Qaddisin u Beati Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►

 


San Pietru ta' Alcantara

(1499-1562)

19 ta’ Ottubru


Pietru twieled Alcantara fi Spanja fl-1499.  Kif temm l-istudji f’Salamanca, dahal Frangiskan.  Meta sar sacerdot qeda bosta ufficcji importanti fl-Ordni u fl-1554 kiseb il-permess li jerga’ jgib xi kunventi ta’ l-Ordni lejn osservanza aktar regolari tar-Regola Frangiskana.  Minn dak il-waqt inghaqdu mieghu hafna patrijiet u hekk twieldet ir-riforma Frangiskana Alkantarina, imsejsa fuq il-penitenza u faqar mill-aktar iebes.  Ghamel il-qalb u ghen lil Santa Tereza ta’ Gesù biex tissokta tmexxi ’l quddiem ir-riforma ta’ l-Ordni Karmelitan.  Huwa kiteb ukoll xi trattati li fihom gabar l-esperjenza axxetika u mistika li ghadda minnha f’hajtu.  Bil-kitba tieghu juri x’devozzjoni kbira kellu lejn il-Passjoni ta’ Kristu.  Miet Arenas, qrib Avila, fit-18 ta’ Ottubru 1562.  Kien il-Papa Klement IX li hatar lil Pietru ta’ Alcantara qaddis.

 


Pariri lil lil Santa Tereza

mill-kitbiet tal-qaddis


 

Minn ittra li l-qaddis kiteb lil Santa Tereza hadna s-silta li gejja; fiha jheggigha tibqa’ ghaddejja b’hidmitha u jghidilha li l-pariri ghandha tehodhom minghand l-imgarrbin.

 

Bqajt mistaghgeb mhux ftit b’kif int bicca xoghol bhal din tlaqtha f’idejn nies ta’ l-ittra, izda li ma jifhmux f’dal-qasam.  Meta jiguna kazijiet tal-kuxjenza tkun haga tajba li nfittxu l-parir tal-guristi u tat-teologi u nimxu fuqu, imma meta hemm fin-nofs il-hajja tal-perfezzjoni ghandna nfittxu biss lil dawk li jghixuha.  Huma biss jistghu jithaddtu fuq das-suggett bl-awtorita’, ghax huma din l-esperjenza kisbuha bil-ghajxien u bit-tigrib.

        

Dwar il-kunsilji evangelici, imbaghad, ma tehtieg tistaqsi lil hadd, imma biss garrab lilek innifsek biex ta`certa ruhek mis-sejha ta’ Alla u mill-hila tieghek li tharishom, biex ma tmurx taqa’ fil-periklu ta’ l-infedelta’.

        

Il-parir ta’ Alla ma jistax ma jkunx hlief tajjeb, u jidher tqil biss ghal dawk li ma jemmnux jew li ghandhom tama ckejkna f’Alla, u li jemmnu li fil-hwejjeg spiritwali wieged ggandu jimxi fuq il-pariri tal-prudenza umana.  Dawn jehtieg jifhmu li min jaghti l-parir jaghti flimkien mieghu l-qawwa biex wiehed iwettqu, ghax min jaghti d-doni huwa l-quccata tal-qawwa u tat-tjieba.  Jekk, mela, xi hadd irid jimxi fuq il-parir ta’ Kristu waqt li jhaddan hajja ta’ perfezzjoni akbar, dan ghandu jaghmlu mimli bit-tama.  Il-Mulej dan il-parir jaghtih lil kulhadd, irgiel u nisa, minghajr ma joqghod jaghzel.  Imma mbaghad ghandek tiehu ]sieb ukoll li tibqa’ fidila ghal dak li jkun heggek taghmel, hekk kif ghamlu hafna ohrajn.

        

Meta nilmhu xi difetti fil-monasterji tas-sorijiet, malajr nifhmu li dan jigri ghax dawn jidhlu ghall-hajja tal-faqar kontra qalbhom u minghajr sejha minn Alla.  Jien ma rridx infahhar il-faqar fih innifsu, izda nfahhar biss dak il-faqar li ahna nitghabbew bih bis-sabar kollu ghall-imhabba ta’ Gesu’ msallab u ghall-imhabba tieghu nixtiequ nghixuh u nhaddnuh minn jeddna.  Ghalhekk henjin insejjah - kif jaghmel il-Mulej innifsu - il-foqra fl-ispirtu, dawk li huma foqra ghax ghazlu jkunu hekk minn jeddhom.

        

Il-Mulej jaghtik dawl kotran biex tkun tista’ tifhem dil-verita’ u tghixha fil-prattika.  U temminx lil dawk li jghidu l-kuntrarju.  Dan jaghmluh jew minhabba nuqqas ta’ dawl fil-gewwieni taghhom, jew minhabba nuqqas ta’ fidi, jew ghax qatt ma garrbu kemm hu helu l-Mulej ma’ min ihobbu u ma’ min cahad il-gid ta’ din id-dinja ghall-imhabba tieghu.

        

Il-Mulej izommok shiha f’din il-verita’, u tmurx tiehu l-pariri jekk mhux minghand dawk li haddnu l-kunsilji evangelici bis-serjeta’ kollha.  Ghalkemm il-parir tal-ghorrief jista’ jkun tajjeb, huwa wisq ahjar minn taghhom il-parir ta’ Gesu’ Kristu.  Hu jaghtina l-grazzja nimxu fuq il-parir tieghu u fl-ahhar jaghti l-premju lil dawk li jqieghdu t-tama kollha taghhom fih.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Pietru

ta' Alcantara