Qaddisin Frangiskani                         

 

 

|werrej|


Qaddisin Frangiskani

matul Gunju13 ta’ Gunju

SANT’ANTNIN TA’ PADOVA

(1195-1231)


Fil-maghmudija tawh l-isem ta’ Fernandu u twieled Lisbona fil-Portugall qrib is-sena 1195.  Meta kien zaghzugh dahal mal-Kanonci Regolari ta’ Santu Wistin ta’ Coimbra, izda meta sar sacerdot hass li kellu jmur ixandar il-Fidi Nisranija fost il-gnus ta’ l-Afrika u jekk jista’ jkun hemm jiehu l-martirju.  Kien ghalhekk li halla lill-Kanonci Regolari u dahal Frangiskan fl-1220.  Dan ghamlu meta fil-monasteru tas-Salib imqaddes ta’ Coimbra waslu l-igsma ta’ San Berardu u shabu, l-ewwel martri Frangiskani, li f’dik l-istess sena kienu qatluhom fil-Marokk.  Kif dahal Frangiskan, Fernandu, li issa biddel ismu ghal Fra Antonju, talab li jintbaghat missjunarju, izda Alla ried li flok jasal fl-artijiet ta’ l-Afrika, isib ruhu l-ewwel fi Sqallija, imbaghad Assisi, fejn ha sehem fil-Kapitlu ta’ Pentekoste tas-sena 1221 li mexxieh San Frangisk innifsu.  Wara xi zmien fis-satra tal-kunvent ta’ Monte Paolo fir-Romagna, li fih Fra Antonju kien minsi ghal kollox, il-Mulej ghogbu johrog fil-berah id-doni li bihom kien zejnu.  Minn dak iz-zmien ’il quddiem il-Qaddis intefa’ fil-predikazzjoni u fit-taghlim tat-teologija, u b’hekk sar l-ewwel Majjistru ta’ l-Ordni.  Dar l-Italja kollha u Franza ta’ isfel ixandar il-Kelma ta’ Alla u jwassal hafna erezjarki ghall-indiema.  Kien difensur tal-foqra u tal-maghkusin, filwaqt li l-Mulej wettaq l-appostolat tieghu b’bosta mirakli.  Ghadda l-ahhar zmien ta’ hajtu fil-belt ta’ Padova, fl-Italja ta’ fuq, fejn rabat ismu ma’ dik il-belt u fejn miet fis-subborg ta’ L’Arcella, nhar il-Gimgha, 13 ta’ Gunju 1231.  Il-Papa Girgor IX kitbu mal-qaddisin fit-30 ta’ Mejju 1232, anqas minn sena wara mewtu.  Minhabba l-gherf u d-duttrina tieghu, li jidhru l-aktar fil-prietki li ghamel, kollha miktubin, Sant’Antnin kien mgholli ghall-gieh ta’ Duttur tal-Knisja mill-Papa Piju XII fl-1946.  Il-Bazilka mibnija f’Padova fuq il-qabar tal-qaddis u li hija taht il-harsien tal-Patrijiet Konventwali, tilqa’ fiha kull jum tas-sena pellegrinaggi minn kull naha tad-dinja.  Hi tabilhaqq centru ta’ talb u spiritwalità.

 


30 ta’ Gunju

BEATU RAJMOND LULL

(1235-1316)


Ramon Lull twieled Palma de Mallorca fil-Gzejjer Baljarici fis-sena 1235.  Issieheb fit-Tielet Ordni Frangiskan, u mahkum minn hegga kbira ghall-erwieh, haseb biex iwaqqaf xi kulleggi ghat-taghlim u t-thejjija tal-missjunarji.  Kiteb ghadd kbir ta’ opri importanti f’kull qasam tal-gherf u b’hekk qala’ t-titlu ta’ “Doctor Illuminatus” (Duttur Imdawwal).  Kien l-ewwel lajk li qatt ha sehem f’Koncilju Ekumeniku - dak ta’ Vjenna.  Meta mar bhala missjunarju fl-Afrika ta’ fuq kien ittrattat hazin u mitfugh il-habs.  Imbaghad harguh mill-habs, haggruh u telquh nofsu mejjet f’xatt il-bahar minn fejn gabru bastiment li nzerta kien ghaddej minn dik in-naha.  Imma hekk kif il-bastiment kien ghoddu wasal Mallorca, Rajmond radd ruhu ’l Alla.  Kien id-29 ta’ Gunju 1316.  Il-Papa Klement XIII wettaq il-qima tieghu bhala beatu martri fl-1763.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


Sant'Antnin

ta' Padova

1195-1231

 

 

 

 

 

 

 

 

z