Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Il-Mewt


 ta' Patri Dijonisju Mintoff OFM


Il-Mewt

riflessjoni poetika dwar il-frazi mit-talba tal-Paci

"Meta mmutu nitwieldu ghall-hajja ta' dejjem"

 

Il-mewt tifridna mill-gisem.

U ghalina tibda hajja gdida.

Hemm l-imhabba titwettaq.

Hemm naraw 'l Alla wicc imb'wicc f'dehra qaddisa.

Hemm tibda l-hajja ta' wara l-mewt.

Dan il-pass hekk kbir li jitlaq hajja

u jibda ohra jbazza' hafna nies.

Imma mhux tassew

li nibdew hajja ohra

dak in-nhar li ruhna tinfired minn gisimna.

Dak in-nhar titkornpla l-hajja

li nkunu bdejna xi darba qabel.

"Meta mmutu" hija xi haga

li ga saret.

Jew ghad tista' ssir

meta ghadna hajjin.

 

Kristu tkellem mill-hajja biss

U ghalhekk ghallimna:

 

"Jiena t-triq, is-sewwa u l-hajja.

Min ighix fija ma jmut qatt"

Fi kliem iehor

Il-hajja taghna tibda dak in-nhar

li nibdew nghixu fih;

dak in-nhar li niltaqghu mieghu.

Ghalhekk qal ukoll:

"Jien gejt fid-dinja biex naghtikom il-hajja

U l-hajja fil-milja taghha."

 

San Frangisk ghanna u ferah bil-"mewt ohtu" dak in-nhar

li beda l-hajja.

Jew ahjar dak in-nhar li miet.

San Frangisk miet

hafna qabel ruhu nfirdet minn gismu

fit-3 t'Ottubru 1224.

Hekk kif gie lura mill-gwerra.

Dak in-nhar li nizel minn fuq iz-ziemel f'wahda

Mil-moghdijiet hodor ta' l-Umbrja

Dak in-nhar li missieru fehem

li ibnu warrab il-hsieb li jsir princep.

Dak in-nhar San Frangisk miet

U twieled ghall-hajja ta' dejjem.

Dak in-nhar miet l-ewwel darba.

Ta lilu nnifsu kollu kemm hu.

Meta naghtu xi haga

Naqilghu aktar.

Meta nahfru

Nigu mahfura.

Meta mmutu

Nitwieldu.

Wara l-ewwel mewt

It-tieni mewt ma tbezzaghniex.

Dan isahhu San Frangisk

Fl-"Ghanja tal-Hlejjaq";

Imbierek Int Mulej ghal ohtna l-mewt tal-gisem,

Li minnha hadd ma jista' jahrab,

Mishuta dawk li jmutu fi dnub mejjet

Imberkin dawk li jkunu marbuta mieghek

Ghax it-tieni mewt ma tnikkithomx.

Inharsu lejn it-tieni mewt tieghu.

Insibu ferh, hena u kant.

 

F'nofs is-sajf tat-1224 gie mehud Assisi

Biex imut hemm.

l-ugigh kien kbir

U ma jaqtax.

Haduh fid-dar ta' l-Isqof.

Id-dar kienet imdawra bil-ghases.

Kien hemm il-biza'

li jigu n-nies minn Perugja

U johduh minn hemm.

Lejl wiehed

S. Frangisk staqsa lit-tabib:

"Meta ser immut?"

It-tabib wiegeb

li bejn l-ahhar ta' Settembru u l-ewwel t'Ottubru.

San Frangisk ghajnejh ileqqu bil-ferh ghajjat:

"Merhba lil ohti l-mewt tal-gisem!"

Sejjah lil Angelo u lil Leone

biex joqoghdu qrib tieghu

Ikantaw.

Gew tnejn ohra

U ohrajn

Sakemm dahal kulhadd.

U minn dak in-nhar

Il-kant ma heda qatt.

Elija li issa kien il-General ta' l-Ordni,

Iddejjaq u waqqafhom.

San Frangisk

Ghal darba biss

m'obdiex.

"Ma tistax ma tifrahx

Meta int qrib l-gharus fit-tieg"

huwa stqarr.

X'hin hajtu kienet tnin.

shabu daru mieghu,

Elija, il-Ministru Generali

Fuq in-naha tax-xellug

Bernard l-ewwel fost shabu fuq in-naha tal-lemin.

Imma San Frangisl ried

li b'idejh il-leminija

Jbierek lil Elija

biex jurih li mhux miksur mieghu.

Ghalhekk sallab idejh

biex hekk idejh il-leminija

tkun tista' tilhaq u tmelles

ras Elija.

U minn dak in-nhar

l-idejn imsallba

bit-tmellisa tal-paci

baqghu simbolu ta' l-Ordni Frangiskana.

Wara dan

talab biex imur

mid-dar ta' l-Isqof

ghall-kunvent tal-Porzjunkola.

Fit-triq talabhom

idawrulu wiccu lejn Assisi.

Ma kien jara xejn.

Bierek 'il-belt

U 'n-nies taghha.

X'hin wasal

ried li jgeghduh fuq il-qiegha ta' l-art.

Imbaghad talab

biex igibulu hobza.

Qasamha bicciet zghar

U ta bicca lil kulhadd.

Kienet l-ahhar ikla

ta' l-ahwa flimkien.

Imbaghad mghawweg tnejn bl-ugigh

kanta wahdu

s-Salm mija u tnejn u erbghin.

Waqt li kien qed ilissen:

"Ohrog ruhi mill-habs tieghek"

Ha l-ahhar nifs bit-tbatija

U miet.

 

TAGHLIMA:

Kemrn imutu sabih il-qaddisin!

It-tieni mewt taghhom hija l-ahhar strofa

f'poezija twila.

Imma xi hadd

jista' jghid

li zmien il-qaddisin ghadda u spicca.

Dawk kienu zminijiet ohra.

Kienu nies ohra.

Izda l-Vangelu

huwa miktub ghalina wkoll.

Kristu qal:

"Intom id-dawl tad-dinja."

Qal "intom ilkoll"

U mhux "huma biss".

Xi hadd jista' jghid:

"Imma jien midneb u nerga' naqa'"

Ma kienx hemm; tnejn fid-dinja

li stqarru li huma midinbin kbar

daqs San Pietru u San Frangisk.

 

TALBA:

Mulej aghamilni strument tal-paci tieghek.

Hallini nxerred l-imhabba.

Hallini naghti lili nnifsi lilek u lil ghajri

Ghax meta mmutu nergghu nitwieldu

Ghall-hajja ta' dejjem. Amen

 

Patri Dijonisju Mintoff OFM

  Hal Far: 1976

 


Riflessjoni Poetika mehuda mill-ktieb ta' Dijonisju Mintoff, Hallini Inxerred il-Ferh, Veritas Press, Zabbar, 1976

Assisi 4.7.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Dijonisju Mintoff OFM