Qaddisin Frangiskani                         

 

 

|werrej|


Qaddisin Frangiskani

matul Mejju11 ta’ Mejju

SANT’INJAZJU TA’ LÀCONI

(1701-1781)


Nazju twieled fl-1701 f’Làconi, fil-gzira ta’ Sardegna.  Fl-1721 libes il-libsa Frangiskana fl-Ordni Kapuccin.  Ghal erbghin sena dam johrog ta’ kull jum biex jittallab il-karità ghall-foqra u ghall-kunvent.  B’din il-hidma huwa ta xhieda ta’ l-imhabba u l-umiltà li kellu f’qalbu.  Alla ghogbu jzejnu b’hafna doni soprannaturali li gaghluh ikun meqjum minn kull klassi ta’ nies.  Nazju radd ruhu lill-Mulej fil-11 ta’ Mejju 1781 fil-belt ta’ Cagliari.  Il-Papa Piju XII stqarru b’qaddis fil-21 ta’ Ottubru 1951.

 


16 ta’ Mejju

SANTA MARGERITA TA’ CORTONA

(1247-1297)


Margerita twieldet Laviano fit-Toscana fl-1247.  Malajr sfat iltima minn ommha u t-tieni mara ta’ missierha qatt ma setghet tifhimha.  Minhabba f’hekk intelqet fil-hajja tad-dnub u, kontra l-liígi ta’ Alla, bdiet tghammar ma’ zaghzugh f’Montepulciano.  Meta l-bniedem li kienet tghix mieghu nqatel f’dizgrazzja, Margerita dahlet fiha nfisha, u milquta bil-grazzja ta’ Alla, gharfet il-bluha taghha, daret lejn il-Mulej u biddlet hajjitha.  Bdiet tghix hajja ta’ penitenza.  Meta mbaghad marret toqghod Cortona, issiehbet fit-Tielet Ordni Frangiskan u ntefghet taqdi u ddur bil-morda.  F’dik il-belt waqqfet sptar.  Il-bqija ta’ hajjitha ghaddietha fil-faqar u fit-talb.  Kienet thobb bil-hrara kollha ta’ qalbha lil Kristu msallab.  Alla l-imbierek zejjinha b’doni u grazzji tas-sema.  Margerita mietet Cortona fit-22 ta’ Frar 1297 u kienet ikkanonizzata fl-1728 mill-Papa Beneditt XIII.

 


17 ta’ Mejju

SAN BASKAL BAYLON

(1540-1592)


Pascual twieled Torre Hermosa fi Spanja fl-1540.  Meta kien ghadu tifel kien raghaj u sa minn dak iz-zmien kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija.  Kien ga maghruf ghall-hajja ezemplari tieghu meta fl-1564 dahal mal-Frangiskani Alkantarini.  Is-superjuri xtaqu jwassluh ghas-sacerdozju, izda hu ghazel li jghaddi hajtu ta’ religjuz bhala fratell.  Fil-kunvent kien jidhol ghall-aktar xoghlijiet umli li kienu jinqalghu, izda l-aktar xoghol li dam fih kien dak ta’ purtinar.  San Baskal jinghazel bhala ruh Ewkaristika u Alla ghogbu jzejnu b’hafna doni tas-sema.  Kien bniedem bla skola, imma kiteb hafna kotba spiritwali li jghaggbu sahansitra lill-qarrejja l-izjed esperti.  Fil-kitba tieghu l-qaddis jitkellem dwar l-esperjenzi mistici li kellu f’hajtu.  Miet fis-17 ta’ Mejju 1592 u l-Papa Alessandru VIII kitbu fl-album tal-qaddisin fl-1690.  Fl-1897 il-Papa Ljun XIII hatar lil San Baskal patrun tal-Kungressi Ewkaristici.

 


18 ta’ Mejju

SAN FELIC TA’ CANTALICE

(1515-1587)


Felic twieled Cantalice qrib Rieti, fl-Italja tan-nofs, fis-sena 1515.  Hadem ta’ bidwi sa ma kellu tletin sena, imbaghad dahal Kapuccin.  Xoghlu bhala fratell kien dak tac-cirka, jigifieri jiggerra minn post ghal iehor jittallab il-karità ghall-foqra u ghall-kunvent.  F’dil-hidma dam erbghin sena: idur fit-toroq u jaghti l-aqwa ezempju lil kull min xi darba jew ohra ltaqa’ mieghu.  Kien idur bil-morda u jiehu hsieb il-foqra.  Lit-tfal kien dejjem jistedinhom jghannu bil-ferh innijiet ta’ tifhir lill-Mulej.  Billi kien ihobb isellem bil-kliem “irroddu hajr lil Alla!”, in-nies qalghuhielu “Fra Deo gratias”.  San Filippu Neri kien habib kbir ta’ Fra Felic, u l-Kardinal San Karlu Borromeo kien ihobb hafna jithaddet mieghu u jisma’ l-pariri tieghu.  Il-qaddis miet Ruma fit-18 ta’ Mejju 1587 u kien il-Papa Klement XI li kitbu mal-qaddisin tal-Knisja.

