Poezija Franġiskana

 


Werrej


Ninsħu għanja ta' mħabba

lil Franġisku mill-kotra maħbub


 1. TAssisi Franġisku - Patrick Debattista .

 2. Xebaħ il-Midluk - George Buttiġieġ .

 3. Lil San Franġisk ta Assisi - Francesco Pio Attard.

 4. Ngħanni għanja - Thomas Calleja

 5. Franġisk ta' Assisi - Edmund Teuma

 6. Lil San Franġisk ta' Assisi - Ġorġ Agius

 7. Lil San Franġisk - Dumink Bonello

 8. Ġieħ lil Missierna San Franġisk - Rahbi l-Għarib

 9. L-Għanja t'Oħtna x-Xemx - Rahbi l-Għarib

 10. San Franġisk t'Assisi - Rahbi l-Għarib

 11. Bejn Missier u Iben - Rahbi l-Għarib

 12. X'nagħmlu, Missier, mingħajrek? - Rahbi l-Għarib

 13. Lil San Franġisk t'Assisi - Rahbi l-Għarib

 14. Il-Mewt ta' San Franġisk - Anastaju Cuschieri

 15. San Franġisk  - Ġuz Muscat Azzopardi

 16. Fuq La Verna  - Ġ. Sciberras

 17. Quddiem l-Istatwa ta' San Franġisk - Joe M. Attard

 18. Jum it-Twelid ta' San Franġisk - Beneditt Darmanin

 19. San Franġisk, il-Fqajjar ta' Assisi - Joe M. Attard

 20. Assisi Belt il-Paċi - Dumink Bonello

 21. San Franġisk - F. S. Caruana

 22. Fuq L-Alvernja  - F. S. Caruana

 23. San Franġisk t' Assisi - Anton F. Attard

 24. Il-Mewt ta' San Franġisk - J. Grech Cremona

 25. Lil San Franġisk t'Assisi - Ġorġ Pisani

 26. Lil San Franġisk t'Assisi - Ġiuseppi Farrugia

 27. Fil-Jum ta' 4 ta' Ottubru 1226 - Ġius. Ma. Stivala

 28. L-Ordni Minoritiku Franġiskan - Ġius. Ma. Stivala

 29. Alvernja  - Ġius. Ma. Stivala

 30. Il Fqajjar t'Assisi   - Anastaju Cuschieri

 31. Lil Patrijarka San Franġisk ta' Assisi  - Ġius. Borg Mifsud

 32. Tifħir lil Patrijarka Missierna  - Ġ. Abdilla

 33. Malta lil Fqajjar ta' Assisi  - Guido M. Micallef

 34. Franġisku ta' Assisi  - Giovanni Carabez

 35. Salm Franġiskan - Edmund Teuma

 36. San Franġisk imdaħħal fil-Familja ta' l-Agħsafar - Anton Buttiġieġ

 37. Ħu San Franġisk - Anton Buttiġieġ

 38. Lil San Franġisk ta' Assisi  - S. Mifsud

 39. San Franġisk  - Awtur mhux magħruf

 40. Serafiku San Franġisk  - Giovanni Carabez

 41. Talba lil San Franġisk - Ġuz Chetcuti

 42. Il-Cantico di Frate Sole - Awtur mhux magħruf

 43. Il-Laqgħa ta' San Duminku u San Franġisk - Dun Karm

 44. San Franġisk għadu magħna - Dumink Bonello

 45. Nagħtu u nieħdu - Dijonisju Mintoff

 46. Il-Mewt - Dijonisju Mintoff

 47. San Franġisk u l-Gamiem - Ġuz Delia

 48. Fuq l-Għolja tal-Verna - Marjanu Vella

 49. Lil San Franġisk t'Assisi - Edmund Teuma

 50. Lil San Franġisk ta' Assisi - Nikol Vella Apap

 51. Lil Missierna San Franġisk - Dumink Bonello

 52. Ngħidlek Għaliex... - Dumink Bonello

 53. San Franġisk Ibqa' Ħarisna! - Dumink Bonello

 54. Il-Glorja ta' Assisi - Dumink Bonello

 55. Fuq Qabar Franġisku - Thomas Calleja

