L-Ordni Frangiskan f'Malta

 

◄◄|werrej|►►


Sorijiet Frangiskani F'MaltaSorijiet Klarissi


Il-Klarissi huma parti mit-Tieni Ordni imwaqqaf minn San Frangisk maghruf wkoll bhala Klarissi.  Dawn l-ulied ta’ Santa Klara waslu Malta fil-bidu ta’ l-ewwel gwerra dinjija, wara li gew imkeccija minn Nazaret.  L-ewwel Monasteru taghhom kien Haz-Zabbar, izda fl-1920 marru San Giljan fejn aktar tard bdew il-monasteru fejn jghixu llum.

 

San Giljan (1920)

Sorijiet Klarissi

Monasteru ta’ Santa Klara

Triq Mikiel Anton Vassalli, San Giljan SGN 02

Tel: 21383341.

 


Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija


Is-Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija waslu Malta fl-1911 wara il-persekuzzjoni li kellhom fil-Portugal.  Ghal disa’ snin ghexu f’diversi djar u fl-1920 marru f’Hal Balzan. L-edukazzjoni u Vokazzjoni Missjunarja kienu fost il-prijoritajiet taghhom.  Illum ghandhom djar f’Hal Balzan, fil-Manikata, fil-Marsa u f’Hal Mula.  Barra il-hidma taghhom f’Malta hemm ghadd ta’ Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija li qed jaghtu l-hidma u s-servizz pastorali u missjunarju taghhom barra mix-xutt Maltin. Fost il-postijiet fejn jahdmu hemm: l-Afrika t’Isfel, l-Algerija, l-Etjopja, il-Kenja, il-Marrokk, it-Tunezija, Izrael, il-Pakistan, l-Awstralja, l-Kanada, l-Gzejjer Faroe, l-Ingilterra, l-Irlanda, Skozja u  l-Italja,

 

Kunventi u Djar f’Malta

 

Hal Balzan (1920)

Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

82 Triq San Frangisk, Balzan BZN 06.

Tel: 21482896.


Manikata

Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

Is-Swar, Triq il-Mejjiesa, Manikata SPB 07.

Tel: 21571582.


Marsa

Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

Sant’Antnin, triq Isouard, Marsa HMR 13.

Tel: 21233249.


Hal Mula – Zebbug

Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

Triq Hal Mula, Zebbug ZBG 06.

Tel: 21465505.

 


Sorijiet Frangiskani Missjunarji

tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija


Is-Sorijiet Frangiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija, fundati min Madre Maria Caterina Troiani, maghrufin ukoll bhala is-Sorijiet Frangiskani ta’ l-Egittu.  Dawn fethu l-ewwel kunvent taghhom fil-Birgu fl-1886 u aktar tard bnew dar ohra fil-Hamrun. Is-Sorijiet Frangiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija ghandhom ghadd ta’ sorijiet li qed jaghti is-sevizz missjunarju taghhom barra minn Malta; fl-Egittu, fil-Ghana, fil-Gordanja, fl-Iraq, f’Izrael, fl-Italja u fl-Amerka.

 

Kunventi u Djar f’Malta

 

Hamrun

Sorijiet Frangiskani Missjunarji

tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija

Triq il-Kanonku Bonnici, Hamrun HMR 10.

Tel: 21236418.


Bahar ic-Caghaq

Sorijiet Frangiskani Missjunarji

tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija

2 Casa Beata Katerina, Triq l’Imsaqqfin, Bahar ic-Caghaq NXR 08.

Tel: 21388449.

 


Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù


Is-Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù twieldu f’Ghawdex fl-1880. Bdiehom is-sacerdot Dun Guzepp Diacono u x-xebba Virginia Debrincat, li mbaghad hadet l-isem ta’ Suor Margarita tal-Qalb ta’ Gesù. Il-kongregazzjoni timxi fuq ir-regola tat-Tielet Ordni Frangiskan u hi aggregata mal-patrijiet Frangiskani Minuri.  Fl-1946 saret kongregazzjoni ta’ dritt pontificju.  Il-Kongregazzjoni barra djar f’Ghawdex u f’Malta ghandha wkoll djar fl-Italja, fil-Grecja, fl-Ingilterra, fl-Etjopja, fil-Pakistan, fil-Brazil, fl-Awstralja, fl-Amerka u f’Gerusalemm.

 

Kunventi u Djar f’Malta

 

Birkirkara

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

10 Triq l-Imnajjar, B’Kara KBR 05.

Tel: 21442205, Fax: 21331959.


Bormla

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Triq il-Kampnar, Bormla CSP 03.

Tel: 21665410, Fax: 21828256.


Furjana

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Kurja ta’ l-Arcisqof, Il-Furjana VLT 16.

Tel: 21245350, 21223493


Gharghur

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Nazareth House, Triq l-Oratorju, Gharghur NXR 07

Tel:21410040.


Hamrun

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Fra Diegu, Triq Villambrosa, Hamrun HRM 07.

Tel: 21234362, 21235366.


Hal-Luqa

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

10 Triq il-Papa Innocenzju, Luqa LQA 04.

Tel: 21809330.


