il-pont -  no 63                           Assisi  - Italja        

Ottubru 2003 no 63

<<|werrej|>>

Nies Hielsa

 

Aktar ma jghaddi z-zmien fil-ministeru li ghandi hawn f'Assisi aktar qed nintebah kemm hawn nies li minghajr ma jafu qed jghixu bhala prugunieri.  U dan hafna drabi minghajr ma jintebhu.

 

Hafna jispicca f'habs maghmul minnhom stess u jghixu hajjithom imdejqa u marbuta bi ktajjen li ma jidhrux.  Il-katina principali, aktar iva milli le, hija dik ta' l-aspettattivi taghhom dwar l-imgieba ta' l-ohrajn.  Dawn "l-ohrajn" jistghu ikun il-membri tal-familja li jghixu taht l-istess saqaf, il-membri ta' l-istess komunità u ta' xi ghaqda, nies li nahdmu maghhom, hbieb, girien...  Hafna jsiru prugunieri ta' l-imgieba ta' dawn "l-ohrajn".

 

Kemm hawn min hu mdejjaq ghax l-ohrajn ma jsellmulhomx jew kellmuhom? Kemm hawn min hu rritat ghax l-ohrajn ma jigbux ruhom kif ikun jixtiequ huma?  Kemm ugiegh tal-qalb u ta' stonku minhabba l-inkwiet u problemi ta' l-ohrajn li nghixu maghhom?  Kemm nies bla ma jintebhu jispiccaw prigunieri ta' dawn id-dwejjaq, irritazzjoni u ugiegh li gej kollu mill-istennija li l-ohrajn igibu ruhhom kif nixtiequ huma?

 

Bil-mod il-mod qed nitghallem u nghin lill-haddiehor jifhem li l-Mulej iridna nghixu bhala nies hliesa.  Irid johrogna mill-habsijiet li noholqu ahna stess.  Tajjeb kieku ghandna l-hila li nibdlu lil ohrajn!  Imma hadd minna mghandu din il-hila.  Ahna ma nistghu nibdlu lil hadd.  Li nista' biss hu, li nibdel lili nnifsi. U hija biss bl-ghajnuna ta' Alla li nista' naghmel dan.  Hija biss bil-grazzja tal-Mulej jien nista' nibdel l-attegjament tieghi lejn l-ohrajn.  Din il-grazzja hi li taghmillni hieles tassew.

 

Aktar ma jghaddi iz-zmien aktar qed nifhem li thobb lil ohrajn ifisser li thallilhom l-ispazju biex jaghmlu, jghidu u jgibu ruhhom kif jafu u kif iridu u mhux kif nixtieq jien, wkoll jekk dak li nixtieq jien huwa sewwa, qaddis u perfett quddiem Alla.  Aktar ma nistenna li jgibu ruhom kif nixtieq jien aktar ser niddizzapunta ruhi u aktar insir prugunier ta' l-aspettattivi tieghi. 

 

Is-soluzzjoni hija li jien irid nitghallem naghmel dak li jmiss lili naghmel u naghmlu bil-qalb u bl-imhabba u b'sens ta' qadi kif irid Alla u nhalli lill-ohrajn jaghmlu dak li jafu.  Aktar ma qed nipprova naghmel dan aktar qed inhossni hieles, seren u fil-paci.   Dan l-attegament qed jahdem u qed ihalli l-frott kemm fil-hajja tieghi u kemm fil-hajja ta' dawk li bl-ghajnuna ta' Alla qed jiehdu dan atteggament.

 

San Frangisk kien bniedem ta' paci, hieles u seren ghax tghallem jikkoncentra u jaghmel b'qalbu kollha dak biss li ried Alla minnu.

 

Nixtieqilkom minn qalbi dan it-tip ta' paci, serenità u helsien.  Jalla ahna ukoll nikkoncentraw fuq dak li jrid Alla minna u nhalli lil ohrajn jaghmel dak li jafu. Cert li ma nibqghux prugunieri u nghixu aktar hielsa.

 

Sliem u ghozza, lil kulhadd.

 

Fr Thomas.

