Qaddisin Frangiskani                         

 

 

|werrej|►►


Qaddisin Frangiskani

matul Lulju8 ta’ Lulju

SAN GIRGOR GRASSI U SHABU


Fost il-martri li sfaw vittmi tal-persekuzzjoni mqajma fl-1900 fið-Cina, insibu tliet Isqfijiet Frangiskani: Girgor Grassi, Anton Fantosati, u Frangisk Fogolla; erba’ sacerdoti: Cesidju Giacomantonio, Guzeppi M. Gambaro, Elija Facchini, u Teodoru Balat; fratell religjuz: Indrì Bauer; seba’ sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija: Ermellina ta’ Gesù, Marija tal-Paci, Marija Klara, Marija ta’ Santa Natalja, Marija ta’ San Gustu, Marija Adolfina, u Marija Amandina; u Hmistax-il membru – irgiel u nisa – fl-Ordni Frangiskan Sekular.  Fl-24 ta’ Novembru 1946 il-Papa Piju XII kien iddikjarahom beati, filwaqt li l-Papa Gann-Pawl II hatarhom qaddisin nhar l-1 ta’ Ottubru 2000.

 


9 ta’ Lulju

SAN NIKOLA PICK, SAN WILHAD

U SHABHOM


Fix-xahar ta’ Gunju 1572, il-Kalvinisti hakmu f’idejhom il-belt ta’ Gorcum fl-Olanda.  Qabdu lill-Frangiskani ta’ dik il-belt, flimkien ma’ xi qassisin Kattolici ohra, u bdew jehduhom minn rahal ghal iehor u jwaqqghuhom ghaz-zufjett quddiem in-nies kollha tal-pajjiz.  Qafluhom imbaghad fil-habs ta’ Brielle u hemm tawhom kull ghamla ta’ tortura biex igaghluhom jichdu l-fidi Kattolika fl-Ewkaristija u fil-primat tal-Papa.  Izda huma baqghu shah fi twemminhom u ghazlu li jieddu l-martirju, li sehh nhar id-9 ta’ Lulju 1572.  Fost dawn il-martri ta’ l-Olanda, insibu lid-Daniz San Wilhad, l-ixjah wiehed fosthom.  Dawn kienu maghduda mal-qaddisin tal-Knisja mill-Papa Piju IX.

 


10 ta’ Lulju

SANTA VERONIKA GIULIANI

(1660-1727)


Veronika twieldet Mercatello qrib Urbino fil-Marche fis-sena 1660 u ta’ sbatax-il sena dahlet fil-monasteru tal-Klarissi Kapuccini ta’ Città di Castello qrib Perugia, l-Italja tan-nofs.  Ghaddiet hajjitha ta’ Klarissa fit-talb u l-kontemplazzjoni, waqt li thabtet kemm felhet biex dejjem issir tixbah lil Gesù msallab.  Bi hlas ghal din l-imhabba taghha lejn il-misteru tas-salib, Alla ghogbu jaghtiha d-don tal-Pjagi mqaddsa.  Kitbet l-esperjenzi mistici taghha fi “Djarju tal-Passjoni” li jghodd bosta u bosta pagni u li kitbitu biex tobdi lill-konfessur taghha.  Mietet fl-1727 u kien il-Papa Girgor XVI li stqarrha b’qaddisa vergni fl-1839.

 


12 ta’ Lulju

SAN GWANN JONES

U SAN GWANN WALL


Gwann Jones twieled l-Ingilterra, izda mgieghel jahrab lejn Franza, hemmhekk dahal Frangiskan f’Pontoise.  Aktarx li sar sacerdot f’Reims.  Wara waqfa qasira f’Ruma, rega’ lejn l-Ingilterra u beda jaqdi ta’ saceredot bil-mohbi f’Londra.  Kien arrestat, maqful il-habs, moghti torturi horox u kkundannat ghall-mewt, li grat f’Saint Thomas Waterings fil-12 ta’ Lulju 1598.  Gwann Wall twieled hu wkoll l-Ingilterra u ordna sacerdot Donai fi Franza.  Imbaghad dahal Frangiskan.  Ghal 22 sena dam jaqdi d-dmirijiet sacerdotali tieghu fl-Ingilterra, sakemm qabduh u kkundannawh ghall-mewt.  Tela’ fuq il-forka f’Worcester nhar it-22 ta’ Awwissu 1679.

 


14 ta’ Lulju

SAN FRANGISK SOLANO

(1549-1610)


Frangisk Solano twieled Montilla fi Spanja fl-1549.  Dahal Frangiskan u sar sacerdot u ddedika ruhu b’success mill-aqwa ghall-predikazzjoni.  Imheggeg b’imhabba ghall-appostolat, telaq missjunarju qalb l-Indjani ta’ l-Amerka ta’ isfel.  Hadem l-aktar f’Lima tal-Perù u f’Tucumàn ta’ l-Argentina.  Kellu habta jigbed l-Indjani lejn il-fidi bl-imhabba evangelika li kellu f’qalbu u bl-ezempju ta’ hajtu.  Fi zmien il-glied mal-Konkwistaturi, Frangisk zamm ma’ l-Indjani u qabez ghalihom kemm felah.  Mifni bil-ghaja u l-penitenzi, miet Lima nhar l-14 ta’ Lulju 1610.  Il-Papa Benedittu XIII ghaddu mal-qaddisin tal-Knisja.

