L-Ordni Frangiskan F'Malta

 

<<|werrej|>>


Franiskani Konventwali

100 Sena Provincja 1905-2005

Programm ta' celebrazzjonijiet


Wara aktar minn 550 sena mill-wasla taghha f'Malta fl-1355 il-komunitÓ tal-Patrijiet Frangiskani Minuri Konventwali, nhar it-12 ta' Frar 1905 inqatghet minn dik ta' Sqallija u giet imwaqqfa bhala Provincja ghalija. 

Biex ifakkru din l-ewwel 100 sena bhala Provincja il-Frangiskani Konventwali hejjew Programm b'ghadd ta' celebrazzjonijiet mifruxa matul is-snin 2004 u 2005.  Hawn taht hawn l-attivitajiet principali li jidhru fil-Programm.


PROGRAMM

2004


Il-Gimgha 26 ta' Novembru 2004

Quddiesa Koncelebrata mill-patrijiet kollha tal-Provincja b'suffragju tar-religjuzi mejtin tal-Provincja fil-knisja ta' San Frangisk, B'Kara.

 

Quddiesa Solenni Koncelebrata fil-knisja ta' San Frangisk, Ghawdex, mill-Ministru Provincjal, Patri Alfred Calleja u mill-Patrijiet tal-KomunitÓ ta' Ghawdex bhala bidu tac-Centinarju Provincjali.

 

Il-Gimgha 3 ta' Dicembru 2004

Akkademja, muziko-letterarja, fil-Knisja ta' San Frangisk, Ghawdex presjeduta minn Patri Alfred Calleja, Ministru Provincjal, b'tifkira ta' gheluq il-150 sena mill-proklamazzjoni tad-Domma ta' l-Immakulata u l-100 sena tal-Provincja.

 

It Tlieta 7 ta' Dicembru 2004

Ghasar u Translazzjoni Solenni fil-knisja Frangiskana tal-Patrijiet Minuri, Valletta bis-sehem tal-KomunitÓ OFMConv, Valletta. Wara purcissjoni bir-Relikwa tal-Madonna mill-Knisja ta' Giezu ghall-Knisja ta' San Frangisk.

Quddiesa Solenni Koncelebrata fil-Knisja ta' San Frangisk bis-sehem tal-Patrijiet Frangiskani Konventwali, Patrijiet Minuri u Patrijiet Frangiskani Kapuccini u bi sehem it-tliet Ministri Provincjali tat-tliet Familji Frangiskani kif ukoll tal-Fratelli ta' l-ArcikonfraternitÓ tal-Kuncizzjoni u dawk ta' l-ArcikonfraternitÓ tal-Kurcifiss Imqaddes.

 

F'Ghawdex - Translazzjoni Pontifikali Solenni mill-Eminenza Tieghu Kardinal Edmund Casimir Szoka mill-Knisja tas-Sorijiet Frangiskani tal-Qalb ta' Ges¨ ghall-Knisja ta' San Frangisk, Victoria, Ghawdex. It-tridu tal-Kuncizzjoni fil-Knisja ta' Ghawdex immexxi mill-Ecc. Tieghu Mons. Nikol Cauchi, Isqof ta' Ghawdex.

 

8 ta' Dicembru 2004

JUM IL-FESTA TA MARIJA IMMAKULATA

BIDU CENTINARJU PROVINCJALI

Quddiesa Solenni Koncelebrata fil-Knisja ta' San Frangisk, Valletta mill-Ministru Provincjal, Patri Alfred Calleja bis-sehem tal-patrjiet tal-KomunitÓ u tal-Fratelli ta' l-ArcikonfraternitÓ tal-Kuncizzjoni.

Quddiesa Koncelebrata fil-knejjes kollha tal-Provincja OFMConv u l-Att ta' Konsagrazzjoni ta' l-Ordni lil Marija Immakulata, bhala bidu tac-Centinarju Provincjali.

F'Ghawdex - Quddiesa Pontifikali Solenni fil-Knisja ta' San Frangisk, Ghawdex mill-Kardinal Edmund Casimir Szoka.