 


20 ta’ Mejju

SAN BERNARDIN TA’ SIENA

(1380-1444)


Bernardin Albizzeschi twieled Massa Marittima fit-Toscana fl-1380 u studja fi Siena, fejn wara l-istudji tal-bidu, intefa’ b’ruhu u gismu ghall-istudju tal-Kotba Mqaddsa.  Ta’ 22 sena dahal Frangiskan, u meta sar sacerdot beda jhabrek fil-ministeru tal-predikazzjoni.  F’dil-hidma dar l-ewwel it-Toscana, imbaghad l-Italja kollha.  Kien imfittex u mismugh minn kulhadd.  Il-kelma tieghu semplici imma qawwija kienet tigbor gmieghi kbar ta’ nies.  B’hekk sehhlu jizra’ s-sens tar-religjon f’qalb il-kotra u jgib il-ghaqda fejn kien hemm il-firda.  Xerred kemm felah il-qima lejn l-Isem imqaddes ta’ Gesù u kien jishaq ma’ kulhadd fuq il-htiega ta’ din il-qima.  Biex jghin ruhu fix-xoghol tal-predikazzjoni qabbad lil min ipingilu jew jiskolpilu fuq it-twavel il-monogramma ta’ l-Isem imqaddes ta’ Gesù (JHS) imdawra bid-dija ghamla ta’ xemx.  Aktar ’il quddiem il-Gezwiti ghazlu din l-istess monogramma bhala l-istemma ufficcjali tas-Socjetà ta’ Gesù mwaqqfa minn Sant’Injazju ta’ Loyola.  Baqghu hafna kitbiet minn tieghu, fosthom ghadd kbir ta’ prietki bil-Latin u bit-Taljan.  Miet L’Aquila, fl-Abruzzi, fil-20 ta’ Mejju 1444.  Il-Papa Martin V kkanonizzah sitt snin wara mewtu fl-1450.  Fl-Ordni Franíiskan hu meqjus bhala wiehed mid-Dutturi l-kbar ta’ l-iskola Frangiskana flimkien ma’ Sant’Antnin, San Bonaventura u l-Beatu Gwanni Duns Skotu, waqt li flimkien ma’ San Gwann ta’ Capestrano u San Gakbu tal-Marche hu meqjus bhala kolonna ta’ l-Osservanza (fl-1430 sar l-ewwel Vigarju Generali ta’ l-Osservanti) ghad li f’hajtu baqa’ dejjem fidil lejn il-Frangiskani Konventwali u miet fil-kunvent taghhom ta’ L’Aquila.

 


24 ta’ Mejju

DEDIKAZZJONI TAL-BAZILKA

TA’ SAN FRANGISK F’ASSISI


Kif San Frangisk ta’ Assisi kien imxandar b’qaddis tal-Knisja, nhar is-16 ta’ Lulju 1228, il-Papa Girgor IX ried li f’gieh il-Missier Serafiku tinbena knisja mill-isbah fil-belt ta’ Assisi.  F’din il-knisja l-Papa ried li jinzamm il-gisem ta’ San Frangisk.  Kien dan l-istess Papa li bierek l-ewwel gebla tat-tempju, u kien hu wkoll li fis-sena 1230 amar li gisem il-Qaddis jingarr mill-knisja ta’ San Gorg lejn il-Bazilka l-gdida, li zejjinha minnufih bl-isem ta’ Ras u Omm ta’ l-Ordni Frangiskan kollu.  Fis-sena 1253 il-Papa Innocenz IV kkonsagra l-Bazilka, waqt li fl-1754 il-Papa Beneditt XIV ghogbu jahtarha Bazilka Patrijarkali u Kappella Papali, titlu li jgawduh biss il-Bazilki l-kbar ta’ Ruma.

 


28 ta’ Mejju

SANTA MARIJA ANNA

TA’ GESÙ DE PAREDES

(1618-1645)


Marija Anna twieldet Quito fl-Ecuador fis-sena 1618.  Kienet ghadha tifla meta sfat iltima minn missierha u ommha.  Ghalhekk hasset li ghandha tikkonsagra ruhha lil Alla, izda billi kienet ghadha zghira wisq ebda monasterju ma ried jilqaghha fi hdanu.  Kienet titlob, issum u taghmel penitenzi ohrajn.  Ippruvat ukoll tmur qalb l-Indjani ta’ pajjizha biex twasslilhom lil Kristu.  Imbaghad dahlet fit-Tielet Ordni Franíiskan u ntefghet tghin b’qalbha kollha lill-foqra.  Barra minn dan, kienet ta’ ghajnuna spiritwali kbira lið-cittadini tal-belt taghha.  Mietet Quito nhar is-26 ta’ Mejju 1645 u mal-kanonizzazzjoni taghha li saret mill-Papa Piju XII fl-1950, hija ntghazlet bhala Patruna ta’ l-Ecuador.  Marija Anna hi l-ewwel warda Frangiskana li fethet fil-qasam tal-qdusija fl-Amerka Latina.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Bernardin

ta'  Siena

1380-1444

 

 

 

 

 

 

 

 

z