il-pont -  no 48                           Assisi  - Italja

 

Gunju 2002    no 48

 ◄◄|werrej|►►

“Buon Ballo!” 

 

Aktar mhu qed jghaddi zmien aktar qed nikkonvici ruhi minn dak li skoprejt.  U dak li skoprejt qed inhoss li ma nistax izommu ghalija. Irrid naqsmu ma’ l-ohrajn. Naqsmu ma’ kull minn nitlaqa` jew ikolli kuntatt mieghu bil-fomm, bil-kitba jew permezz tal-posta elettronika.  Diga` kont qsamt xi haga dwar din il-haga f’ il-pont ta’ Marzu li ghadd. Dak in-nhar kont tkellimt dwar il-muzika differenti li il-Mulej daqqli f’dawn l-ahhar snin.  Il-Muzika ta’ dan l-ahhar, kif ghedt, hija aktar kalma – aktar Adagio.  Kont ghedt ukoll: “Aktar ma jghaddi zmien aktar qed nintebah kemm il-Mulej jaf jaghzel il-muzika addatta ghal kull wiehed minnha”.  Iva, din hija l-iskoperta!

 

Mill-esperjenza tieghi personali u dik pastorali qed nintebah kemm tassew il-Mulej huwa Disk Jockey mill-aqwa. Anzi huwa l-aqwa DJ! Mhawnx iehor bhalu jew ihabbata mieghu. Kull jum idoqq diska ghal kull wiehed u wahda minna.  Hija muzika personalizzata.  Tieghi mhux bhal tieghek, u tieghek mhux bhal ta’ l-ohrajn. Kull ma jkun irid minnha huwa li matul il-gurnata nizfnu skond dik il-muzika.  Qed ninduna li aktar ma l-passi u l-movimenti li naghmel jkunu f’sintonija mal-muzika aktar inhoss paci u armonija fil-hajja tieghi.  Certament huwa jaghtini l-grazzja tieghu biex nizfen u naghmel il-passi tajjeb.  Wara kollox dak li ghamel San Frangisk kien proprju li sema` l-muzika li daqqlu l-Mulej u m’ghamilx haga ohra hlief li zifen dik il-Muzika.  Marija wkoll fil-hajja taghna zifnet skond il-muzika tal-Mulej:  Meta qalet “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej ha jsir minni skond kelmtek!” kien mod iehor biex tghid “Hawn jien il-ballerina tal-Mulej. Ha nizfen skond il-muzika tieghek!!”.  U Marija zifnet kemm il-muzika ta’ ferh u kemm ta’ niket… Qatt ma tfixklet il-pass jew tilfet is-sintonija.  Ahna msejhin biex nizfnu wkoll.  Il-gwaj jkun meta nizfnu muzika differenti.  Jekk il-Mulej idoqq it-Tango u jien nizfen ir-rock ‘n’ roll.  Hemm ikun l-izball u n-nuqqas ta’ armonija, u nuqaasa ta’ paci u serenita`.  Allura qed nipprova nizfen attent u bil-qalb.  Skoprejt ukoll l-importanza li nghamel il-wisa` u nhalli lil haddiehor jizfen il-muzika tieghu.  Jekk nistenna jew nippretedi lil haddiehor jizfen il-muzika tieghi aktar iva milli le niddissapunta ruhi.  Allura, le… kulhadd jizfen il-muzika tieghu.

 

Qed ninduna li aktar ma qed naqsam din il-haga ma’ l-ohrajn aktar qed ikun hawn ballerini.  Wara li naghti l-assuluzzjoni u wara naghmel ezortazzjoni ckejkna waqt il-qrara, nawgura u nghid lil persona li tkun giet: “Buon Ballo!"

 

Nixtieq li intom wkoll tizfnu f’sintonija mal-Muzika li l-Mulej idoqqilkom kuljum. Nawgura lilkom ukoll mill-qalb: “Buon Ballo!”  Il-Paci maghkom.

