il-pont - kelmtejn ta' qabel                

 

 

◄◄|werrej|►►

              il-pont  

kelmtejn ta' qabel

 

il-pont twieled b’mod naturali hafna. Malli wasalt bhala missjunarju fil-Filippini fis-6 ta' Jannar 1996 bdejt nikteb u nircievi ghadd ta’ ittri.  Fl-ittri li bdejt nikteb kont qed nirrepeti l-istess grajjiet li nghaddi minnhom.  Ghalhekk gieni l-hsieb li naghmel “newsletter” li fiha nirrakkonta l-esperjenzi principali li kont nghaddi minnhom. Kont nibghat kopja ta’ il-pont u nota ckejkna li kull min ikun kitibli.

 

Ghazilt l-isem "il-pont" ghal raguni semplici.  Xtaqt permezz tal-kontenut nohloq u nzomm pont mal-familjari, l-patrijiet, il-benefatturi tal-missjoni u l-hbieb.

 

Bdejt bl-ewwel numru fi Frar 1996.  Numru wara l-iehor mill-Filippini, mbaghad mit-Turkija u minn Assisi bqajt naghmel hilti biex nibqa' nippreparah u nwasslu n-naha l-ohra tal-pont, permezz tal-posta, permezz ta' l-email u issa on-line permezz ta' dan il-web-site.

 

il-pont huwa mezz ta’ kuntatt. 

 

Il-pont fih gabra ta’ ftit mill-esperjenzi li ghaddejt minnhom bhala missjunarju frangiskan fil-postijiet li kont.  Meta dawn l-esperjenzi waslu n-naha l-ohra tal-pont, dehru li ntlaqghu tajjeb.  Il-Mulej jinqedha b’kollox u b’kulhadd.  Ma neskludix li jista` jinqeda b'dan il-pont wkoll biex iwassal xi kelma tajba jew tbissima fuq fomm dak li jkun.   Darba kien hemm xi hadd li, bla ma qaghad idur mal-lewza, qalli: “Veru m’ghandekx taghmel!.  B’idejja fuq zaqqi qatt ma naf li qaghadt u min qara il-pont u min jafni jista` jghid jekk ghandix x’naghmel jew le.  il-pont generalment naghmlu fil-hinjiet battala li jkolli.  Cert li huwa mpenn. Imma dan l-impenn naghmlu bil-qalb kollu.  Xejn xejn waqt li naghmlu nhossni eqreb taghhom ilkoll.  U ghandi nifhem li meta tkunu qed taqraw thossukom qrib tieghi.  Dan huwa il-valur ewlieni ta’ il-pont.

 

il-pont online qed jinkludi wkoll gabra ta' taghrif dwar San Frangisk.  Dan qed naghmlu biex nimla vojt.  Skoprejt li hawn ghadd ta' siti b'diversi  ilsna dwar San Frangisk, izda bil-malti ma' sibt xejn.  Il-pagni li hejjejt dwar il-Qaddis ta' Assisi huma ndirizzati lil Maltin, f'Malta u barra, li jixtiequ jsiru jafu aktar lil dan il-Bniedem ta' Paci.   Jalla dawn il-pagni jservi mhux biss biex insiru nhobbu aktar lil San Frangisk, izda wkoll biex bhalu ahna wkoll nsiru Strumenti tal-Paci fi zmienna.

 

Dawn il-Pagni nibtu bil-hsieb li jkunu speci ta' appendici ghal il-pont.  Gara, izda, l-maqlub il-pont spicca l-appendici. Ma gara xejn, nhoss bix-xieraq li San Frangisk ikollu l-ewwel post kif ukoll l-attenzjoni principali.

 

Il-Mulej jaghti s-Sliem lil kull minn jaqra dawn il-pagni.

 

Fr Thomas Calleja OFMConv.

Jannar 2003

 

Il-pont

fih gabra

ta’ ftit

mill-esperjenzi

li ghaddejt minnhom bhala missjunarju frangiskan

fil-postijiet

fejn kont.

 

F'din il-verzjoni

on-line

qed nipprezenta gabra ta' talb, grajjiet, kitbiet

u ghadd ta' taghrif iehor bil-Malti

marbuta

ma' San Frangisk

ta' Assisi.

 

fr Thomas