 56. Il-Maħfra ta' Assisi - Thomas Calleja

 57. Il-Laqgħa ta' San Franġisk ma' San Duminiku - Mattew Sultana

 58. Lil Patrijarka Missierna San Franġisk  - Mattew Sultana

 59. Il-Mewt u l-Glorja tal-Patrijarka San Franġisk - Mattew Sultana

 60. Franġisku, Għadmek jieħu il-Ħajja - Thomas Calleja

 61. San Franġisk t'Assisi Ħabib tal-Ħolqien - Mattew Sultana

 62. Fuq il-Muntanja ta' l-Alverna - Liturġija tas-Sigħat

 63. Ra San Franġisk - Liturġija tas-Sigħat

 64. Skiet il-Verna - Liturġija tas-Sigħat

 65. O Fqajjar Qaddis - Thomas Calleja

 66. Ix-xemx nieżla bil-qajl - Liturġija tas-Sigħat

 67. San Franġisk għani bil-grazzji - Liturġija tas-Sigħat

 68. Twajjeb Mulej, Int l-għola - Liturġija tas-Sigħat

 69. Għad-dell tal-Porzjunkula - Liturġija tas-Sigħat

 70. Glorja, Glorja - Albert Sammut

 71. Ninsġu Safja - Albert Sammut

 72. Ta' Missierna l-mewt infakkru - Innu waqt it-Transtu

 73. Quddiem il-Kurcifiss ma' Franġisku - Thomas Calleja

 74. Crucifige...Crucifige eum! - Mattew Sultana

 75. Omm il-Franġiskani - Geoffrey G. Attard

 76. San Bonaventura jsellem lil Franġisku - San Bonaventura

 77. Maħbub Franġisku - Mario Attard

 78. Franġisku, il-Fqajjar Għani - Wistin Attard

 79. San Franġisk - Judith Gatt

 80. "Kapuċċin: ħuk iz-zgħir..." - Wistin Attard

 81. Dawl Franġiskan - 200 - Wistin Attard

 82. 'il-Fuq, 'il-Fuq - Frans Baldacchino

 83. Il-Poeta jiftaħ qalbu ma' San Franġisku - Padro Casaldaliga

 84. Lill-Patrijarka Serafiku - Geoffrey G. Attard

 85. Għeliem ġodda ta' Qdusija - Liturġija

 86. Il-qlub fis jinxtegħlu - Innu waqt il-Corda Pia

 87. O Franġisku Patrijarka - Kurunella

 88. Hawn Quddiemek - Kurunella

 89. L-Iskola ta' San Franġisk - Joe C Aquilina

 90. Franġisk, berikni qabel nitlaq - Thomas Calleja

 91. Assisi, Belt il-Paci - Thomas Calleja

 92. Il-Fqajjar t'Assisi  - Mattew Sultana

 93. San Franġisk t'Assisi  - G. Arena

 94. Il-Fqajjar t'Assisi u l-Kobor tat-Terz'Ordni  - Ġuzepp Sciberras

 95. Lil Missierna San Franġisk - Ġuzepp Sciberras

 96. San Franġisk ibierek l-Għasafar - Ġuzepp Sciberras

 97. San Franġisk ta' Assisi - Ġuzepp Carabez

 98. Il-Pjagi ta' San Franġisk - Ġuzepp Sciberras

 99. Lil San Franġisk t'Assisi - Ġuzepp Sciberras

 100. Lill-Patrijarka San Franġisk ta' Assisi - Ġuzepp Carabez

 101. San Franġisk t'Assisi - Ġorġ Agius

 102. San Duminku u San Franġisk - Mons. Gauci

 103. Viva San Franġisk - Ġorġ Agius

 104. Nitolbu għall-Paci - Ġuzepp Sciberras

 105. San Franġisk  - F. S. Caruana

 106. San Franġisk t'Assisi  - Carmelo M. De Sani

 107. San Franġisk t'Assisi  - Carmelo Psaila

 108. Il-Patrijarka Missierna San Franġisk  - Ġius. Ma. Stivala

