il-pont -  no 33                     Istanbul  - Turkija

 

Milied 2000   no 33

◄◄|werrej|►►

Bambin Tork m’hawnx

 

IL-MILIED QRIB. Din is-sena ser ikun ghalija l-ewwel Milied Tork. Lanqas biss ghandi hjiel x’ambjent ser jkunu hawn dan il-Milied f’art Musulmana.  Fil-Filippini ma’ Settembru kont tkun diga` bdejt thoss l-atmosfera tal-Milied gejja bil-mod. F’Malta ma nofs Novembru il-hwienet u t-toroq ikunu diga’ armati bid-dwal u t-tizjin tal-Milied.  Hawn s’issa xejn! L-ebda hjiel ta’ Milied!

 

Meta gejt biex nikteb dawn iz-zewg kelmiet gieni f’mohhi l-kliem ta’ l-ghanja Maltija: “Bambin Iswed”. Il-kantant jirrakkonta l-grajja fi tfulitu.  Jghid li fil-klassi kienu b’kollox tnejn u ghoxrin, b’ghanjehom cassi kollha msahhrin jisimghu l-grajja tal-Milied - tal-Bambin helu, li sliem ried igib.  Jirrakkonta kif wiehed minn shabhom kien b’gilda sewda, xaghru nnuklat, li bhal tfal l-ohra kien ipprepara presepju bl-angli, l-magi, l-bqara u l-hmara. Izda ghal dan it-tfajjel, iswed xaghru nnukklat il-maxtura baqghet minghajr Bambin. It-tfal tal-klassi kollha kienu mnikktin. Ghal dan t-tfajjel Gesù Bambin kien b’gilda sewda, b’ghajnejh ckejknin.  Habblu mohhhom, ccassaw lejh, “ghax Bambin iswed ma kienx ghal bejgh!”.  Fiz-zmien meta l-kantant kien tifel bambini suwed b’xaghrhom innuklat forsi ma kienux ghal bejgh.  Imma llum il-gurnata fil-hwienet mal-bambini bojod tal-gibs jew tax-xemgha, bambini suwed  bin-nokkli issib zgur wkoll.  Bambini Torok ma nafx jekk insibx?!

 

Bambin Tork m’hawnx ghal bejgh!   Hawn fit-Turkija hawnx post ghal Milied. Huwa Milied bla presepju.  Milied bla maxtura!  Milied minghajr Bambin!  Milied bla Dawl! X’qasma ta’ qalb!  Itini li nitlob:  “O Alla, int dawwalt il-lejl tal-Milied bid-dija tad-Dawl ta’ Gesù Bambin, aghmel li  kif ahna gharafna l-misteru tad-dawl ta’ Ibnek, hekk ukoll hutna Torok jaghrfu  u jilqghu d-Dawl ta’ Gesù Bambin.  Amen”.

 

Jalla t-talb tieghi tkun it-talba taghkom wkoll.  Il-MILIED it-TAJJEB u jalla IS-SENA 2001 tkun mimlija bid-Dawl.

 

Fr Thomas

 

Imbarazz, tiben u dawl

Kif kont diehel il-bieb tal-Kunvent hbatt ma’ Suor Camilla, wahda mis-sorijiet li hawn iservu fil-parrocca taghna. Kienet ma soru ohra,li kienet ghadha kemm giet mill-Italja.  Kif ratni bi tbissima fuq wiccha qaltli: “Ara Fr Thomas! Ghadna kif konna qed insemmuk”  “Sewwa! - hsibt f’qalbi  - il-kaz li ssemmi ix-xitan u tarah wara denbek!”“Qed insemmuk fit-tajjeb” kienet pronta serhitli mohhi suor Camilla. Qaltli li kienet qed tirrakkontalha l-istorja li gheditlhom fl-irtir li kont ghadni kemm mexxejtilhom ftit tal-jiem qabel.  “L-istorja li gheditlna zgur ma ninsieha qatt!  Kemm kienet tajba wkoll!”.

Issa waqt li qed nikteb regghet gietni f’mohhi mill-gdid din l-istorja.  Hija storja li sibtha darba fi ktieb u li rrakkuntajtha diversi drabi u f’ghadd ta’ postijiet differenti.  Mhix xi storja gdid.  Ma nohodiex bi kbira li xi darba jew ohra qrajtuha jew smajtuha intom ukoll.  Hija l-istorja tal-Missier li kien wasal qrib il-mewt sejjah lil uliedu.  Xi hadd bhalissa qed ijahseb: “Nafa, dik li kellna fil-Ktieb Wild Thyme Reader, li kellna fl-iskola Primarja fi tfulitna! - dak li qalilhom li fl-ghalaq hemm tezor!”Le mhux dik.  Hijal-istorja tal-Missier li ried ihalli n-negozju tieghu f’idejn it-tifel l-aktar intelligenti. Sejjah lit-tlett itfal u tahom cavetta kull wiehed u qalilhom: “Ghandkom kamra ta’ l-istess daqs kull wiehed, li ghandkom taghmlu hu li tippruvaw timlew il-kamra kollha.  Imlewha biex tridu!  Ghandkom sat-tmienja ta’ filghaxija.  Min minmkom jirnexxilhu jimliha kollha jiehu il-business f’idejh”  

