Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Il-"Cantico di Frate Sole"


ta' Awtur mhux maghruf.


Il-"Cantico di Frate Sole"

 

O twajjeb Mulej, l-oghla u l-aktar setghani:

tieghek hu t-tifhir, il-glorja u l-gieh u  kull barka.

 

Lilek biss jixirqu dawn Mulej u l-ebda bniedem

mhu dehen li jsemmik.

 

Tkun imfahhar, Mulejja mal-hlejjaq Tieghek kollha

u l-aktar m'ohtna x-xemx li fil-jum iddawwalna.

U hija sbejha u d-dawl setghani taghha jurina tieghek

ix-xbieha, O Mulej.

 

Tkun imfahhar, Mulejja ghal huna r-rih u ghall-arja

u ghas-shab, u ghat-temp kemm sieket kemm imqajjem:

illi dawna Inti tghajjex il-hlejjaq Tieghek.

 

Tkun imfahhar, Mulejja, ghal huna l-ilma li hu umli

u safi, ghalhemm ta' siewi kbir.

 

Tkun imfahhar, Mulejja, ghal huna n-nar li bih bil-lejl niddawlu.

 

U dan hu sbejjah u ferhan u qawwi u ta' sahha.

 

Tkun imfahhar, Mulejja, ghal din ohtna l-art li trabbina

u tharisna.

 

U din troddilna l-frott u l-hxejjex u fjuri li jlellxu

 

Tkun imfahhar, Mulejja ghal min jahfer imhabba fik

u ghal dawk li jbatu fis-skiet il-mard u d-dwejjaq.

 

Henjin dawk li kollox jiehdu fis-sliem ghalix minnek,

Mulej, ghad jigu nkurunati.

 

Tkun imfahhar, Mulejja ghal din ohtna l-mewt tal-gisem;

illi minnha l-ebda bniedem qatt jista' jahrab.

 

Hasra ghal dawk illi jmutu fid-dnub il-mejjet.

 

Henjin dawk illi jgharfu f'kollox ir-rieda Mqaddsa tieghek

ghax lil dawn il-mewt ma tghamlilhomx hsara.

 

Fahhru u bierku lill-Mulej;

 

Izzuh hajr u ghaqduh b'umiltŕ kbira.

 

Awtur mhux maghruf

1948

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XXXIII, no. 10, Ottubru1948, p.153

Assisi 18.6.2003


 

Poezija

ta'

Awtur mhux maghruf