 

Maghmudija ta' Emre

Meta kont ghadni t-Turkija kont berikt iz-zwieg tal-hbieb Paolo u Sevcan. Ftit wara li jien spiccajt mit-Turkija jif'Ottubru 2001, Paolo spiccalu wkoll l-mandat tieghu fit-Turkija fejn kien jahdem bhala ghalliem fl-iskola Taljana f'Istanbul u flimkien mal-mara tieghu Sevcan gie joqghod fid-dar tieghu Ruma qrib il-Airport ta' Fiumicino.  Dan l-ahhar kellhom tarbija tifel li semmewh Emre.  Xtaqu li jkun jien li nghammed lit-tifel.  Kien pjacir tieghi mghammed il-frott tal-koppja li zewwigt sentejn ilu fit-Turkija.  Bdilt l-orarju tal-qrar u rrangajt biex stajt immur.  Irnexxili, mort u ghammidt lil Emre.  Issa qed nistenna biex meta jasal il-waqt tajjeb mghammed lil ommu Sevcan, li hija musulmana.  Ghandha qalbha miftuha ghal Gesù.  Cert li tkun nisranija tajba.

 

Don u Siobhán

Fil-Bidu ta' Settembru rcevejt telefonata.  Kien il-kappilan ta' Valfabbrica, rahal mhux wisq 'l boghod minn Assisi.  Xtaq isib sacerdot li jitkellem bl-ingliz biex ibierek iz-zwieg ta' koppja, ir-ragel Ingliz u l-mara Irlandiza.  Staqsieni jekk jien hux disponibbli.  Cert li jien!  Mort bil-qalb kollha.  Qabel mort gew Don u Siobhán (tinqara: Xivan) hawn fis-Sacro Convento u tkellimna ftit  u rajna l-qari u r-rit taz-Zwieg flimkien.  L-ghada wara nofs in-nhar mort ghat-Tieg li sar f'kappella ckejkna qalb il-hdura ta' l-ghelieqi ta' Borgo Sambuco dedikata lil San Mark. Kienet celebrazzjoni helwa u ntima f'ambjent Frangiskan.  Kienet hemm biss l-gharajjes u xi 25 familjari.  Waqt ir-rit taz-Zwieg il-Mulej rabbat b'rabta li ma tinhalx il-qlub ta' Don u Siobhán.  Wara ic-celebrazzjoni saret ikel ghall-familjari.  Jien hadt biss drink u rgajt lura l-kunvent ghax dak in-nhar kellna il-Kapitlu Konventwali. 

 

Zjara tal-President

Kont qieghed inqarar u gie patri jhabbatli mal-konfessjunarju u qalli: "Ejja malajr ghax hawn il-President ta' Malta!".  B'xorti tajba kont ghadni kemm tajt l-assuluzzjoni u spiccajt minn mal-penitent li kelli,  hrigt u mort bla telf ta' zmien hdejn il-bieb tal-kunvent.  Hemm sibt lil Dr Guido u s-Sinjura de Marco.  Fost il-grupp ckejken li kellu mieghu kien hemm wkoll Fra Andrew Bertie, Princep u Gran Mastru tal-Ordni Militari Sovran ta' San Gwann ta' Malta. Stedinthom biex jidhlu bil-parlatorju.  Gie il-Kustodju u ghaddejna ftit tal-hin nitkellmu kemm dwar Assisi u kemm dwar Malta.  Wara li ffirmaw il-ktieb tal-Vizitaturi, Hadthom jaraw xi partijiet tas-Sacro Convento fosthom ir-refettorju u il-Porticato.  Sellimna 'l xulxin u telqu. Meta staqsejthom meta kellhom jinzlu lura Malta qaluli fid-19 ta' Settembru. Kien l-istess jum li jien kelli ninzel Malta ghall-Kapitlu Provincjali. Ghamilna appuntament li nergghu niltaqghu airport Ruma.  Fil-fatt vjaggajt lejn Malta fuq l-istess ajruplan mal-President. Matul il-vjagg mort nitkellem ma' Dr de Marco u tajtu Cd bir-ritratti li ha s-segretarju taghna. waqt iz-zjara tieghu fis-Sacro Convento.

