Poezija Frangiskana

 

|werrej|►►


T'Assisi Frangisku


ta' P. Patrick Debattista OFMCap..


T’Assisi Frangisku

 

Ta' Kristu x-xebh,

Ta 'l-hena s-sebh.

 

Kien bniedem li habb is-safa'

B'hekk qrib sidu dejjem safa'.

 

Gid id-dinja warajh tefa’

Bhal Kristu s-salib refa'.


Xempju kbir ta’ l-aqwa ghana,

Serhan, gid, zgur ghar-ruh taghna.

 

Sliem u gid is-slogan tieghu,

Hena jgawdi min hu mieghu.

 

Dejjem priedka gid u sliem

Bil-ghemejjel, minghajr kliem.

 

Sliem u gid ta’ kulhadd

Monopolju m'hu ta' hadd.

 

Ghin ghal dan il-ghan

Dlonk sir Frangiskan.

 

Kiber l-ghadd f'uliedu,

B’dawk li l-gid, sliem riedu.

 

Timxi wara San Frangisk

Kemm fir-ruh u l-gisem frisk:

 

Jekk bhalu trid tkun hieni, 

Titnikkirx, imm'ahseb kmieni.

 

Ma nehdiex lilu nfahhar,

Warajh gawdut fl-ahhar.

 

P.Patrick Debattista OFMCap

 


Dehret fid-Dawl Frangiskan, Ottubru 1996

Assisi 15.3.2003


 

Poezija

ta'

P.Patrick Debattista OFMCap