Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


X'naghmlu, Missier, minghajrek?


ta' Rahbi l-Gharib.


X'naghmlu, Missier, minghajrek?

 

Ghaddew is-snin, Missier, u l-mewt gabritek.

Fuq qieghet l-art narak, go knisja fqajra (1).

Hajtek, mghoddija fl-ghaks u l-gies, ghallbitek

u ruhek ghas-smewwiet taret bhal tajra.

 

Id il-Hallieq bil-genna dlonk hallsitek

ghax qalbek sfat min-nar qaddis imsajra.

Xehdet qdusitek ruh (2) illi lemhitek

fuq l-gholja (3), biex issofri kollok hajra.

 

Thallina qatt, nitolbok, ieqaf maghna.

Ghax x'naghmlu whedna, minghajr id-driegh tieghek,

sakemm jibqa' jhabbatna l-ghadu taghna?

 

Missier, mis-sema, bhalma tghasses b'gismek,

minfuq dik l-gholja (4), 'l dawk li jghixu mieghek

u tahtek (5), ghinna biex nisthoqqu ismek.

 

_______

1. Il-knisja tal-Porzjunkla, imsejha Santa Marija ta' l-Angli f' Assisi.

2. Fra Lew minn Assisi.

3. Il-gholja ta' l-Alvernja fejn il-qaddis ha l-pjagi.

4. Il-gholja "tal-Genna" li fuqha nbniet il-bazilka f'giehu u fejn jinsab midfun.

5. Dawk li jghixu fuq il-gholja u l-ohrajn tal-Porzjunkla.

 

Rahbi l-Gharib

Valletta: 8 ta' Gunju 1952

 


Mehud minn Rahbi l-Gharib, Nixxiegha (Damma ta' Poezijiet), L-Ewwel Gabra, "A.C. Aquilina & Co", 58d,Triq Irjala, il-Belt, p 49

Assisi 15.4.2003


 

Poezija

ta'

Rahbi

l-Gharib