 

Cascia u Norcia

B'rihet id-day off li qed ikolli qed ikolli chance inzur xi postijiet li dejjem kelli ix-xewqa li nzurhom.  Fil-bidu ta' Settembru kelli l-okkazjoni nzur Cascia u Norcia.  Skoprejt li hawn coach titlaq minn Assisi filghodu u terga' lura filghaxija.  U mort. L-ewwel morna Cascia fejn hemm is-santwarju ta' Santa Rita u fejn hemm mizmum il-gisem tal-qaddisa.  Zort il-Monasteru u kmarar fejn ghexet. Zort ukoll ir-rahal ckejken ta' Roccaporena fejn twieldet il-qaddisa li mhux tant 'l boghod minn Cascia.  Minn hemm il-coach haditni Norcia fejn twieled u ghex San Benedittu u ohtu Santa Skolastika.  Ghaddejt xi siegha ndur mal-belt u nara il-postijiet marbuta ma' dawn iz-zewg qaddisin.  Minn hemm morna Spoleto.  Hawn kont diga' mort darb'ohra allura ntfajt fuq bank f'wiehed mill-gonna u qaghad hemm naqra sakemm sar il-hin biex nitilqghu lura Assisi.  Kienet gurnata ta' mistrieh u ta' talb.  Matul il-jum kelli okkazjoni nitlob hafna.

 

Novizz Gdid

Pietru, David u Mario, n-novizzi Maltin li kienu Osimo temmew in-novizzajt u nizlu Malta biex jaghmlu l-professjoni ta' l-Ewwel Voti bhala Religjuzi Frangiskani. Issa Osimo tela' Joshua Mercieca, zaghzugh Malti iehor biex jibda s-sena ta' novizzjat.  Irrangajt u sibt minn iqarar minfloki biex inkun nista' immur ghal vestizzjoni.  Irnexxili mmur biex inkun vicin Joshua fil-bidu tal-mixja tieghu fuq il-passi ta' San Frangisk.  Ghall-okkazjoni kien hemm wkoll il-Provincjal Patri Alfred Calleja li gie minn Malta apposta.  Waqt ic-cerimonja semplici l-provincjal qalli biex inkun jien li nlibbes lil Joshua ghall-ewwel darba bit-tonka Frangiskana.   Jalla il-Mulej ikun ma dan iz-zaghzugh halli jghinu jaghti l-passi tieghu fis-sod.  Waqt li kont hemm kelli l-okkazjoni nitkellem fil-tul mal-provincjal.  Tkellimna dwar il-kapitlu Provincjali li kellu jsir f'Malta ftit jiem wara u dwar il-gejjieni tieghi.

 

Hagar Qim f'Assisi

Matul il-jiem ta' Settembru il-pjazza ta' quddiem il-Bazilka nferjuri kienet qiesa Hagar Qim.  Giebu minn Sardegna ghadd ta' gebel specjali ta' qisien differenti u poggewhom ghal wiri fil-pjazza.  L-ispecjalita' ta' dawn il-gebel hija li kull gebla hija skultura u fl-istess hin strument.  Iva strument.  Kull gebla hija ssegata bi ftieli ta' qisien differenti li meta thokk bicca gebla ohra ckejkna maghhom jaghmlu hsejjes tassew sbieh u partikulari.  Infatti it-titlu tal-wirja kien il Cantico delle Pietre.  Xoghol kollu kemm hu ta' l-iskultur Pinuccio Sciola minn Sardegna.  Kelli l-okkazjoni iltaqa' u nitkellem ma dan l-iskultur.  Kelli ukoll l-okkazjoni li nattendi ghall-kuncert li sar fil-Bazilka ta' Fuq. Il-Kuncert sar bi hsejjes minn gebel ta' daqs izghar.  Xi haga li ma titwemminx!  Xi hsejjes sbieh u x'armonija hargu minn dawn il-gebel.  Taf x'ghaddiehli minn mohhi jiena u nisma' il-muzika minn dawn il-gebel?  Gew f'mohhi dak li qal Gesù meta l-Qassin il-Kbar qalulu biex ma jhallix lit-tfal ikantaw "Osanna" u wegibhom li jekk jifqu huma jibdew jghajjtu l-gebel.  Kemm huwa minnu.  Jekk nieqfu nfahhru lil Alla ahna jibda jfahhar lil Alla l-gebel.

