Qaddisin Frangiskani                         

 

 

◄◄|werrej|►►


Qaddisin Frangiskani

matul Awissu2 ta’ Awwissu

L-IMQADDSA VERGNI MARIJA

TA’ L-ANGLI FIL-PORZIUNCOLA


 

Ghall-imhabba specjali li San Frangisk kellu lejn il-Vergni Mqaddsa Marija, hu dejjem xtaq li l-knisja z-zghira ddedikata lil Santa Marija ta’ l-Angli, imsejha wkoll “Porziuncola”, tkun taht il-harsien specjali tieghu u tal-patrijiet li kellhom jigu warajh.  Din kienet id-dar li hu u l-ewwel patrijiet tieghu qaghdu fiha ghal dejjem wara li telqu minn Rivotorto.  Hawnhekk San Frangisk, flimkien ma’ Santa Klara, ta bidu lit-Tieni Ordni Frangiskan, dak tas-sorijiet, li ’l quddiem bdew jissejhu “Klarissi”.  U kien hawn ukoll li San Frangisk temm il-mixja ta’ hajtu fuq din l-art.  B’rizq din il-kappella u b’rizq min izurha San Frangisk kiseb minghand il-Papa Onorju III dik l-indulgenza maghrufa tal-“Porziuncola” jew tal-“Mahfra ta’ Assisi”, li mbaghad il-Papiet ta’ wara mhux biss wettquha, imma xerrduha mal-Knisja kollha.  Ghal dawn it-tifkiriet imsebbha u ta’ gieh kbir ghall-Ordni taghhom, il-Frangiskani kollha jiccelebraw bil-ferh il-festa ta’ Sidtna Marija ta’ l-Angli kull sena fit-2 ta’ Awwissu.

 


4 ta’ Awwissu

SAN GWANN MARIJA VIANNEY

(1786-1859)


Jean-Marie Vianney twieled qrib il-belt ta’ Lyon fi Franza fis-sena 1786.  Wara li gheleb hafna xkilijiet sehhlu jsir sacerdot.  Meta ntghazel bhala kappillan, imbaghad, sehhlu jgedded b’mod tal-ghageb il-parrocca tar-rahal ta’ Ars fid-djocesi ta’ Belley.  Dan ghamlu bix-xandir tal-Kelma ta’ Alla, bil-penitenzi, bit-talb, u fuq kollox bl-imhabba Nisranija.  Kien imfittex hafna ghad-direzzjoni spiritwali u mijiet ta’ Nsara kienu jersqu lejh minn kull naha ta’ Franza biex b’qima li ma bhalha jfittxu l-pariri tieghu.  Kien imsieheb fit-Tielet Ordni Frangiskan u ghex il-faqar b’hena kbir f’qalbu.  Miet fl-1859.  Huwa l-qaddis patrun tal-kappillani.

 


7 ta’ Awwissu

 BEATU AGATANGLU NOURY

 (1598-1638)

U BEATU KASSJANU LOPEZ-NETTO

 (1607-1638)


Agatanglu Noury twieled Tours fi Franza fl-1598.  Dahal mal-Frangiskani Kapuccini u maghhom intefa’ b’ruhu u gismu fix-xoghol missjunarju mill-1629 sa ma miet.  L-ewwel kien superjur tal-missjoni tal-Kajr, fejn hadem hafna ghall-ghaqda tal-Kopti ma’ Ruma.  Imbaghad intghazel bhala superjur tal-missjoni l-gdida ta’ l-Etjopja, fejn inghaqad mieghu biex jghinu siehbu, il-Beatu Kassjanu Lopez-NettoDan twieled Nantes fi Franza fis-sena 1607 u ghamel il-professjoni fl-Ordni Kapuccin fl-1623.  Dawn iz-zewg patrijiet kienu arrestati ftit xhur wara li waslu l-Etjopja, u l-appostolat missjunarju taghhom intemm bil-kuruna tal-martirju glorjuz li sehh nhar is-7 ta’ Awwissu 1638 f’Gondar.  Il-Papa San Piju X kiteb liz-zewg missjunarji mal-beati martri.