 

Fr Thomas

 

 

San Miniato

Dan l-ahhar f’il-pont ktibt li “ma tantx nohrog wisq minn Assisi”.  Ghedt ukoll li “gieli jghaddu gimghat shah li ma niccaqlaqx” …u li “meta tigi l-okkazjoni nipprova ma nitlifhix”.  U hekk kien! Dan l-ahhar gie jzurni Fr Joe Cilia mill-Indja.  Kont jien stess li offrejtlu li nwasslu San Miniato biex jiltaqa` ma’ P. Gaetano Barile – wiehed mill-benefatturi tal-missjoni taghna fl-Indja.  Qabel ma’ offrejtlu ma haristx lejn il-mappa.  Kien minghalija li San Miniato huwa qrib Arezzo.  Imma wara li ftaht halqi u weghedt lil Fr Joe li niehdu skoprejt li San Miniato huwa aktar ‘l boghod milli hsibt jien.  Ilhaqt tajt il-kelma u ma hassejtx li kelli rega` lura minnha!  Padre Vincenzo Coli, l-Kustodju taghna, li huwa mit-Toscana spjegali kif nasal u fejn ghandi nohrog mill-autostada.  U tlaqna.  Hsibt li ser intawwlu biex naslu, izda f’saghtejn u nofs konna hemm.  Wasalna ezatt ghall-ikel.  Wara l-ikel morna Pistoia ma’ Padre Barile nzuru lil Patrijiet taghna u xi Benefattori ohra tal-Missjoni.

 

F’San Miniato l-patrijiet taghna ilhom minn zmien San Frangisk ezattament fl-1211. Wara li Frangisku gie ddikkjat qaddis fis-16 ta’ Lulju 1228 il-Comune ghazel lil dan il-Qaddis gdid bhala Patrun tal-belt flimkien mal-Martri San Miniato. U f’qasir zmien giet mibnija knisja l-gmiel taghha dedkata lil San Frangisk, li ghadha hemm sallum flimkien mal-Kunvent fejn jghixu il-Patrijiet Frangiskani Konventwali.  Parti mill-kunvent illum qed jintuza bhala dar ta’ l-irtir.

 

Kilna l-kirxa flimkien

Mill-kamra li tawna kellna veduta mill-isbah bl-ghelieqi mlibbsa bl-ahdar. L-ghada filghodu wara li qaddisna l-Quddiesa hadna xi haga u qbadna t-triq lura.  Ahna u nizlin ghaddejna Siena biex insellmu lil hbieb tieghi l-Avukat Piergiorio Viviani u l-mara tieghu Cristina u l-familja.  Waqafna ghandhom ghall-ikel u kilna il-kirxa flimkien Iva, dak in-nhar ippreparaw it-trippa bil-hwawar li jafu jhawwru s-Sienesi.  Hadna  xi haga irqieqa biex inizzel l-ikel, hadna ftit café taljan u ghamilna bhal Ghawdix - kif nghidu bil-Malti - u tlaqna l barra malajr.  Qbadna t-triq lejn Assisi.

 