 

Kapitlu Provincjali

Bejn it-22 u s-26 ta' Settembru il-Provincjal taghna tal-Patrijiet Frangiskani Konventwali ccelebrat il-Kapitlu Provincjali.  Matul din l-ewwel patri tal-Kapitlu il-patrijiet kollha jingabru biex jaghzlu lil dawk li l-Mulej irid biex imexxi l-provincja.  Jien kif kien id-dmir tieghi inzilt Malta biex naghti l-vot tieghi wkoll.  L-Erbgha, 24 tax-xahar, wara li saret quddiesa votiva ta' l-Ispirtu s-Santu fil-Knisja taghna ta' B'Kara, il-patrijiet kollha ngabru fic-Centru gdid tac-CAK (Centru Animazzjoni u Komunikazzjoni) u saret il-votazzjoni.  Gie maghzul ghal darb'ohra Patri Alfred Calleja. Il-Provincjal il-gdid mill-ewwel jaghzel dawk il-patrijiet li matul l-erba' snin li gejjin jahdmu qrib tieghu.  U fil-jiem ta' wara beda javvicina lil dawk il-patrijiet biex iservu l-provincja bhala Gwardjani fid-diversi kunventi li ghandna mifruxa f'Malta.  Dawn il-Gwardjani u l-karigi l-ohra jigu kkonfermati matul it-tieni patri tal-Kaptilu li ser isir fit-tielet gimgha ta' Ottubru.  S'issa ghad m'hemm xejn ufficcjali.  Ghidud izda hemm kemm trid.  Ghal nofs Ottubru nkunu nafu min ser ikunu l-Gwardjani u l-membri tal-Komunitajiet.  Ghalissa bhal torta ghadhom qed isir, ghad iridu jidahhlu fil-forn, jinhmew imbaghad ikunu lesti.  Il-provincjal qalli xi haga f'widnejja imma issa qed nistenna l-konferma ta' fejn ser ikun.  Min jistenna jithenna!

 

Aktar pagni

Matul dawn l-ahhar gimghat il-pagni tal-web-site - www.sanfrangisk.com baqghu jizdiedu.  Komplejt nahdem u nzid aktar pagni.  Meta kont Malta ghall-Kapitlu ltaqjt ma' diversi persuni li fahhru l-isforzi li qed naghmel.  Niehu gost nisma' li qed johrog il-gid permezz ta' dan is-site.  Fost il-pagni l-aktar popolari, u l-aktar fost it-tfal, kienu dawk "inpingu ta' San Frangisk".  Zidt ghadd ta' Artikli dwar San Frangisk, kif ukoll ghadd ta' Poeziji.

 

Xoghol duppju

Dan il-pont qed jasal ftit tard.  Malli gejt lura minn Malta qabadt nahdem fuqu biex ikun lest u jasal ghandkom bla dewmien.  Hekk ghamilt. L-ghada li wasalt kien lest.  Izda kif lestejtu kollu gara dak li ma xtaqtx!  Ix-xitan deffes denbu. Ghafast buttuna bi zball u il-pont li kont hejjejt f'teptipa t'ghajn gheb minn fuq l-iscreen tal-computer. Pacenzja!  Ghaldaqstant kelli nerga' nibda kollox mill-bidu u naghmlu kollox mill-gdid.

 

Jalla il-Mulej jimla l-qalb taghkom ilkoll bil-ferh u il-paci li Frangisku ta' Assisi ghex hu u qasam ma' hutu l-bnedmin.  Sahha u Barka.

 

<<|werrej|>>

  

 

 

 

 

 

 

 

Wara li saret quddiesa votiva ta'

l-Ispirtu

s-Santu

fil-Knisja taghna

ta' B'Kara,

il-patrijiet kollha ngabru fic-Centru gdid tac-CAK  u hemm saret il-votazzjoni.  Gie maghzul ghal darb'ohra Patri Alfred Calleja.

 

Il-President ta' Malta

Dr Guido de Marco jiffirma

il-Ktieb

tal-Vizitaturi.

waqt iz-zjara fis-Sacro Convento