni.  Ghal erbghin sena shah kien imbierek minn kulhadd ghall-karitŕ kbira tieghu mal-foqra, l-iltiema u l-habsin. Imzejjen b’karizmi tas-sema, Frangisk Anton miet Lucera fid-29 ta’ Novembru 1742.  Fit-13 ta’ April 1986 il-Papa Gann-Pawl II ghaddu mal-qaddisin.

 


Kummentarju ghat-talba tal-“Missierna”

mill-kitbiet tal-qaddis


 

Is-silta li gejja ttiehdet mill-kummentarju ghat-talba tal-“Missierna” li kiteb il-qaddis.  Fiha Fasani jfisser x’jifhem meta lil Alla jsejjahlu Missier.

 

Mulej Alla tal-hajja tieghi, int Missierna li nissiltna, ahna tieghek ghax int hlaqtna.  Ahna minn dejjem tieghek, izda int nissiltna fz-zmien u hlaqtna xbieha u xebh tieghek.  Missierna, Missier kulhadd, ghax int hallieq ta’ kollox, kemm ta’ dak li jidher u kemm ta’ dak li ma jidhirx, tal-hlejjaq ta’ taht l-art, ta’ l-art u tas-sema.  Missierna, mhux biss ghax int missier kulhadd, imma ghax thobbna bi mhabba specjali.  Int bis-sahha tal-fidi vera sawwabt fi qlubna l-Ispirtu ta’ Ibnek, li jghajjat: Abba, Missier.

        

Missier tajjeb, Missier qaddis, Missier helu, Missier hlejju u hanin, Missier setghan fuq kollox u gharef, Missier bla tarf u ta’ kobor bla tmiem, Missier ta’ dejjem l-aktar gholi, l-aqwa u l-eqdes Missier.  Aghmel, Missier, li ahna wkoll, uliedek b’adozzjoni specjali, li biha ghamiltna werrieta, nirtu sewwasew lilek, o Alla, u nsiru werrieta flimkien ma’ Kristu.


Missier qaddis, kif stajt tg
hollini f’dil-glorja, biex insir ibnek, meta jien lanqas biss jisthoqqli nissejjah hliqa tieghek?  Miniex jewwilla midneb, qaddej tad-dnub u lsir tax-xitan?  Mela kif nista’ nkun iben ta’ Alla b’adozzjoni?

        

O Missier, Missier, Missier il-hniena, Missier il-mahfra, Missier ta’ tjieba bla qjies!  Ah, bluha ta’ wlied Adam!  Dawn jaharbu mill-hakma hielsa ta’ Alla l-Missier u ma jqisu xejn l-adozzjoni ta’ wlied Alla, waqt li jintelqu minn jeddhom fil-jasar tax-xitan.  Ah, xi bluha, xi frugha, x’hazen, x’ingratitudni bla tarf!

        

Mulej, Missier qaddis, ikollok hniena minni, ghax dnibt hafna meta kont mahkum mill-hazen.  O Missier, Missier mahbub, la titlaqnix.

        

Missier qaddis, nitlob l-ghajnuna tieghek, nitlobhielek bla waqfien, biex int issalva lili, ibnek, u tqawwini bl-imhabba tieghek ta’ missier.  Aghmel, Missier qaddis, li jien ingib ruhi ta’ iben, naghraf u nifhem ta’ iben, biex nigi ]dejk, Missier, fis-sebh bla tmiem.  Amen, amen, amen.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Frangisk

Anton Fasani