Spiritwalita' Frangiskana                  

◄◄|werrej|►►


Talb lit-Trinita' Qaddisa

Talb mis Sermones ta' sant'Antnin


maqlub ghal Malti minn

Patri Edmund Teuma OFMConv


 

1.

Nitolbuk, Mulej Alla Wiehed u Tlieta,

li r-ruh li inti hlaqt

tasal ghandek qawwija u shiha

f’dak l-ahhar jum ta’ hemm u ta’ nar,

xhin jinqasam il-habel fiddien.

Ilqaghha,

biex hielsa min-nases tal-hazen,

tigi ghandek

bil-helsien u l-glorja ta’ wlied Alla,

bil-ghajnuna tieghek stess, Alla Wiehed u Tlieta,

li int imbierek ghal dejjem.  Amen.

 

(Sermones II/47)

 

2.

O Alla,

bl-umiltà nitolbuk

tahfrilna d-dnubiet li ghamilna.

Aghmel li ma nergghux nersqu lejn il-hazen,

u aghtina l-ghajnuna

biex nahfru minn qalbna lil hutna,

u niksbu l-premju tas-sebh fejn int tghammar.

Int jisthoqqlok it-tifhir ghal dejjem.

Amen.  Hallelujah!

 

(Sermones II/398)

 

3.

Mulej,

quddiemek ma nistax inqieghed ghall-gudizzju

hajja mehlusa mid-dnub,

izda tghoddulix dan id-dejn tieghi, Alla twajjeb.

Iva, Mulej, skond il-gudizzji tieghek,

jien haqqni nkun ikkundannat

u m`cahhad mill-ghajxien,

ghax it-tezor ta’ qalbi u ta’ hajti

li int hallejt fi hsiebi,

jien ma haristux.

 

(Sermones II/295)

 

4.

O Alla, ghajn ta’ kull tjieba,

ghinna biex naghmlu l-gid,

u nkunu nistghu noffru l-ghemil taghna

lilek, li inti kollok tajjeb,

u nittamaw li niehdu premju xieraq.

Ha titla’ din l-offerta taghna sa ghandek

minn idejn l-angli kustodji,

u tinzel fuqna l-grazzja tieghek

biex fl-ahhar ahna naslu fis-sebh tieg]ek,

li int imbierek ghal dejjem.  Amen.

 

(Sermones II/175)

 

 

◄◄|werrej|►►

Sant'Antnin

ta' Padova