Qaddisin Frangiskani                         

 

 

|werrej|►►


Kalendarju Frangiskan

Solennitajiet, Festi u Tifkiriet

tal-Qaddisin u l-Beati Frangiskani


JANNAR

03     L-Isem Imqaddes ta' Gesu

04     Beata Angla minn Foligno, Religjuza, III Ordni

05     Beatu Diegu Josč minn Cadiz, Sacerdot, I Ordni

12     Beatu Bernard minn Corleone, Religjuz, I Ordni

14     Beatu Odorik minn Pordenone, Sacerdot, I Ordni

16     San Berardu u Shabu, Protomartri, I Ordni

20     Beatu Gwanni Battista Triquerie, Sacerdot u Martri, I  Ordni

20     Santa Ewstokja Calafato, Vergni II Ordni

27     Santa Angla Merici, Vergni II Ordni

30     Santa Gjacinta ta' Mariscotti, Vergni, III Ordni


 

FRAR

04     San Guzepp ta' Leonessa, Sacerdot, I Ordni

06     San Pietru Battista, San Pawl Miki u Shabhom,

         Martri, I u III Ordni

07     Santa Koleta, Vergni, II Ordni

19     San Kurradu minn Pjacenza, Eremit, III Ordni


 

MARZU

02     Santa Anjeze minn Praga, Vergni, II Ordni

09     Santa Katerina ta’ Bologna, Vergni, II Ordni

12     Beata Angela Salawa, Lajka, III Ordni

24     Beatu Diegu Guzeppi minn Cadez, Sacerdot, I Ordni


 

APRIL

03     San Beneditt l-iswed, Religjuz, I Ordni

21     San Kurradu minn Parzham, Religjuz, I Ordni

23    Beatu Egidju minn Assisi, Religjuz, I Ordni

24    San Fidiel ta' Sigmaringen, Sacerdot u  Martri, I Ordni

28    Beatu Lukkesju, III Ordni

30     Beatu Beneditt minn Urbino, Sacerdot, I Ordni


 

MEJJU

08     Beatu Geremija minn Valacchia, Religjuz, I Ordni

09    Santa Katerina ta’ Bologna, Vergni, II Ordni

11    San Injazju minn Ląconi, Religjuz, I Ordni

12    San Leopoldu minn Mandic ta' Herzegovina, Sacerdot, I Ordni

16    Santa Margerita minn Cortona, III Ordni   

17    San Baskal Baylon, Religjuz, I Ordni

18    San Felic minn Cantalice, Religjuz, I Ordni

19     San Krispin minn Viterbo, Relizjuz, I Ordni

20    San Benardinu minn Siena, Sacerdot, I Ordni

24    Dedikazzjoni tal-Bazilka ta’ San Frangisk f'Assisi       

28    Santa Marija Anna ta' Gesu de Paredes, Vergni,III Ordni

30    Beata Battista Varano, Vergni, II Ordni.


 

GUNJU

02     Beatu Felic minn Nicosia, Religjuz, I Ordni

08     Beatu Nikola minn Gčsturi, Religjuz, I Ordni

12    Beatu Antonju Bajewski u Shabu Martri: Pio Bartosik, Innocenz Guz, Akille Puchala, Ermanno Stepien, Sacerdoti u Timotju Troianowski, Bonifacju Zukowski, religjuzi, I Ordni

12    Beata Jolenta, Religjuża, II Ordni

12    Beata Florida Cervoli, Religjuża, II Ordni

13    Sant’Antnin ta’ Padova, Sacerdot u Duttur tal-Knisja, I Ordni

16    Beati Anizet Koplin, Sacerdot, I Ordni u shabu: Henry Krzystfik, Florian Stepniak, Fedelis Chojnacki, Symphorian Ducki, Martri tal-persekuzzjoni nazita fil-Polonja.   

30    Beatu Rajmondu Lull, Martri,  III Ordni


     

LULJU

04    Santa Elizabetta tal-Portugal III Ordni

08    Beati Girgor Grassi u Sbabu, Martri I,III Ordni

09    San Nikola Pick, Wilhald u Shabhom, Martri, I Ordni

10    Santa Veronika Giuliani, Vergni, II Ordni

12    San Gwann Jones u San Gwann Wall, Martri, I Ordni

13    Beata Angelina ta' Marsciano, Religjuza, III Ordni

14    San Frangisk Solano, Sacerdot, I Ordni  

15    San Bonaventura, Isqof u Duttur tal-Knisja, I Ordni  

21    San Lawrenz ta' Brindisi, Sacerdot u Duttur tal-Knisja, I Ordni

23    Santa Kunegunda, Religjuża, II Ordni

24    Beatu Anton Lucci, Sacerdot, I Ordni

24    Beata Ludovika ta' Savoia, Religjuza, II Ordni

27    Beata Marija Madalena ta’ Martinego, Vergni, II Ordni

28    Beata Marija Tereza Kowalska, Religjuza, II Ordni, Martri tal-persekuzzjoni nazita fil-Polonja.   


 

AWWISSU

02    L-Imqaddsa Vergni Marija ta’ l-Angli tal-Porzjunkula

04     San Gwann Marija Vianney, Sacerdot, III Ordni

07    Beati Agatanglu u Kassanju, Sacerdot u Martri, I Ordni

08    San Duminku, Sacerdot u Fundatur ta' l-Ordni tal-Predikatur

11    Santa Klara t’Assisi, Vergni, II Ordni                              

14     San Massimiljanu Marija Kolbe, Sacerdot u Martri, I Ordni

18     Beati Lwigi Adam u Nikolas Savouret, Sacerdoti u Martri, I Ordni

18     Beati Gwann Lwigi Loir, Prottase Bourdon, Sebastjan Francois, Sacerdoti, I Ordni, Martri ta' Rochefort

19     San Ludoviku, Isqof, I Ordni

21     San Piju X, Papa, III Ordni

23     San Ludoviku IX, Re, Patrun tat-Terz'Ordni Frangiskan

23     Beatu Bernard minn Offida, Religjuz, I Ordni


 