Miraklu Ewkaristiku iehor

Qabel ma mort ghand l-Avukat Viviani jien u Fr Joe ghaddejna fil-Kunvent tal-Patrijiet taghna f’Siena.  Ahna dak li ghandna tajjeb, li kullimkien insibu fejn indeffsu rasna!  Wara li tkellimna ftit mal-patrijiet morna fil-Knisja ta’ san Frangisk. Hawn iltqajt ma Padre Paolo Primavera, li konna flimkien ghal ftit fil-Filippini.  F’din il-knisja hemm meqjum Miraklu Ewkaristiku iehor.  Il-fatt gara nhar l-14 ta’ Awissu 1730 meta dahlu xi hallelin, fethu it-tabernaklu u serqu l-pissidi bl-Ostji kkonsagrati ta’ go fih.  Il-patrijiet taghna ndunaw b’dak li gara l-ghada fil-festa ta’ l-Assunta.  Dak in-nhar filghodu xi hadd sab l-ghatu tal-pissidi mormi fit-triq.  Mal-belt ta’ Siena qam ghagha kbir!  U mill-ewwel beda talb ta’ riparazzjoni ghal dan is-sagrilegg kbir.  B’xorti tajba ma ghaddewx wisq jiem li l-partikoli ma stabux.  Fis-17 ta’ Awissu, wiehed mill-kjerci waqt li kien gharkubbtejh fuq wiehed mill-ginokkjaturi fil-knisja ta’ Santa Marija fi Provengano lemah xi haga bajda fit-toqba tal-kaxxa ta’ l-offerti.  Meta fethu din il-kaxxa sabu numru kbir ta’ Ostji, li meta gew inqabbla sabu li kienu l-istess bhal dawk li kienu nsterqu mill-Knisja ta’ San Frangisk.  Kien hemm b’kollox 348 ostja u xi bicciet zghar.  L-ghada saret puricissjoni li fiha ha sehem il-poplu kollu tal-Belt biex ipoggu l-Ostji lura fil-Knisja ta’ San Frangisk.  Il-Miraklu ta’ dawn l-Ostji  huwa fil-fatt li dawn ma gew qatt deterjorati, imma baqghu friski u jfuhu daqslikieku kienu ghadhom kemm ghamluhom.  Saru diversi studi xjentifici matul iz-zmiem ta’ aktar minn 270 sena u l-Ostji ghandhom shah u friski sallum.   Illum dan il-Partikoli merakoluzi huma f’ostensorju (ara r-ritratt) u ghadhom sallum meqjum fil-kappella tas-Sagrament fil-knisja ta’ san Frangisk fi Siena.  Niftakar li qabel ma kont mort l-ewwel fil-Missjoni fl-1995 kelli x-xorti li nqaddes il-quddiesa fil-kappella u wara il-Quddiesa tajt il-barka Sagramenatli b’dawn l-Ostji Mirakoluzi.

 

Ix-Xita tirbah lix-Xemx

Hawn f’Assisi jkun hawn movement shih. Daqqa haga daqqa ohra. Fil-Festa tal-Kalendimaggio, li semmejt l-ahhar darba, l-arlogg fil-belt ta’ Assisi rega` lura b’madwar tmien mitt sena ghaz-zmien ta’ san Frangisk.  Fil-belt ma kontx tara xejn ghajr nies bil-kustomi tal-Medju Evu jisfilaw mat-toroq tan-naha ta’ fuq u ta’ isfel tal-belt.  Kienet xi haga tassew sabiha!  Hasra, izda, li x-xemx u x-xita bdew jikkompetu bejniethom.  F’xi waqtiet – almenu meta kont mistieden biex nara l-isfilata minn fuq it-tribuna fil-pjazza tal-belt – rebhet ix-xita, ghax sfrattat il-festa kollha!  U hadt tixriba nobis!  Minn zmien ghall-iehor ikollna bzonn hasla!

 

Mixja tal-Paci

Fit-12 ta’ Mejju saret il-Mixja tal-Paci minn Perugina ghal Assisi.  Il-mixja waslet Assisi ghal habta tat-tlieta ta’ wara nofs in-nhar.  Din id-darba kienet ix-Xemx li harget rebbieha titbissem f’sema kahlani sabih.  Assisi regghet mill-gdid mtliet bl-ilwien kollha tal-qawsalla tal-bnadar ta’ dawk li hadu sehem fil-Mixja ghall-Paci bejn l-Izrael u l-Palestina.  Il-Mixja lahqet mument sabih meta saret cerimonja sinifikativa fuq it-terrazza tas-Sacro Convento.  Saru diskorsi mill-Kustodju u mill-Isqof ta’ Assisi, li qara wkoll it-telegramma tal-Papa bil-messagg ghall-okkazjoni.  Wara  tfajla mill-Palestina u gunvi minn Izrael hadu b’id xulxin, taw lampa tal-Paci – bhal dawk ta’ l- 24 ta’ Jannar –  u ghanqu lil xulxin quddiem il-folla li kienet migbura.  Dak il-mument jien kont hemm fuq it-terrazzin, ghax sejhuli biex naghmel traduzzjoni mit-taljan ghall-Ingliz.  Ma stajtx ninheba mill-cameras tat-TV. Fil-fatt dak in-nhar stess filghaxija dehert fl-ahbarijiet li gew trasmessi fuq l-istazzjonijiet kollha.  Kitbuli u cempuli minn Malta, mill-Italja u mit-Turkija biex jghidu li hadu gost li nawni fuq l-ahbarijiet.  Ma dawk il-kuluri kollha tal-gurnata kien hemm ukoll il-griz tat-tonka tieghi.