 


8 ta’ Awwisu

MISSIERNA SAN DUMINKU TA’ GUZMAN

(1170-1221)


Duminku Guzman twieled Caleruega fid-djocesi ta’ Osma f’Kastilja l-qadima, qrib is-sena 1170.  Studja t-teologija f’Palenza u sar kanonku tal-knisja ta’ Osma.  Ghadda hajtu jitqabad b’success kbir kontra l-erezija ta’ l-Albigizi permezz tal-predikazzjoni u ta’ l-ezempju t-tajjeb.  Ghal dan il-ghan beda jsejjah ghal mieghu xi nies li kien jaf, u b’dawn bhala l-ewwel patrijiet, waqqaf l-Ordni tal-Pedikaturi.  Miet Bologna nhar is-6 ta’ Awwissu 1221.  Hu u missierna San Frangisk huma meqjusin bhala l-Appostli tal-Knisja taz-Zminijiet tan-Nofs, u l-membri taz-zewg ordnijiet taghhom ghadhom sallum iqisu ’l xulxin bhala ahwa.

 


11 ta’ Awwissu

SANTA KLARA TA’ ASSISI

(1194-1253)


Klara twieldet fil-belt ta’ Assisi fis-sena 1194 fi hdan familja nobbli.  Daqsxejn ta’ tfajla, xtaqet tkun kollha kemm hi ta’ Kristu, u waqt li bdiet miexja fuq il-pariri ta’ San Frangisk, halliet id-dinja biex itterraq wara l-ideal tal-Vangelu.  Kien San Frangisk innifsu li libbisha libsa tax-xkora u lesthielha post fejn tghammar qrib il-knisja ta’ San Damjan, fejn ma damitx ma marret ohtha wkoll, Santa Anjeze.  Hekk twieled it-Tieni Ordni Frangiskan, li ghall-ewwel kien jissejjah l-Ordni tan-Nisa Fqar ta’ San Damjan, imbaghad beda jissejjah, kif ghadu sallum, l-Ordni ta’ Santa Klara.  Il-qaddisa ghexet il-bqija ta’ hajjitha bhala religjuza f’San Damjan.  Kienet tghix f’faqar perfett u fil-kontemplazzjoni, waqt li kienet iddur bi shabha s-sorijiet b’imhabba ta’ omm.  Mietet fl-1253 u ghaddha mal-qaddisin il-Papa Alessandru IV fl-1255.  Gisem il-qaddisa jistrieh fil-Bazilka taghha fil-belt ta’ Assisi.  Il-Papa Piju XII fl-1958 hatar lil Santa Klara patruna tax-xandir bit-televizjoni.

 


14 ta’ Awwissu

SAN MASSIMILJAN M. KOLBE

(1894-1941)


Rajmond, kif kien jismu l-qaddis qabel dahal religjuz, twieled Zdunska Wola fil-Polonja fl-1894.  Meta kien ghadu zaghzugh dahal mal-Frangiskani Konventwali u ha l-isem ta’ Fra Massimiljan Marija.  Temm l-istudji tal-filosofija u t-teoloíija f’Ruma, fejn waqqaf il-Milizzja ta’ Marija Immakulata meta kien ghadu student fil-kullegg internazzjonali ta’ l-Ordni f’Ruma.  Malli ordna sacerdot rega’ lejn il-Polonja fejn intefa’ b’hegga li ma bhalha fil-hidma pastorali.  Hajtu tinghazel ghaliha ghall-imhabba herqana li kellu lejn l-Immakulata u ghall-appostolat Marjan.  Meta mar fil-missjoni tal-Gappun, San Massimiljan haddem kemm felah il-kelma u l-istampa ghat-tixrid tal-Fidi Nisranija.  Meta mbaghad rega’ lejn il-Polonja, huwa kompla l-hidma Marjana fi Niepokalanow, il-Belt ta’ l-Immakulata, li waqqafha hu stess.  Fi zmien it-tieni gwerra dinjija kien arrestat u mehud fil-kamp ta’ Oswiecim (= Auschwitz).  Hemm, b’ghemil gholi ta’ mhabba, offra hajtu bi bdil ma’ dik ta’ wiehed mill-prigunieri shabu, missier ta’ familja.  San Massimiljan temm hajtu fil-bunker tal-mewt lejlet l-Assunta, fl-14 ta’ Awwissu 1941.  Fl-1971 il-Papa Pawlu VI kiteb lil Kolbe mal-Beati, filwaqt li fl-10 ta’ Ottubru 1982 il-Papa Gann-Pawl II kitbu mal-qaddisin martri, ghad li bhala beatu kien meqjus b’konfessur, u ghazlu bhala “patrun ta’ daz-zmenijiet imqallba.”  San Massimiljan huwa l-ewwel vittma ta’ l-ahhar gwerra li nghatat il-gieh ta’ l-altari u ngharfet bhala Martri ta’ l-Imhabba mill-Knisja Universali.

