L-Ordni Frangiskan f'Malta

 

◄◄|werrej|►►


Patrijiet Frangiskani f'MaltaFrangiskani Konventwali (OFM Conv)


Il-Frangiskani Konventwali kienu l-ewwel fost il-familja Frangiskan li rifsu x-xtut ta’ Malta ghal habta ta’ l-1347.   Kellhom l-ewwel kunvent u knisja taghhom fir-Rabat, hdejn l-isptar San Frangisk li aktar tard issejjah Santu Spirtu. Fis-sena 1489 bnew il-kunvent ta’ Ghawdex u fl-1598 bnew dak tal-Belt. Fl-1904 bnew il-kunvent ta’ San Pawl il-Bahar u aktar tard twaqqfu l-kunventi ta’ Birkirkara (1944), Burmarrad (1961) u l-Qawra (1992). Il-Patrijiet Frangiskani Konventwali barra l-hidma f’diversi oqsma f’Malta jaghtu s-servizz missjunarju u pastorali taghhom barra minn Malta: F’Kerala u Andhra Pradesh fl-India; f’Kellyville, Warrawong, Springvale u Dingly fl-Awstralija; f’Ruma u Assisi fl’Italja u f’Izmir fit-Turkija.

 

Kunventi u Djar f’Malta

 

Birkirkara (1944)

Kunvent San Frangisk

Triq l-Imsida. B’Kara BKR 04

Tel – Fax: 21441928, 21446465.

Attivita’: Kunvent, Dar ta’ Formazzjoni, Sede tal-Centru Animazzjoni u Kommunikazjoni (CAK), Hidma Pastorali.


Burmarrad (1961)

Kunvent San Frangisk

Knisja Qalb bla tebgha ta’ Marija, Burmarrad SPB 09

Tel: 21573045.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali Parrokkjali


Qawra (1992)

Kunvent San Frangisk

Triq Annetto Caruana, Qawra SPB 06

Tel – Fax: 21577088. 21577089.

Attivita’: Kunvent, Centru ta’ Hidma Pastorali.


Rabat (1347)

Kunvent San Frangisk

Triq San Frangisk, Rabat RBT 02

Tel: 21454225, 21456946.

Attivita’: Kunvent, Santwarju Marjan, Hidma Pastorali, Sede tad-Dar Editrici Religjon u Hajja.


San Pawl il-Bahar (1904)

Kunvent San Frangisk

Triq it-Torri, San Pawl il-Bahar SPB 09

Tel: 21573445, Fax 21574443.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali Parrokkjali.


Valletta (1598)

Kunvent San Frangisk

Triq ir-Repubblika, Valletta VLT 04

Tel: 21234019, Provincjal 21241167, Fax: 21223556

Attivita’:  Kunvent, Sede tal-Provincjal, Hidma Pastorali.


Ghawdex (1489)

Kunvent San Frangisk

Pjazza San Frangisk Victoria - Ghawdex VCT 103.

Tel: 21556089, Fax: 21562528.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali.

 


Frangiskani Minuri (OFM)


Il-Frangiskani Minuri kienu t-tieni Familja Frangiskana waslu Malta fl-1492. Bnew l-ewwel kunvent taghhom fir-Rabat fl-1494.  Fl-1575 bnew il-kunvent tal-Belt, imbaghad dak tas-Sliema fl-1882, u dak ta’ Ghawdex fl-1899. Wara li sar provincja ghalihom fl-1914 fethu kunventi fil-hamrun fl-1947 u iehor f’B’Kara fl-1981. Il-Patrijiet Frangiskani Minuri jaghtu is-servizz missjunarju u pastorali taghhom barra minn Malta: f’Izrael, fil-Libja, fil-Kanada, fil-Honduras, fl-Italja u fl-Ingilterra.

 

Kunventi u Djar f’Malta

 

Rabat (1494)

Kunvent Santa Marija ta’ Gesů

Triq San Pawl, Rabat RBT 12

Tel: 21454594.

Attivita’: Kunvent, Dar ta’ Formazzjoni, Hidma Pastorali.


Tas-Sliema (1882)

Kunvent tas-Sacro Cuor

Triq il-Knisja, Sliema SLM 02

Tel: 2133118, Fax: 21310778.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali Parrokkjali.


Valletta (1575)

Kunvent Santa Marija ta’ Gesů

Triq San Pawl, Valletta VLT 07

Tel: 21234042.

Attivita’: Kunvent, Sede tal-Kurja Provincjali, Sede tal-kummissjonarjat ta’ Terra Santa, Hidma Pastorali.


Ghawdex (1889)

Kunvent ta’ Sant’ Antnin

Triq Sant’Antnin, Mgarr – Ghawdex, GSM 104

Tel: 21556095.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali, Dar ta’ l-Irtiri.


