Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Serafiku San Frangisk


ta' Giovanni Carabez


F'Gheluq l-ewwel Sena

tas-7 Centinarju tal-Fondazzjoni tat-Terz'Ordni

tas-Serafiku San Frangisk

 

Ifrah, o Knisja t'Alla

aghti., l-eghzez tifhir

lil Frangisku t'Assisi

Missier u Qaddis kbir!

 

Il-hajja tieghu tixbah

f'kollox lil ta' Gesù

hu fih dejjem ikkopja

ghemil ta' kull virtù

 

Minn x'hin twieled sa mewtu

ta' Kristu kopja kien,

ghalek hu jibka mfahhar

ghalkemm hu twil iz-zmien.

 

Guvnot grazzjus, allergru

ghaxqa fi hbiebu jgib,

bid-doni kollha mzejjen,

m' id-dnub f'ruhu le nsib.

 

Hu mhabbar b'dawl tas-sema

l-ahhar tislima ta

lid-dinja, ghax kull frugha

kull qerq biss fiha ra.

 

Bosta canfru missieru

ghamillu gwerra kbira

hu cahad gid, unuri

jghix ried hajja fqira.

 

X'hin tonka rozza libes

b'habel rabat gembejh

nies kbar hallew id-dinja

ittajru ghal go idejh.

 

Frangisku ghogbu jaghzel

lix-xbejba mqaddsa Klara,

bhal Omm tat-Tieni Ordni

ghax f'qalbha ra kull hrara.

 

L-Ewwel u t-Tieni Ordni

minnu kienu mxerdin,

dlonk zied it-Tielet wiehed

ghall-gid ta' tant bniedmin.

 

Kbar merti u indulgenzi

f'dan l-Ordni naraw

hu iservi bhala l'arka

illi biha nsalvaw.

 

F'dan l-Ordni b'qima nkitbu

tant gnus minn ta' bnedmin

tal-virtù xerrdu l-fwieha

saru kbar Qaddisin.

 

Rejjet, Duki, Regini,

Kardinali u Papiet,

b'nies fqar, u kbar sinjuri,

f'kull jum l-Ordni jizdied.

 

Ahna ukoll ixxurtjati

f'dan l-Ordni mdahhlin,

ma' tant kbar persunaggi

li b'tant gherf imzejnin.

 

Il-Knisja f'dana l-Ordni

sabet l'aqwa ghajnuna

ghalhekka lil Frangisku

offriet l-isbah kuruna.

 

Fis-sebgha Centinarju

is-sena li ghaddiet,

imhabba lejn frangisku

il-Maltin kollha wriet.

 

Nifirhu, ilkoll nifirhu,

kull qalb ghanda tithenna;

Frangisku lilna wliedu

iwassal gewwa il-Genna.

 

Giovanni Carabez

Malta, 1 ta' Ottubru 1922

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XII, no. 10, Ottubru 1922, p.233.

Assisi 18.6.2003


 

Poezija

ta'

Giovanni Carabez