 109. Il-Qaddisin ta' l-Ordni - Liturġija tas-Sigħat

 110. Lil San Franġisk ta' Assisi, Ħarisna Missier! - Dumink Bonello

 111. San Franġisk, Missier ta' ħafna Qaddisin - Dumink Bonello

 112. L-Għanja tal-Ħlejjaq - Wistin Attard

 113. Zagħzugħ Kapuccin - Wistin Attard

 114. Il-Għanja tal-Ħlejjaq - Albert Sammut

 115. San Franġisk  - Wallace Gulia

 116. L-Ordnijiet Reliġjuzi  - Wallace Gulia

 117. Milied 2003  - William Bartolo

 118. Ħija fi Kristu - San Franġisk  - Josef Pace

 119. Fuq il-passi ta' San Franġisk - Dumink Bonello

 120. Infaħħrek Missier! - Dumink Bonello

 121. San Franġisk l-għajnuna tagħna - Dumink Bonello

 122. L-Ordni Franġiskan - Dumink Bonello

 123. Kulhadd ifahhrek - Dumink Bonello

 124. San Franġisk t' Assisi - Frankie Mifsud

 125. Agħmel li Nimitawk - Dumink Bonello

 126. Nixbhah fit-Tbatija - Dumink Bonello

 127. Dahal għani fis-Smewwiet - Dumink Bonello

 128. Franġisk, mill-ġdid fuq qabrek - Thomas Calleja

 129. Assisi - Joseph Sciberras

 130. Assisi (2) - Joseph Sciberras

 131. Lil Missieri San Franġisk - Judith Gatt

 132. Franġisku: Il-Ħolma u l-Mixja - Judith Gatt

 133. Sa ma smajt bik, Franġisku - Lina Brockdorff

 134. Eloġju lil San Franġisk fid-Divina Comedia - Dante Alighieri

 135. Quddiem is-Salib ta' San Damjan - Patrick McNamara

 136. Innu lill-Patrijarka San Franġisk - Felicjan Bilocca

 137. San Franġisk t'Assisi... u jien - Mario Griscti

 138. San Franġisk t'Assisi - Angelo Demanuele

 139. Lil siehbi Francesco - Adrian Borg

 140. San Franġisk - Mary Meylak

 141. Innu lil San Franġisk - Dwardu Zarb

 142. Franġisku Mera ta' Kristu - Andrea Diacono

 143. Twegħir is-Siġra - Norbert Ellul Vincenti

 144. Franġisk - Karmnu Mallia

 145. Assisi Belt il-Paci - Dumink Bonello

 146. San Franġisk ibqa' harisna - Dumink Bonello

 147. Għalik Franġisku - Awtur mhux magħruf

 148. San Franġisk - Awtur mhux magħruf

 149. Laetabundus (Bil-Ferġ Kollu) - Kardinal Tumas minn Capua (aktrax)

 150. Lir-Raħeb ta' Assisi - George Grech

 151. T'Assisi Franġisk - Patrick Debattista

 152. L-Istatwa ta' San Franġisk - Antonia Chetcuti

 153. Innu lil San Franġisk t'Assisi - Robert Gatt

 

ara wkoll

Poeziji

dwar

Qaddisin Franġiskani

Verzjonijiet

bil-Malti ta'

L-Għanja tal-Ħolqien

Poeziji

dwar

Santa Klara

Poeziji

Marjani Franġiskani 

fi Specjali Domma

ta' L-Immakulata

San Franġisk fl-għana ta' xi poeti Maltin - artiklu ta' Geoffrey G. Attard

 


min jixtieq jibgħat xi poezija biex tidher flimkien ma' dawn jista' juza dan l-indirizz:  posta@sanFranġisk.com


Dahla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Zjajjar|

 

 

Ġabra ta'

Poeżijiet

 

"Ninsġu  għanja

ta' mħabba

lil Franġisku mill-kotra maħbub"