Hamrun (1947)

Kunvent ta’ San Frangisk

Triq Villambrosa, Hamrun HRM 10

Tel: 21234316.

Attivita’: Kunvent, Dar ta’ Formazzjoni, Hidma Pastorali.


Bahar ic-Caghaq (1958)

Kunvent tal-Porziuncola

Dar ta’ l-Iritri, Bahar ic-Caghaq NXR 08

Tel: 21374222, Fax: 21375711.

Attivita’: Dar ta’ l-irtiri.


Birkirkara (1981)

Dar Frate Francesco

Triq Mannarino, B’Kara BKR 08

Tel: 21227782.

Attivita’:  Dar ghal-guvintur bla dar, Centru ta’ talb.


Bahar ic-Caghaq (1995)

Kunvent Santa Marija ta’ l-Angli

Triq ix-Xembekk, Bahar ic-Caghaq NXR 08

Tel: 21378639.

Attivita’: Hidma Pastorali


Hal-Far

Laboratorju tal-Paci - Papa Gwanni XXIII

Hal Far ZRQ 08.


Mellieha

Dar Bahia Patrijiet Frangiskani

14B Triq Nikola Koperniku, Il-Kortin – Mellieha SPB 12

Tel: 21521495.

 

 


Frangiskani Kapuccini (OFM Cap)


Il-Frangiskani Kapuccini kienu it-tielet Familja Frangiskana waslu Malta fl-1588/89.  l-ewwel kunvent taghhom gie mibni mill-Gran Mastru Ugo Loubens de Verdalle barra mis-swar tal-Belt Valletta, illum il-Furjana.  Madwar mija u hamsin sena wara fethu zewg kunventi ohra: dak ta’ l-Karkara u dak fir-Rabat, Ghawdex.  Fl-1740 saru kustodja ghal rashom u mbaghad fl-1840 saru Provincjal, b’responsabbilta’ wkoll tal-Prefettura ta’ Tunez.  Matul iz-zmien zdiedu hames kunventi ohra: tnejn fil-Marsa fl-1912 u fl-1961, wiehed ix-Xemxija fl-1935 u iehor f’San Gwann fl-1940 u l-ahhar wiehed f’Ghajn Dwieli – Rahal Gdid fl-1953. Il-Patrijiet Frangiskani Kapuccini jaghtu l-assistenza spiritwali fl-isptarijiet, habs, cimiterju u l-Korp tal-Pulizija.  Jaghtu wkoll s-servizz missjunarju u pastorali barra minn Malta: fil-Kenja, fl-Etjopja, fit-Tanzanija, f’Kuba, fit-Turkija, fl-Awstalja u l-Amerka.

 

Kunventi u Djar f’Malta

 

Il-Furjana (1588)

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Triq l-Isqof F. X. Fenech, Il-Furjana VLT 14

Tel: 21234949, 21225525, Fax: 21235955, Provincjal 21220163

Attivita’: Kunvent, Sede tal-Kurja Provincjali, Dar ta’ Formazzjoni, Hidma Pastorali.


Kalkara

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Kalkara CSP 11.

Tel: 21825724, 21800612, Fax: 21695905.

Attivita’: Kunvent, Dar ta’ Formazzjoni, Hidma Pastorali.


Marsa - Trinta (1912)

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Triq Balbi, Marsa HMR 14

Tel: 21246516, Parrocca 21236622.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali Parrokkjali.


San Gwann (1940)

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Pjazza Lourdes, San Gwann SGN 04.

Tel: 21331744, Parrocca 21313861.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali Parrokkjali.


Ghajn Dwieli – Paola (1953)

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Pjazza Sant’Antnin, Ghajn Dwieli – Paola, PLA 08.

Tel: 21828157.

Attivita’: Kunvent, Dar ta’ Formazzjoni, Hidma Pastorali.


Marsa – Marija Regina (1961)

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Triq Azzopardi, Marsa HMR 14.

Tel:21238012, Parrocca 21240661.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali Parrokkjali.


Xemxija (1935)

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Xemxija – San Pawl il-Bahar SPB 15.

Tel: 21583282.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali.


Ghawdex

Kunvent tal-Patrijiet Frangiskani Kapuccini

Triq il-Kapuccini, Victoria – Ghawdex VCT 108.

Tel: 21556608.

Attivita’: Kunvent, Hidma Pastorali.

◄◄|werrej|►►


informazzjoni migbura mid-Direttorju Ekklezjastiku

Arcidjocesi ta' Malta - 2002


 

Il-Familja

ta' l-Ewwel

Ordni

Frangiskan

F'Malta

 

 

Frangiskani Konventwali (OFM Conv)

 

Frangiskani Minuri

(OFM)

 

Frangiskani Kapuccini (OFM Cap)