Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Malta lill Fqajjar ta' Assisi


ta' Patri Guido M. Micallef OFMConv.


Malta lill Fqajjar t'Assisi

Fil-Jum Ghaziz: 4 ta Ottubru li jfakkar

is-Sebgha Centinarju tal-Mewt Ghaziza tieghu

(1226 - 1926)

 

Tifhir

 

O Frangisku, bhal kewkba bid-dija

Illi xxerred id-dawl fost dlam ikrah,

Inti dhirt qalb il hlejjaq mifdija

Sabiex thabbar hajja ohra wisq isbah.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

Ghal kull zina u ghadab ta' zmienek

Illi bihom is-sensi tithenna,

It-tniddiba kont tohrog mill-ilsienek

U nibbidt gilji bhalek ghall-genna.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

Int dejjem kont tghid li l-imhabba

Hi biss li torbot il-hlejjaq kollha,

li kull ruh, biex ma ikunx li tittabba,

Fiha l'mahfra jahtieg tron ikollha.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

Bl'umiltà li wrejt, hlejjaq tissahhar

Jilmhuk kollok mixrub, tgholli s-sewwa,

Lejk migbuda u lilek tmur tfahhar,

Missier - tghidlek, bil-lehen ta' hlewwa.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

B'coqqa mlibbes u mhazzem bil-habel

Ridt titgharras mal-Faqar ta' Sidna;

Qatt ma deher ghageb hekka zmien qabel

Int mudell tibqa ghall-ahhar uliedna.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

Bhal Gesù l-pjagi kellek iggarrab,

Ghaliex bhalu ghozzejt it-tbatija,

Waqt li kont qieghed f'lok gholi mwarrab,

U fit-talb ruhek kienet mehdija.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

Mixhut fl-art inti fl-ahhar tal-hajja,

Bl-irmied mghotti fost angli ferhana

Bil-kant helu dawn gejja bil-qtajja

Biex b'fohritek ghal dejjem tistaghna.

          Ta Gesù verament int ix-xebh,

          Lill qlubna ixghel biex naslu fis-sebh.

 

F'riglejk Malta tinxtehet bil-qima,

F'dal jum Lilek tmur tfahhar ferhana,

Lilek tati min qalbha t-tislima

B'Missier taghha tmur tahtrek dahqana.

          Biex il-barka u l-gid ta' gos-sema,

          Fuqha dejjem jissawwab, jirtema.

 

Patri Guido M. Micallef OFMConv.

Malta, 1926

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XVI, no. 10, Ottubru 1926, p.228/9

Assisi 18.6.2003


 

Poezija

ta'

Patri Guido M. Micallef OFMConv.