 

GHOTJA TAl-PARROCCA FIL-QAWRA

Nhar l-Erbgha 8 ta' Dicembru 2004, jum il-festa ta' Marija Immakulata, f'gheluq il-150 sena mill-proklamazzjoni tad-Domma kif ukoll f'jum il-bidu tas-sena Centinarja tal-Provincja, l-Ecc. Tieghu Monsinjur Arcisqof Guzeppi Mercieca ddikjara ufficcjalment il-Knisja tal-Qawra bhala Parrocca gdida ddedikata lil San Frangisk ta' Assisi.

 

Il-Hamis 9 ta' Dicembru 2004

Akkademja, Muziko-Letterarja, fil-Knisja ta' San Frangisk, Valletta organizzata mill-Provincjal u l-ArcikonfraternitÓ tal-Kuncizzjoni.

 

Is-Sibt 18 ta' Dicembru 2004

Ordinazzjoni Djakonali ta' Fra Gorg O. Buttigieg OFMConv fil-Knisja ta' San Frangisk, Victoria, Ghawdex, mill-Ecc. Tieghu Mons. Nikol Cauchi, Isqof ta' Ghawdex.

 

It Tlieta 28 Dicembru 2004

Laqgha ta' FraternitÓ fil-kunvent ta' Birkirkara. Issir il-funzjoni tat-tlugh tal-qaddisin protetturi u religjuzi mejtin ghas-sena 2005.


PROGRAMM

2005


Il-Gimgha 14 ta' Jannar 2005

PUSSESS TAL-KAPPILLAN TAL-QAWRA

Patri Gorg Zammit jiehu l-pusses tal-Parrocca l-gdida tal-Qawra haddan fiha wkoll il-parti ta' Bugibba.

Wara il-Quddiesa it-tberik tal-kappella l-gdida ghall-Adorazzjoni Perpetwa fil-Parrocca tal-Qawra minn Patri Alfred Calleja OFMConv, Ministru Provincjal

 

Is-Sibt 12 ta' Frar 2005

JUM GHELUQ IL-100 SENA TAL-PROVINCJA

10.30am: Quddiesa Solenni Koncelebrata fil-Knisja ta' Birkirkara jippresjedi l-Ministru Provincjal ta' Sqallija, Padre Gaspare La Barbera OFMConv bis-sehem tal-patrijiet kollha tal-Provincja.

 

Il-Hamis 17 ta' Marzu 2005

SENA TA L-EWKARISTIJA

10.30am: Siegha Adorazzjoni fil-Knisja tal-Qawra bis-sehem tar-religjuzi kollha tal-Provincja.

 

Is-Sibt 9 ta' Anril 2005

GHELUQ IL-100 SENA TAL-PARROCCA TA SAN PAWL IL-BAHAR

Quddiesa Solenni Koncelebrata mmexxija mill-Ecc. Tieghu Mons. Arcisgof Guzeppi Mercieca, Arcisqof ta' Malta.

 

Il-Hamis 18 ta' Mejju 2005

JASAL IL-MINISTRU GENERAL

5.30 pm Quddiesa Koncelebrata immexxija mill-Ministru General tal-Ordni tal-Frangiskani Konventwali Padre Joachim Giermeck fil-knisja tal-Belt, Valletta.

Tberik ta' tapida fil-knisja tal-Belt b'tifkira tac-centinarju.

 

Il-Gimgha 20 ta' Mejju 2005

10.00am: Quddiesa Solenni Koncelebrata fil-knisja ta' Birkirkara, bit-tigdid tal-Voti Religjuzi.

11.00am: Laggha mal-Ministru General fic-Centru Animazzjoni u Komunikazzjoni (CAK), f'Birkirkara

12.30pm: Ikla Fraterna flimkien.

7.30pm: Serata Muzikali mis-SocjetÓ Filarmonika "La Stella" tar-Rabat ta' Ghawdex, taht il-Patrocinju tal-Ministru General OFMConv fis-Sala tac-CAK, f'Birkirkara.

 

Is-Sibt 21 ta' Mejju 2005

Akkademja fil-knisja ta' San Pawl il-Bahar.

