Qaddisin u Beati Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►

 


San Lawrenz ta' Brindisi

(1559-1619)

21 ta’ Lulju


Lawrenz Russo twieled Brindisi fil-Puglie, l-Italja ta’ isfel, fl-1559 minn familja maghrufa, izda dahal mal-Frangiskani Kapuccini tal-Provincja tal-Veneto.  Kien bniedem ta’ intelligenza kbira u mohh mill-aqwa, kellu memorja tal-ghageb.  Fi zmien tassew qasir tghallem bosta ilsna f’daqqa, fosthom il-Grieg u l-Lhudi, il-lingwi tal-Bibbja.  Bil-karattru qawwi tieghu u bil-hila kbira li kellu fit-tahdit, sehhlu jwassal bosta protestanti u Lhud ghall-fidi Kattolika.  Waqt il-battalja ta’ Alba Reale fl-Ungerija (1601) indahal biex jaghmel il-qalb lis-suldati Nsara.  U jinghad li kien bis-sahha tieghu li dawn kisbu r-rebha.  Hidma bhal din kien digà ghamilha qablu fl-istorja Frangiskana fl-1456 San Gwann ta’ Capestrano (1386-1456). Minkejja l-hafna xoghol li kemm il-Papiet u kemm l-Ordni rhew f’idejn Lawrenz, fosthom dak tal-Vigarjat Generali ta’ l-Ordni, huwa xorta wahda baqa’ jikteb u llum hu maghdud fost l-aqwa kittieba tal-Knisja.  Miet Lisbona fit-22 ta’ Lulju 1619, dakinhar stess li ghalaq sittin sena.  Fl-1881 il-Papa Ljun XIII kitbu mal-qaddisin filwaqt li l-Papa Gwanni XXIII gharfu b’Duttur tal-Knisja fl-1959.

 


Il-Predikazzjoni hija Hidma ta’ Appostlu

mill-kitbiet tal-qaddis


 

Mit-tieni prietka tar-randan ittiehdet din is-silta li fiha l-qaddis jghid li l-predikazzjoni hija hidma ta’ appostlu.

 

Ahna, flimkien ma’ l-angli u l-erwieh tajba, konna mahluqin xbieha ta’ Alla, ghalhekk ahna lkoll ghandna ruh hajja.  Biex nghixu l-hajja tar-ruh nehtiegu l-hobz tal-grazzja minghand l-Ispirtu s-Santu, nehtiegu l-imhabba ta’ Alla.  Imma l-grazzja u l-imhabba ma huma xejn minghajr fidi, ghax minghajr fidi wiehed ma jistax joghgob lil Alla.  U l-fidi ma tinghatax minghajr ix-xandir tal-Kelma ta’ Alla - il-fidi tigi mis-smigh u s-smigh jigi mix-xandir tal-Kelma.  Ghalhekk ix-xandir hu mehtieg ghall-hajja tar-ruh bhalma z-zrigh hu mehtieg ghall-hajja tal-gisem.


Kristu qal: “Wiehed bidwi hareg jizra’.”  Dan iz-zerriegh huwa x-xandar tas-sewwa. 
Mill-Bibbja nafu li xi drabi s-sewwa kien ixandru Alla nnifsu, bhal meta semma’ lehnu fid-dezert quddiem il-poplu kollu u tahom il-ligi tas-sewwa.  Xi drabi kien anglu tal-Mulej li xandar is-sewwa, bgal meta widdeb il-poplu ggax kisru l-ligi ta’ Alla.  Dakinhar l-Israelin kollha, meta semghu kliem l-anglu hassew qalbhom minfuda, ghollew lehinhom u bdew jibku biki ta’ mrar.  Mose’ wkoll xandar il-ligi tal-Mulej lill-poplu kollu fir-raba’ ta’ Mowab, kif naqraw fid-Dewteronomju.  Fl-ahhar gie Kristu, il-bniedem-Alla, biex ixandar il-Kelma tal-Mulej u baghat lill-Appostli tieghu biex ixandruha huma wkoll, hekk kif qabel kien baghat lill-Profeti.

 

Mela l-predikazzjoni hija hidma appostolika, angelika, nisranija, u divina.  Ggax il-Kelma ta’ Alla hi mimlija b’kull tjieba, ggax qisha tezor ta’ kull gid.  Tabilhaqq, minnha l-fidi, it-tama, l-imhabba, minnha kull virtu’, minnha d-doni ta’ l-Ispirtu s-Santu, minnha l-beatitudnijiet tal-Vangelu, minnha kull opra tajba, kull mertu u kull glorja li niksbu fis-sema.  Ilqghu l-Kelma mhawla fikom: din tista’ salvakom.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Lawrenz ta' Brindisi