SETTEMBRU

01     Beata Beatrice de Sylva, Vergni, II Ordni

02     Beati Ganfrangisk Burte', Gianbattista Triquerie, Severinu Girault u Shabhom, Martri, I u III Ordni

02     Beatu Apollinar minn Posat, Sacerdot u Martri, I Ordni

04     Santa Roza ta' Viterbo, Vergni, III Ordni

17     San Frangisk fl-ghoti tal-Pjagi Mqaddsa  

18     San Guzepp ta' Copertino, Sacerdot, I Ordni

20     San Frangisk Marija minn Camporosso, Religjuz, I Ordni

22     Beati Alfons Lopez u Shabhom, Martri, I Ordni

22     San Injazju minn Santhią, Sacerdot, I Ordni

23     San Pio minn Pietrelcina, Sacerdot, I Ordni

23     Santa Klara t'Assisi fit-Tifkira ta' meta nstab Gisimha

26     San Elzearju de Sabran u Martu l-Beata Delfina, III Ordni

26     Beati Aurelio minn Vinalesa, Sacerdot, I Ordni, u shabu Ambrose minn Benaguacil. Perdo minn Benisa, Joachim minn Ibacącer, Modesto minn Albacącer, Germaine minn Carcagente, Bonaventura minn Puzol, Santiago minn Rafelbunol, Henry minn Almozora, Fidel minn Puzol, Berard minn Lugar Neuvo de Fenollet, Pacifico minn Valencia, Maria Veronica Masią Ferragut, Maria Felicita Masią Ferragut, Isabel Calduch Rovira, Milagros Ortells Gimeno, Martti ta' Valencia.

28     Beatu Innocenz minn Berzo, Sacerdot, I Ordni    


 

OTTUBRU

04     San Frangisk, Djaknu u Fundatur tat-Tliet Ordnijiet Frangiskani 

06     Santa Marija Frangiska tal-Hames Pjagi, Vergni, III Ordni

10     San Danjel u Shabu, Martri, I Ordni       

12    San Serafin minn Montegranaro, Religjuz, I Ordni

13    Beatu Onorat Kozminski minn Biala, Sacerdot, I Ordni

14    Vergni Mqaddsa Marija Omm tas-Sahha

19    San Pietru minn Alcantara, Sacerdot, I Ordni

20    Beatu Gakbu de Strepis, Isgof, I Ordni

20    Beatu Kontardu Ferrini, III Ordni                      

22    Beata Guzeppina Leroux, Vergni u Martri, II Ordni

23    San Gwann ta' Capestrano, Sacerdot, I Ordni   

26    Beatu Bonaventura ta' Potenza, Sacerdot, I Ordni

30    L-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Knejjes ta’ l-Ordni

31    Beatu Anglu minn Acri, Sacerdot, I Ordni


 

NOVEMBRU

03    Tifkira tal-Mejtin Kollha ta' l-Ordni Serafiku

04    San Karlu Borromeo, Isqof u Protettur ta' l-Ordni Frangiskan

06    Beati Alfon Lopez u Shabu Martri: Pedro Rivera, Mudest Vagas, Djonisju Vicente, Sacerdoti u Frangisk Remon u Miguel Remon, religjuzi, I Ordni

08     Beatu Gwanni Duns Scotu, Sacerdot, I Ordni

08     Beata Marija Kurcifissa Sattellico, Vergni, II Ordni

13    San Diegu ta' Alkala', Religjuz, I Ordni

14    San Nikola Tavelic u Shabu, Martri, I Ordni

17    Santa Elizabetta ta’ l-Ungerija, Patruna tat-Terz' Ordni Frangiskan,

18    Beata Salomea ta' Krakow, Vergni, II Ordni

19    Sant'Anjeze minn Assisi, Vergni, II Ordni

26    San Leonardu ta' Porto Maurizio, Sacerdot, I Ordni

27    San Frangisk Anton Fasani, Religjuz, I Ordni

28    San Gakbu mill-Marche, Sacerdot, I Ordni

29     Il-Qaddisin kollha ta’ l-Ordni Frangiskan


 

DICEMBRU

02     Beatu Rafel Chylinski, Sacerdot, I Ordni

02     Beata Marija Angela Astorch, Religjuza, II Ordni

08     It-Tnissil Bla tebgha ta’ l-Imqaddsa Vergni  Marija, Sultana u Patruna ta' l-Ordni Frangiskan.

15     Beata Marija Frangiska Schervier, Vergni, III Ordni


L-Ordni Frangiskan jiccelebra

s-solennitajiet,

il-festi, u

t-tifkiriet

ta' kull qaddis skond id-data

tal-Kalendarju Liturgiku

Frangiskan.

 

Dawk kollha

li ma ssirilhomx tifkira proprja jigu mfakkar kollha flimkien nhar

d-29 ta'

Novembru

ta' kull sena

meta ssir

it-tifkira

tal-Qaddisin Kollha

ta' l-Ordni  Frangiskan.

 

Qaddisin kollha

ta'

l-Ordni Frangiskan.

Itlobu ghalina.