 

It-Tnein 23 - is-Sibt 28 ta' Mejju 2005

L-ewwel IRTIR PROVINCJALI fid-dar ta' l-irtiri tas-Sorijiet ta' San Guzepp, ir-Rabat. Predikatur: Fra Antonio Josue OFMConv,

 

1l-Gimgha 10 ta' Gunju 2005

JUM MARJAN

10.30am: Quddiesa Koncelebrata fil-Bazilka Ta' Pinu, Ghawdex bis-sehem tal-patrijiet tal-Provincja.

Fix-xahar ta' Gunju ssir l-Ordinazzjoni Sacerdotali ta' Fra Gorg Buttigieg OPMConv. f'Ghawdex.

 

Il-Hamis 21 ta' Luliu 2005

Ordinazzjoni Sacerdotali ta' Fra Donald Bellizzi OFMConv

 

Il-Hamis 15 ta' Settembru 2005

GHELUQ IC-CENTINARJU tal-PARROCCA SAN PAWL IL-BAHAR

Pellegrinagg Marjan.

 

Il-Gimgha 16 ta' Settembru 2005

Serata Muziko-Letterarja fl-okkazjoni tac-centinarju tal-Provincja OFMConv fis-sala tac-Centru Animazzjoni u Komunikazzjoni, f'Birkirkara. Mistieden il-Kor "Cappella Musicale della Patriarcale Basilica" tal-Bazilika ta' San Frangisk ta' Assisi, taht id-direzzjoni ta' Padre Giuseppe Magrino OFMConv

 

It-Tnein 3 ta' Ottubru 2005

LEJLET IL-FESTA TA SAN FRANGISK

Translazzjoni u Quddiesa Pontifikali Solenni u Transtu ta' San Frangisk fit-knisja ta' San Frangisk, Valletta. Celebrant Principali: l-Ecc. Tieghu Mons. Francesco NolŔ OFMConv, Isqof ta' Tursi u Lago Negro bis- sehem tar-religjuzi kollha tat-Provincja flimkien ma' l-Ahwa Frangiskani Minuri u Kappuccini.

 

It-Tlieta 4 ta' Ottubru 2005

JUM IL-FESTA TA SAN FRANGISK

Quddiesa Pontifikali Solenni koncelebrata fil-knisja ta' San Frangisk, il-Qawra. Celebrant Principali Mons. Francesco No OFMConv.

 

Is-Sibt 8 u l-Hadd 9 ta' Ottubru 2005

Festa ta' San Frangisk ta' Assisi fit-knisja ta' San Frangisk, Victoria Ghawdex.

 

Il-Hadd 16 ta' Ottubru 2005

FESTA TAL-MADONNA TAS-SAHHA

Quddiesa Solenni Koncelebrata fil-knisja ta' San Frangisk, ir-Rabat Malta bis-sehem tar-religjuzi tal-Provincja u wara purcissjoni.

 

It-Tlieta 8 ta' Novembru 2005

JUM IR-RELIGJUZI MEJTIN

Quddiesa Koncelebrata fit-Knisja tal-Qalb bla Tebgha ta' Marija, Burmarrad.

 

Tnejn 14 - s-Sibt 19 ta' Novembru 2005

It-tieni IRTIR PROVINCJALI fid-dar ta' l-irtiri Frangiskana: Porziuncola, Bahar ic-Caghaq. Predikatur: P Luciano Marini OFMConv.

 

Il-Hamis 8 ta' Dicembru 2005

FESTA TA MARIJA IMMAKULATA

Quddiesa Pontifikali mar-religjuzi tal-Provincja.


GHELUQ IS-SENA CENTINARJA

Matul is-sena 2005 il-Kustodja tal-Provincja Maltija fl-Indja  tfakkar il-25 sena tal-prezenza taghna fl-Indja.

Fl-ahhar gimgha ta' Novembru 2005 il-Ministru Provincjal, Patri Alfred Calleja,  jmur l-Indja biex jiehu sehem fl-gheluq tac-celebrazzjonijiet.

<<|werrej|>>


Dan it-taghrif deher fil-Ktejjeb "Frangiskani Konventwali 100 sena Provincja 1905-2005, Programm 2004-2005"

Valletta: 16.2.2005


Frangiskani

Konventwali

100 sena

Provincja

1905-2005

 

Il-Missjoni

tal-Provincja

Frangiskana

Maltija

25 Sena f'Indja

1980

2005