Qaddisin Frangiskani                         

 

 

|werrej|


Qaddisin Frangiskani

matul April21 ta’ April

SAN KURRADU TA’ PARZHAM

(1818-1894)


Konrad Birndorfer twieled fl-1818 u wara li ghadda zghozija qaddisa dahal mal-Frangiskani Kapuccini.  Ghamel il-professjoni fl-Ordni fl-1842.  Ghal 43 sena shah qeda bhala purtinar fil-kunvent ta’ Altötting, il-Germanja.  B’din il-hidma huwa sehhlu jaghti ezempju lil kull min kien jafu ta’ hajja ta’ talb, ta’ mhabba Nisranija, ta’ hegga, hrara u sabar kbir.  Ittajjar lejn il-Hallieq fl-1894, u kien il-Papa Piju XI li kitbu mal-qaddisin.

 


23 ta’ April

BEATU EGIDJU TA’ ASSISI

(1190-1262)


Egidju kien it-tielet sieheb ta’ San Franhisk u nghaqad mieghu fl-1208.  Ghadda hajja semplici u gwejda.  F’hajtu mar izur bhala pellegrin l-aktar imqades maghrufin ta’ zmienu, fosthom dak tal-Qabar ta’ Kristu f’Gerusalemm.  Kien jivvjagga bil-mixi u jaqla’ x’jiekol mat-triq billi jahdem ’l hawn u ’l hinn mal-bdiewa.  Dawn bi hlas kienu jitimghuh u jaghtuh xi ikel ghal mat-triq.  Meta temm il-pellegrinaggi qaghad fil-kunventi ta’ l-Umbria.  Miet fil-kunvent ta’ Monteripido, qrib Perugia, fit-23 ta’ April 1262.  F’hajtu kienu jfittxu l-pariri tieghu kemm Papiet kif ukoll Isqfijiet u prelati ohra.  Il-Papa Piju VI wettaq il-qima tieghu fil-Knisja bhala beatu.  Mill-kitbiet tieghu fadal il-“qwiel”, taghlimiet spiritwali mizghuda b’gherf qaddis tabilhaqq profond. 

 


24 ta’ April

SAN FIDIEL TA’ SIGMARINGEN

(1577-1622)


Mark Rey, kif kien jismu l-qaddis qabel dahal patri, twieled Sigmaringen, il-Germanja, fis-sena 1577.  Wara li studja l-ligi fi Feiburg beda jahdem ta’ avukat b’imhabba hekk kbira ghall-haqq, li malajr intghazel biex jaqdi bhala avukat tal-foqra.  Imbaghad meta dahal mal-patrijiet Kapuccini ghadda hajja tassew iebsa li matulha kien jishar hafna fit-talb.  Sar sacerdot fl-1612 u kien xandâr mill-aktar imheggeg tal-Kelma ta’ Alla.  Kien fuq xoghol tal-Kongregazzjoni ghat-Tixrid tal-Fidi meta xi erezjarki qatluh fl-Izvizzera nhar l-24 ta’ April 1622.  Huwa l-ewwel membru ta’ dik il-Kongregazzjoni Rumana li kiseb il-palma tal-martirju.

 


28 ta’ April

BEATU LUKKESJU

(1181-1260)


Lukkesju twieled qrib Siena fit-Toscana lejn is-sena 1181.  L-ewwel hadem ta’ suldat, imbaghad ta’ kummercjant fil-belt ta’ Poggibonsi.  Milqut bil-grazzja ta’ Alla, qassam kull ma kellu lill-foqra u nghaqad mat-Terzjarji Frangiskani.  Bhala Frangiskan ghadda hajja axxetika u kien maghruf l-aktar ghall-imhabba lejn il-proxxmu u ghall-umiltà tieghu.  Miet Poggibonsi fil-ghomor ta’ tmenin sena nhar it-28 ta’ April 1260.  It-tradizzjoni thares lejn Lukkesju u martu Bonadonna bhala l-ewwel zewg membri tat-Tielet Ordni Franíiskan.  Il-qima lejh bhala beatu twettqet mill-Papa Piju VI.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Fidiel

ta' Sigmaringen

1577-1622