Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lil San Frangisk ta' Assisi


ta' S. Mifsud


Lill San Frangisk t'Assisi

f'gheluq is-700 sena tal-Mewt tieghu

(1226 - 1926)

 

     Int Frangisku, bhal ckewkba, li tiddi

U li xxerred dawl gdid u sabih;

Inti dhert, fost il-gnus minn tad-dinja,

Messaggier ta' min jisthoqq kull gieh.

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fis il-vera mhabba.

 

     Fost il-fruha u l-qerq ta' did-dinja,

Fost tal-gisem il-wahxi taqbid,

Naraw lilek bhal gilju tal-gilji,

U mill-faqar tinhabb bil-wisq trid.

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fiss il-vera mhabba.

 

     Int ukoll ridt bil-ghajta ta' mhabba

Fis thabbibna ma' Kristu mislub;

Int fittixt li torbotna bhal ahwa,

Ghalhekk minna tkun dejjem mahbub

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fiss il-vera mhabba.

 

     Il-hsieb tieghek merfugh biss lejn Alla, 

Ghat-talb xuftejk spiss dehru mbexxqin

U madwarek, ghal-kelma tal-paci,

In-nies kollha jingabru henjin.    

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fiss il-vera mhabba.

 

     Ghax dawk ghajnejk mimlja bil-hlewwa

Wiccek mimli bid-dawl tas-smewwiet,

Bic-car juru li int Mghallem wisq twajjeb,

li ssabbar fil-hemm ta' dal-wied.

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fiss il-vera mhabba.

 

     Min ifisser dak kollhu li f'qalbek

Ghat-tbatija ta' Kristu hassejt?

U ghaliex f'kollox ridt lilu int tixbah

Minn ifisser kemm f'hajtek batejt?

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fiss il-vera mhabba.

 

     Xhin mitfuh fl-art, imzejjen bil-pjagi

Li b'imhabba minghand Kristu kont qlajt

Sabiex mghannaq ghal dejjem tkun mieghu

It-tislima ta' l-ahhar fis tajt.

     Serafin, gieghel titrabba

     F'qalbna fiss il-vera mhabba.

 

S. Mifsud

Malta, 1926

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XVI, no. 10, Ottubru 1926, p.225

Assisi 18.6.2003


 

Poezija

ta'

S. Mifsud