 

Irjus kbar

Hawn fis-Sacro Convento il-patrijiet gejjin u sejrin.  Kuljum tara xi ucuh godda.  Generalment ikunu jew patrijiet Taljani li jkunu ghaddejjin min hawn u jiefqu ghall-ikel.  Inkella jkunu patrijiet minn diversi nhawi tad-dinja li jigu zuru l-Qabar ta’ san Frangisk u jitlobu ghal huthom il-patrijiet u l-gheziez taghhom f’pajjizhom.  Merhba b’kull min jigi!  Barra il-patrijiet mis-Sacro Convento minn zmien ghall-iehor jghaddu ghadd ta’ irjus kbar.  Insemmi biss xi whud:  Kellna maghna lil politici: Francesco Rutelli u Massimo D’Alema.  Gie jiekol maghna l-President il-gdid tar-RAI Antonio Baldassarre.  Xi ftit tal-jiem qabel gie Bruno Vespa, li jmexxi il-programm “Porta a Porta” fuq it-TV.  Il-patrijiet hallihom jikkumentaw. Kien hemm min qal li gie biex jibda programm iehor bl-isem “Convento a Convento”.  Gew wkoll ghadd ta’ Kardinali u isqfijiet. Fost dawn ta’ l-ahhar l-isqof Frangiskan Konventwal Gappuniz Mons Berardo Oshikawa.  Hawn f’Assisi hawn wisa` ghal kulhadd.  Tkunu hawn ejjew oghqodu intom ukoll.  Merhba bikom wkoll.

 

Irtir mhux tas-soltu

Frank u Pauline; Philip u Sylvia; Twanny u Mary; Mario u Mary u John u Martha huma hbieb godda tieghi.  Dawn il-hames koppji riedu jaghmlu esperjenza aktar mill-qrib ta’ Frangisku ta’ Assisi.  Hadu tmient’ijiet leave u flok marru jghamulha ta’ turisti gew Assisi biex jaghmlu gimgha irtir.  Malli waslu Ruma krew zewg karrozzi u gew ghand is-Sorijiet, hawn ezatt faccata tal-Basilika.  Konna diga` miftehim minn qabel li jien kelli nitlaqa` maghhom darba kuljum biex naghtihom riflessjoni ckejkna fuq l-ispiritwalita` frangiskana u nqaddsilhom il-Quddiesa. Tnejn minn dawn il-Quddies iccelebrajnihom fuq il-Qabar ta’ San Frangisk bil-qari, t-talb u l-kant kollu bil-malti.  Wara li kont nispicca minn maghhom kienu jaqbdu r-rotta u jmorru zguru u jitolbu fid-diversi Santwarji Frangiskani f’Assisi u barra minn Assisi bhala La Verna u Gubbio.  Darba minnhom mort maghhom jien wkoll.  Iccelebrajna quddiesa helwa hafna fi Greccio – fejn San Frangisk ic-celebra l-lejl tal-Milied fl-1223. Minn hemm morna FonteColombo – fejn San Frangisk kiteb ir-Regola Bullata u fejn ghamel operazzjoni f’ghajnejh.  Fl-ahhar gurnata kelli laqgha personali ma’ kull koppja.  Din l-esperjenza ma setghatx tintemm b’mod aktar sabih.  Bhala tmiem iccelebrajna il-Quddiesa tal-Vgili ta’ Pentecoste.  Waqt il-quddiesa, imzewqa b’simbolizmu tan-nar tlabna lil Alla igedded f’dawn il-koppji n-Nar ta’ l-Ispirtu tieghU.  Nemmen li l-Mulej sema` taluna.   L-ghada dawn il-hbieb godda telqu lura biex jaqbdu l-ajruplan ghal Malta. Kienet esperienza sabiha ghalija inhallikom tahsbu kemm kienet aktar ghalihom.

