Qaddisin u Beati Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►

 


San Kurradu ta' Parzham

(1818-1894)

4 ta’ Jannar


Konrad Birndorfer twieled fl-1818 u wara li ghadda zghozija qaddisa dahal mal-Frangiskani Kapuccini.  Ghamel il-professjoni fl-Ordni fl-1842.  Ghal 43 sena shah qeda bhala purtinar fil-kunvent ta’ Altötting, il-Germanja.  B’din il-hidma huwa sehhlu jaghti ezempju lil kull min kien jafu ta’ hajja ta’ talb, ta’ mhabba Nisranija, ta’ hegga, hrara u sabar kbir.  Ittajjar lejn il-Hallieq fl-1894, u kien il-Papa Piju XI li kitbu mal-qaddisin.

 


L-Ghaqda ma’ Alla

mill-kitbiet tal-Qaddis


 

Is-silta li gejja ttiehdet minn ittra li kiteb il-qaddis u li fiha jistqarr li hu kien jinsab maghqud ma’ Alla li mhabbtu bla qjies.

 

Kien bir-rieda ta’ Alla li jien tlaqt dak kollu li kien ghaziz u ta’ pjacir ghalija - lilu rrodd hajr talli sejjahli ghall-hajja religjuza, li fiha sibt daqstant hena u sliem li bhalhom qatt ma kont insib kieku bqajt fid-dinja.  Fis-sustanza l-hajja tieghi hi din: inhobb u nbati, nikktuntempla, inqim, u nitghaxxaq bla ma nieqaf bl-imhabba safja li biha Alla jhobb lill-hlejjaq ckejknin tieghu.

 

L-imhabba ta’ Alla ma tigi qatt nieqsa.  Ebda haga ma xxekkilni, u ninsab dejjem maghqud ma’ Alla, li mhabbtu ghalija bla qjies.  Anzi aktar ma nkun imhabbat, aktar inhossni maghqud ma’ Alla.  Dak il-hin nibda nithaddet ma’ Alla bhal wiehed ta’ gewwa.  B’kunfidenza ta’ iben lejn missieru, inkattar it-talb u t-tnehid u nurih b’fiducja ta’ iben f’missieru dak kollu li jkun idejjaqli ruhi.  Jekk xi darba nidneb, nitolbu jahfirli b’umilta’ kbira, waqt li nuri x-xewqa li ngib ruhi ta’ iben twajjeb u gwejjed ta’ Missier hekk mahbub, u li nhobbu b’imhabba akbar.

 

Biex nithajjar inkun gwejjed u umli bizzejjed inhares lejn is-salib - dan hu l-ktieb tieghi.  B’harsa wahda biss lejn Gesu’ msallab nitghallem kif ghandi ngib ruhi f’kull cirkustanza. 


Minghandu nitghallem l-umilta’, il-hlewwa, is-sabar; nitghallem ukoll ingorr salibi - dan ghalija jsir hafif u helu.  Nilqa’ b’radd ta’ hajr kemm il-hena kemm in-niket minn idejn il-Missier tas-sema.  B’hekk inkun dejjem ferhan fil-Mulej, ghad li nhossni wkoll imnikket ghax ma nhobbux bizzejjed.  Mhux li kont nixbah lil anglu serafin f’imgabbti lejh!  Nixtieq li kull hliqa tghinni nhobb lil Alla fuq kollox biex imhabbti qatt ma tonqos.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Kurradu

ta' Parzham