 


19 ta’ Awwissu

SAN LUDOVIK TA’ ANJOU

(1274-1297)


Ludovik, iben ir-Re Karlu ta’ Anjou, ta’ Napli, twieled fl-1274.  Meta kien ghadu daqsxejn ta’ tifel, kien mehud prigunier ma’ hutu ghand ir-Re ta’ Aragona.  Hemmhekk sar jaf lill-Frangiskani.  Meta nheles mill-habs, cahad kull jedd ghat-tron u kull gid iehor ta’ l-art li kellu jew li seta’ jkollu.  Meta ntghazel biex isir Isqof ta’ Tolosa ried li qabel jordna jilbes it-tonka ta’ Frangiskan u jipprofessa r-Regola ta’ San Frangisk.  Ludovik f’hajtu kellu l-hila jghaqqad il-hegga pastorali ma’ mhabba kollha hrara lejn il-foqra.  Kien jghix hajja tassew umli u fqira.  Miet fis-sena 1297 fl-ahjar taz-zghozija.  Il-Papa Gwanni XXII kitbu mal-qaddisin tal-Knisja.

 


21 ta’ Awwissu

SAN PIJU X

(1835-1914)


Piju X twieled Riese qrib Treviso, fl-Italja ta’ fuq, fis-sena 1835.  Malli ordna sacerdot intefa’ b’hegga qaddisa fil-hidma pastorali.  Sar Isqof ta’ Mantova, imbaghad ghadda ghall-patrijarkat ta’ Venezja, u fl-1903 sab ruhu fuq it-Tron ta’ Pietru biex imexxi l-Knisja fi zminijiet ibsin u koroh.  Il-programm tal-papat tieghu kien imnebbah mill-kitba ta’ San Pawl: “Ingeddu kollox fi Kristu.”  Dan ghamel hiltu kollha biex iwettqu b’tama u qlubija mill-aktar qawwija.  Kien ihobb il-faqar u gholla kemm felah il-livell tal-hajja Nisranija, filwaqt li wera id iebsa mal-modernizmu u ma’ erezijiet ohra ta’ zmienna. Kien membru tat-Tielet Ordni Franíiskan u devot kbir ta’ Sant’Antnin ta’ Padova.  Miet fil-20 ta’ Awwissu 1914.

 


25 ta’ Awwissu

SAN LUDOVIK IX

(1214-1270)


Ludovik jew Lwigi IX, Re ta’ Franza, twieled fis-sena 1214 u trabba b’ghozza kbira minn ommu, Bjanka ta’ Kastilja. Din mal-mewt hesrem ta’ zewgha qdiet bhala reggent tas-saltna Franciza sa ma kiber binha.  Meta lahaq Re ta’ Franza, Ludovik wera kemm kellu tabilhaqq ghal qalbu l-haqq u l-qima tal-jeddijiet ta’ ghajru.  Kien jiehu hsieb mhux biss il-gid materjali tal-poplu tieghu, izda wkoll u fuq kollox tal-gid spiritwali.  Kien tassew mera ta’ kif lajk ghandu jahdem ghas-Saltna ta’ Alla, waqt li jaghti daqqa ta’ id lill-Hallieq fil-bini tas-saltna ta’ din l-art.  Miz-zwieg tieghu ma’ Margerita ta’ Provenza kellu hdax-il wild.  L-edukazzjoni li tahom kienet l-aqwa wirt li seta’ jhallilhom.  Issieheb fit-Tielet Ordni Frangiskan u bhala terzjarju ta ezempju ta’ Nisrani konvint sew bil-mod kif kien jghix, bit-talb li kien jitlob, bil-penitenzi u bl-imhabba li wera lejn il-foqra.  Meta kien mehtieg iddefenda kemm felah l-Ordnijiet Mendikanti.  F’hajtu ghaqqad zewg krucjati ghall-helsien tal-Qabar ta’ Kristu.  Miet fl-ahhar wahda minn dawn, milqut bil-pesta, qrib Tunis.  Kien il-25 ta’ Awwissu 1270.  Il-Papa Bonifacju VIII ghaddu mal-qaddisin tal-Knisja fl-1297.  San Ludovik, flimkien ma’ Santa Elizabetta ta’ l-Ungerija, huwa l-patrun ta’ l-Ordni Frangiskan Sekular.

 


Taghrif migbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.


L-Imqaddsa

Vergni Marija ta' l-Angli

fil-Porziuncola

 

 

 

 

 

 

 

 

z