 

Knisja Monumentali

Il-Papa Girgor IX ried ihalli zewg opri kbar f’gieh il-qaddis fqajjar ta’Assisi.  L-ewwel qabbad li fra Tumas minn Celano biex jikteb il-Hajja tal-San Frangisk.  It-tieni qabbad lil Fra Elija biex jiehu hsieb il-bini tal-Knisja Monumentali, biex tkun il-qabar ghall-qaddis kif ukoll il “Caput et Mater” ta’ l-Ordni tal-Parijiet Minuri.  L-ghada tal-jum li fih Frangisku giet ddikkjarat qaddis, fis-17 ta’ Lulju 1228 il-Papa Girgor qieghed u bierek l-ewwel gebla tal-knisja il-gdida, tefa` ta’ gebla ‘l barra mill-hitan tal-belt fuq bicca art imsejha Colle dell’inferno”.  Minn dak in-nhar l-isem tal-post inbidel f’ “Colle del Paradiso”.  Il-Knisja tlestiet f’qasir zmien u fil-25 ta’ Mejju 1230 saret purcissjoni u ingieb il-fdalijiet ta’ san Frangisk mill-Knisja ta’ san Gorg fejn kien ilu midfun ghal ftit inqas minm erba` snin ghal din il-Knisja Sepolkari.  Minn dak in-nhar il-gisem ta’ San Frangisk ghadu hemm u ghadu jispira l-ghadd ta’ pellergrini li jigu fuq il-qabar tieghu biex ikunu bhalu strumenti tal-paci fid-dinja tallum.  F’dawn il-jiem ma l-Ordni kollu saret il-festa liturgika tad-Dedikazzjoni tal-Basilika ta’ san Frangisk ta’ Assisi.  Hawn ma setghax jonqos iccelebrajniha b’aktar solennità.

 

Kuncert Specjali

Hawn fil Basilica ta’ San Frangisk spiss ikollna kuncerti.  Generalment isiru fil-Bazilka ta’ Fuq. Wiehed mill-kuncerti famuli bla dubbju huwa Il Concerto di Natale li jigi trasmess kull sena lejliet il-Milied fuq ir-RAI.  Ir-RAI regghu gew Assisi biex jittrasmettu kuncert iehor.  Proprju fit-30 ta’ Mejju kellna il Concerto per la Pace nel mondo.  Kuncert bl-   Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino immexxi mill-famuz Zubin Mehta.  F’dan il-kuncert ha sehem Uto Ughi – l-vjolinista l-aktar famuz tad-dinja.  M’ghandniex xi nghidu kien kuncert bil-kif! Altru tisma’ diska u altru tkun presenti u tisma` l-muzika b’mod haj. Terga` jien kont wara il-kwinti u stajt insegwi mill-qrib l-emozzjonijiet ta’ dawk kollha li kienu qed jiehdu sehem. Kelli l-okkazjoni insellem u nkellem persanalment kemm lid-direttur Mehta u kemm lil violinista Ughi.  Kif ukoll lil Kantanti principali.  Gbart il-firem taghhom fuq il-programm bhala rikordju ta’ dan il-Kuncert stupend (ara r-ritratt) L-ewwel parti gie esegwit il-kuncert in re maggiore op.61 ghall-vjoli u orkestra ta’ Beethoven.  Fit-tieni parti giet eseguita il-Missa in tempore belli  ta Haydn.  Cert kien kuncert tal-Paci. Il-musika ma tafx bi gwerrer!  Il-muzika min-natura taghha ggib l-ghaqda u l-paci. Il-bazilka ta’ San Frangisk ta’ Assisi, fejn kollox ispira ghall-armonija u sliem certament kienet il-post l-aktar addattat ghall-dan il-kuncert ghal Paci. Hassejtni tassew imqanqal ghall-ahhar noti u kliem final tal-kuncert… “dona nobis pacem”.  Jalla l-Mulej “jaghtina il-paci”.

