Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Il-Ghanja t'Ohtna x-Xemx


ta' Rahbi l-Gharib.


Il-Ghanja t'Ohtna x-Xemx

 

- Int l-oghla, Mulej twajjeb,

setghetek kollox tahkem;

lilek it-tifhir kollu;

is-sebh lilek, mal-gieh u ma' kull barka.

 

- Dawn lilek biss jixirqu, l-iktar Gholi;

mela hawn, minna l-bnedmin, min ghandu hila

u jlissen l-isem tieghek!

 

- Ghalik, Mulej, it-tifhir kollu taghna,

ghal kulma beda minnek fil-holqien;

l-iktar ghal ohtna x-xemx

li b'dawlha tahji l-jum

u bi shanitha lilna.

 

- Ghax hija sbejha wisq,

merzieqa u tiddi gmielha;

hi x-xbieha tieghek, Gholi fuq l-gholjin.

 

- Halli nfahhruk, Mulej,

s'ansitra f'huna l-gamar u fil-kwiekeb;

int hlaqthom mifruxin b'wens is-smewwiet;

lelliexa, ghammiexa u sbieh.

 

- Ha jilhqek dat-tifhir, Mulejja, b'zieda!

Ahna nfahhruk fir-rih, huna, u fil-fewga;

ahna nfahhruk fis-shab, fid-difa u f'kull hin iehor

ghax kollox b'hekk izzomm.

 

- Mulejja, it-tifhir kollu f'huna l-ilma;

ilkoll kemm ahna nehtiguh, jiswielna;

siefel mill-iktar, safi bhall-indafa.

 

- Mulejja, infahhruk sa f'huna, n-nar;

dawlu tal-lejl id-dalma itaffilna;

sbejjah, fuq tieghu gmielu, shah u qawwi.

 

- Mulejja, kun imfahhar f'ommna l-art;

hi tiehu hsiebna, hi zzommna u tmexxina;

hi tghallel il-ghajxien

hi tnibbet il-haxix u l-fjuri tlewwen.

 

- Mulej, ilqa' tifhirna

la nsibu 'l min il-mahfra jgib b'imhabbtek,

la nsibu 'l min jistabar

u jilqa' l-mard u l-ghali.

 

- Imberkin dawk illi bil-qalb it-tajba

jiehdu l-kedda u l-ghafis;

minghandek jiehdu l-klila tas-sebh sielem.

 

- Mulej, inberkuk f'ohtna l-mewt tal-gisem;

m'hawn hadd li jaharbilha mill-hajjin,

 

- Hazin ghal dawk li jmutu bi dnubiethom;

imberkin dawk li l-mewt issib f'dirghajk,

bir-rieda tieghek taghhom;

it-tieni mewt ma ggibilhomx il-hsara.

 

- Fahhra u bierku l-Mulej;

ruddulu hajr il-qalb;

aqduh fic-cokon taghkom.

 

Rahbi l-Gharib

Valletta: 6 ta' Settembru 1956

 


Mehud minn Rahbi l-Gharib, Nixxiegha (Damma ta' Poezijiet), ir-Raba' Gabra (1), V.& G Sammut, Birkirkara, 1975,

Assisi 14.4.2003


 

Poezija

ta'

Rahbi

l-Gharib