 

L-Iben il-kbir beda jdur ma kullimkien u kull bicca mbarazz beda jgorrha fil-kamra.  Mar fil-garage u kull ma sab garru - mwejjed, siggiet, cupboards, bottijiet u laned, saqqijiet qodma... insomma, gabar skoss junk.  Sa filghaxija ma kien hemm fejn toqghod labra fil-kamra.  Il-fustani wara li qed jahsibha ftit, qabad it-telefon, cempel u ordna zewg trukijiet tiben u heles hafif.  F’qasir zmien il-kamra kienet mimlija sa ruh ommu bit-tiben!  Iz-zghir ma deherx li thabat wisq ftit qabel it-tmienja dahal fil-qamra halla xi haga f’nofs il-karma, sakkar il-bieb u jissokta fuq xogholu.

 

Mat-tmiejna bum il-Missier sejjah lil uliedu biex jara x’ghamlu u jkun jista’ jaqta’ s-sentenza.  Malli l-ewwel wiehed fetah il-bieb il-Missier baqa’ miblugh:  “Kif irnexxilhek issib daqshekk imbarazz! Barvu ghalik hej!”.  Kif il-futani fetah il-bieb harget riha ta’ tiben taqsam. Il-Missier staghgeb:  “Imlejtha tajjeb tassew!”  Kif iz-zghir fetah il-bieb il-Missier qarras wiccu x’hin fil-kamra lemah biss xemgha ckejkna mixghulha.  Minn dalghodu ‘l hawn xemgha biss poggejt fil-kamra?!” staqsa rrabbjat il-Missier.  “Missier - wiegeb l-iben iz-zghir - int m’ghedtx li kellna nimlew il-kamra?  Jien imlejt il-kamra bid-dawl tax-xemgha. Ara kull rokna tal-kamra mdawwla!”.  Lil liema fost uliedu tahsbu li halla n-neguzju?  Il-Missier halla n-nugozju liz-zghir - kien l-aktar ghaqli fost huti.

 

Hemm hafna modi kif wiehed jista japplika din l-istorja.  Jien inhobb nghid li din hija l-istorja taghna.  Ahna wkoll gejna moghtija hajja (kamra) u tul ta’zmien biex jimlew hajjietna.  Mhux sorpriza li hafna bhal l-ewwel tifel jimlew hajjiethom bil-junk kollu li toffri d-dinja. Ohrajn jimlew hajjiethom bit-tiben, li malli taghtih sulfarina jaghmel fjamma, li mbaghad tmut f’qasir zmien.  Ohrajn aktar ghalqin jimlew hajjithom bid-Dawl.

 

Il-Milied huwa festa tad-Dawl. 

L-element tad-dawl insibuh jispikka fil-qari tal-grajja tal-Milied.  Dan id-Dawl mhu hadd hlief Gesù inniffsu - d-Dawl tal-bnedmin; id-Dawl jiddi fid-dlam, id-Dawl tassew! Gesù li huwa t-tifel ta’ l-istorja li mela mhux biss il-kamra izda d-Dinja kollha bid-dija tad-dawl tieghu.  Ahna il-poplu li kien mixi fid-dlam idda fuqna dan Dawl kbir. Ghal elfejn sena id-Dawl li fegg fuqna baqa’ jiddi. F’dawn il-jiem tal-Milied niccelebaraw l-2000 sena mit-twelid tal-Feddej taghna.   Nixtieq li niccelebraw dan il-Geblew 2000 billi nwarrbu l-imbarazz, nahirqu t-tiben u nifthu hajjitna ghad-Dawl u nghixu ta’ wlied id-Dawl. Nixtieq li bhat-tifel ta’ l-istorja nhallu d-dija ta’ Gesù Bambin timla kull rokna ta’ hajjietna.  Dan nixtieq u nitlob ghalija u ghalikom ilkoll f’dan il-Milied.

  ◄◄|werrej|►►

 

 

IL-MILIED

FESTA TA' DAWL

 

Fit-Turkija hawnx post ghal Milied. Huwa Milied bla presepju. Milied bla maxtura! Milied minghajr Bambin! Milied bla Dawl! X’qasma ta’ qalb!

Itini li nitlob:

 

“O Alla,

int dawwalt

il-lejl

tal-Milied

bid-dija tad-Dawl ta’

Gesù Bambin, aghmel li

kif ahna gharafna

l-misteru tad-dawl

ta’ Ibnek, hekk ukoll hutna Torok jaghrfu u jilqghu

d-Dawl ta’

Gesù Bambin. Amen”.