 

Holma ttir mar-rih

Ma kelli hsieb insemmi xejn.  Imma d-dizappunt hemm qieghed. Kont qed nohlom li din is-sena l-Inter. Kienu ser jirbhu il-League taljan.  Kienu tisa` tghid tul il-kampjunat kollu fl-ewwel post sa l-ahhar gurnata. Pass falz fl-ahhar mumenti u il-holma taret mar-rih.  M’hemmx taghmel!  Naraw kif immorru s-sena d-diehla. Kelli ftit ta’ konsolazzjoni.  Dak in-nhar li l-Inter tilfu ircevejt l-ahbar minn Malta li l-Hibernians ta’ pajjizi Rahal Gdid saru c-Champions ta’ Malta.  Issa ser jibdew il-loghob tal-World Cup.  Erba` snin ilu kont fil-filippini.  Hemm kont ftit sajjem mill-loghob.  Din id-darba nista` nsegwi hafna loghob. Il-Football huwa lotterija!  Minn jirbah u min jitlef.  Jien nipprova “nifrah ma min jifrah u nibki ma min jikbi” – kif jghid San Pawl.  Izda hafna drabi ninqabad aktar nibki mill-nifrah.

 

Il-Bqija fit-talb 

Nieqaf hawn. Il-bqija, sakemm inhejji il-pont li jmiss, inkomplih fit-talb.  Nitlob ghalikom ilkoll fuq il-Qabar ta’ San Frangisk.  Naf li matul dan iz-zmien huwa z-zmien ta’ l-ezamijiet.  Naghmel talb specjali ghal dawk kollha li qed jaghmlu l-ezamijiet biex il-Mulej jaghtikom l-gherf u d-dehen li ghandkom bzonn.    

Il-Mulej jaghti s-SLIEM lil kulhadd.

◄◄|werrej|►►

 

F'San Miniato

l-patrijiet Frangiskani ilhom minn zmien San Frangisk ezattament

fl-1211.

Wara li Frangisku gie ddikkjat qaddis

fis-16 ta’ Lulju 1228

il-Comune ghazel lil dan

il-Qaddis gdid bhala Patrun

tal-belt flimkien

mal-Martri San Miniato. U f’qasir zmien giet mibnija knisja

l-gmiel taghha dedkata lil San Frangisk, li ghadha hemm sallum flimkien mal-Kunvent fejn jghixu

il-Patrijiet Frangiskani Konventwali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fil-knisja ta'

San Frangisk

ta' Siena hemm meqjum

Miraklu Ewkaristiku iehor.  Il-fatt gara nhar l-14 ta’ Awissu 1730

meta dahlu xi hallelin, fethu

it-tabernaklu u serqu l-pissidi bl-Ostji kkonsagrati ta’ go fih. 

B’xorti tajba ma ghaddewx wisq jiem li l-partikoli ma stabux. 

Fis-17 ta’ Awissu, wiehed mill-kjerci waqt li kien gharkubbtejh fuq wiehed

mill-ginokkjaturi

fil-knisja ta’ Santa Marija

fi Provengano lemah xi haga bajda

fit-toqba

tal-kaxxa ta’

l-offerti.  Meta fethu din

il-kaxxa sabu numru kbir ta’ Ostji, li meta gew inqabbla sabu li kienu

l-istess bhal dawk li kienu nsterqu mill-Knisja ta’ San Frangisk.  Kien hemm b’kollox 348 ostja u xi bicciet zghar. 

L-ghada saret puricissjoni li fiha ha sehem

il-poplu kollu tal-Belt biex ipoggu l-Ostji lura

fil-Knisja ta’ San Frangisk. 

Il-Miraklu ta’ dawn l-Ostji  huwa

fil-fatt li dawn ma gew qatt deterjorati, imma baqghu friski u jfuhu daqslikieku kienu ghadhom kemm ghamluhom..