Mgarr

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Triq Dun Edgar, Mgarr MST 10.

Tel: 21574715.


Mosta

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Pax et Bonum, Triq Glormu Cassar, Mosta MST 09.

Tel:21433907, 21434319, Fax: 21433844.


Msida

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Dar Betania, Triq Nazju Falzon, Msida MSD 04.

Tel:21312586, 21319313, Fax: 21346299.


Msida

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Triq il-Hriereb, Msida MSD 06.

Tel: 21335613, Fax: 21331959.


Pieta’

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Triq id-Duluri, Pieta’ MSD 07.

Tel: 21239386.


Qormi

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Dar Madre Margerita, 29/30 Triq il-Kbira, Qormi QRM 03.

Tel: 21441121, 21489387.


Qrendi

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

21 Triq il-Kbira, Qrendi ZRQ 07,

Tel: 21640821.


Rabat

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Siminarju ta’ l-Arcisqof, Tal-Virtù – Rabat RBT 09.

Tel: 21455498.


San Gwann

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

“St Anne’s Convent”, 4 Triq is-Sorijiet Frangiskani, San Gwann SGN 08.

Tel: 21313210.


Santa Lucia

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

26 Dawlet it-Torri, Santa Lucia PLA 09.

Tel:21826972.


San Pawl il-Bahar

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

47 Triq San Pawl, San Pawl il-Bahar SPB 09.

Tel:21573111.


Siggiewi

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

114 Triq il-Kbira, Siggiewi QRM 14.

Tel: 21460844.


Sliema

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

12 Triq San Gakbu, Sliema SLM 14.

Tel: 21331412, Fax: 21331391.


Valletta - Pilar

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Kunvent tal-Pilar, 49 Triq il-Punent, Valletta VLT 12.

Tel: 21237715, Fax: 21223901.


Valletta - Sagramentini

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

163 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 03.

Tel: 21234598.


Zebbug

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Ospizju ta’ San Guzepp, Zebbug ZBG 02.

Tel: 21467460.


Kunventi u Djar f’Ghawdex

 

Nadur

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

31 Triq Madre Gemma Camilleri, Nadur NDR 103.

Tel:21556650.


Qala

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

20 Triq il-Kuncizzjoni, Qala GSM 103.

Tel: 21556339.


Rabat

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Dar tal-Karità, Triq Palma, Victoria – Ghawdex VCT 103.

Tel: 21556049, 21551068, Fax: 21562264.


Seminarju

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Seminarju, Triq Enrico Mizzi, Victoria – Ghawdex VCT 106.

Tel:21556479.


Xaghra

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Triq Gnien Xibla, Xaghra XRA 104.

Tel: 21556104.

 


Istitut Sekulari

Il-Famija Zghira Frangiskana


Il-Familja Zghira Frangiskana hi istitut Sekulari tad'Dritt Pontificju. Dan l-istitut ghax-xebbiet gie imwaqqaf minn P. Irineo Mazzotti OFM u minn Vincenza Stroppa fl-1929 f'Ome, Brescia.  F'Malta beda fl-1950 u twaqqaf ufficjalment fl1956 mill-fundatur innifsu. fl-! ta' Jannar 1983, kiseb id-Dritt Pontificju.  Il-membri jikkonsagraw irwiehom b'konsagrazzjoni shiha billi jaghmlu l-voti ta' l-ubbidjenza, Faqar u s-Safa u jipprofessaw ir-Regola ta' l-Ordni Frangiskan Sekulari b'kostituzzjonijiet proprji.  In-numru tal-membri mxerrda f'bosta pajjizi fil-hames kontinenti huwa madwar 1,300. F'Malta u Ghawdex hawn ghadd ta' membri li huma attivi f'ghadd ta' parrocci billi jaghti ghajnuna fl-oqsma tal-katakezi u ta' l-ghajnuna socjali.  Il-Karzima proprja ta' l-Istitut hija li l-ahwa jghixu hajja ta' ghaqda u intimità ma' Aalla fic-cella tar-ruh u li jwasslu l-imhabba, il-paci, il-gid u tama ma' dawk li jiltaqghu.

 

Gzira

Piccola Famiglia Francescana

218, Triq D'Argens, Gzira, GZR 04.


Fejn jiltaqghu:

 

B'Kara -Malta

Dar Frate Francesco

Triq Mannarino, B'Kara, BKR 08.

tel: 21441976


Mgarr - Ghawdex

Kunvent Sant'Antnin

Triq Sant’Antnin, Mgarr – Ghawdex, GSM 104

Tel: 21556095.


◄◄|werrej|►►


informazzjoni migbura mid-Direttorju Ekklezjastiku

Arcidjocesi ta' Malta - 2002


Il-Familja

tat-Tieni

u t-Tielet

Ordni

Frangiskan

F'Malta

 

Sorijiet Klarissi

Sorijiet Frangiskani Missjunarji ta’ Marija

Sorijiet Frangiskani Missjunarji

tal-Qalb bla Tebgha ta’ Marija

Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta’ Gesù

Istitut Sekulari

Il-Familja Zghira Frangiskana