 


15 ta’ Lulju

SAN BONAVENTURA

(1221-1274)


Bonaventura twieled Bagnoregio fil-Lazio, l-Italja tan-nofs, fl-1221.  Meta kien ghadu tarbija marad sewwa izda jinghad li fieq b’mod mirakuluz bit-talb u l-intercessjoni ta’ San Frangisk.  Ghalhekk baqa’ devot lejh u meta sar zaghzugh dahal fl-Ordni tieghu.  Studja f’Parigi taht il-majjistru Frangiskan Alessandru ta’ Hales, imbaghad sar hu stess majjistru fl-istess studju teologiku.  Fl-1257 Bonaventura nhatar Ministru General ta’ l-Ordni li, tul il-ftit ghexieren ta’ snin li kien ilu mwaqqaf, kien kiber b’mod tal-ghageb.  Huwa dam sbatax-il sena General tal-Frangiskani.  Il-gvern tieghu tant kien tajjeb, tant mexa bil-ghaqal, u tant halla marka sabiha fuq it-tradizzjoni ta’ l-Ordni, li dan il-qaddis huwa meqjus bhala t-tieni fundatur tal-Frangiskani.  Wiehed mill-atti principali tal-generalat tieghu kien il-hrug tal-kostituzzjonijiet “Narbonizi” li fuqhom inbnew il-kostituzzjonijiet kollha li gew wara.  Kiteb ghadd kbir ta’ trattati filosofici, teologici u mistici.  Fost l-ohrajn kiteb ukoll wahda mill-aqwa hajjiet ta’ San Frangisk li ígib l-isem ta’ “Legenda Maior” (= ir-Rakkont il-Kbir).  Bhala Kardinal u Isqof ta’ Albano, Bonaventura ha sehem fil-koncilju ta’ Lyon li, bil-hidma tieghu, mexxa lil-Latini u lill-Griegi pass iehor lejn il-ghaqda.  Miet fil-belt ta’ Lyon fil-15 ta’ Lulju 1274, assistit mill-Papa Girgor X, li kien f’dik il-belt góall-koncilju.  Il-qdusija, il-gherf u l-ispiritwalità ta’ San Bonaventura, u mhux anqas l-imhabba li kellu ghall-misteru ta’ Kristu, hallew marka li ma tithassarx fuq it-tjieba Nisranija, u qalghulu t-titlu ta’ Duttur Serafiku.

 

 


21 ta’ Lulju

SAN LAWRENZ TA’ BRINDISI

(1559-1619)


Lawrenz Russo twieled Brindisi fil-Puglie, l-Italja ta’ isfel, fl-1559 minn familja maghrufa, izda dahal mal-Frangiskani Kapuccini tal-Provincja tal-Veneto.  Kien bniedem ta’ intelligenza kbira u mohh mill-aqwa, kellu memorja tal-ghageb.  Fi zmien tassew qasir tghallem bosta ilsna f’daqqa, fosthom il-Grieg u l-Lhudi, il-lingwi tal-Bibbja.  Bil-karattru qawwi tieghu u bil-hila kbira li kellu fit-tahdit, sehhlu jwassal bosta protestanti u Lhud ghall-fidi Kattolika.  Waqt il-battalja ta’ Alba Reale fl-Ungerija (1601) indahal biex jaghmel il-qalb lis-suldati Nsara.  U jinghad li kien bis-sahha tieghu li dawn kisbu r-rebha.  Hidma bhal din kien digà ghamilha qablu fl-istorja Frangiskana fl-1456 San Gwann ta’ Capestrano (1386-1456). Minkejja l-hafna xoghol li kemm il-Papiet u kemm l-Ordni rhew f’idejn Lawrenz, fosthom dak tal-Vigarjat Generali ta’ l-Ordni, huwa xorta wahda baqa’ jikteb u llum hu maghdud fost l-aqwa kittieba tal-Knisja.  Miet Lisbona fit-22 ta’ Lulju 1619, dakinhar stess li ghalaq sittin sena.  Fl-1881 il-Papa Ljun XIII kitbu mal-qaddisin filwaqt li l-Papa Gwanni XXIII gharfu b’Duttur tal-Knisja fl-1959.

 


24 ta’ Lulju

BEATU ANTON LUCCI

(1682-1752)


Anton Lucci twieled Agnone fil-Molise, l-Italja ta’ isfel, nhar it-2 ta’ Awwissu 1682.  Dahal mal-Frangiskani Konventwali u ghamel isem bhala studjuz u ghalliem tat-teoloíija, li dejjem nebbhitu fil-mixja tal-perfezzjoni.  Hu kien maghruf ukoll ghall-hegga li wera fil-ministeru appostoliku u ghall-mod li bih offra l-qadi tieghu lis-Sede Appostolika.  Meta sar Isqof ta’ Bovino fil-Puglia, tul l-erbgha u ghoxrin sena li dam fil-kariga, huwa gab rugu tabilhaqq ta’ missier u raghaj tal-poplu tad-djocesi tieghu.  Huwa hadem bla waqfien biex iqawwi l-poplu tieghu fil-fidi u fil-hajja Nisranija u ghen kemm felah lill-foqra li hu kien ihobb bi preferenza fuq haddiehor, kif jghallem il-Vangelu.  Miet Bovino nhar il-25 ta’ Lulju 1752.  Kien il-Papa Gann-Pawl II li dahhlu fl-album tal-beati fit-18 ta’ Gunju 1989.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


San Bonaventura

1221-1274

 

 

 

 

 

 

 

z