Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk u l-Gamiem


 ta' Patri Guzè Delia SJ


San Frangisk u l-Gamiem

 

Kien ix-xahar tal-gmiel u tad-dija,

Meta kollox ilellex u jfuh,

Meta kollox ihaddar u jarmi

U l-mard jonfoh u jbexxaq ghall-ftuh.

 

Beda jzernaq… fuq l-art, fuq il-bahar,

Beda jroxx l-ewwel dawl tat-tbexbix,

Kull fejn jimrah il-harsa, bhal gawhar,

Tleqq in-nida fuq truf il-haxix.

 

F’dik is-siegha ta’ ghaxqa, ta’ seher,

Qalb l-ghelieqi mizghuda bil-ward,

Il-Qaddis minn t’Assisi kien wahdu…

Miexi, jitlob, bhal anglu fuq l-art.

 

Kollox fih illi jisraq, li jghaggeb,

Xejn tad-dinja f’dak wiccu, f’ghajnejh.

Qisu fwieha ta’ balzmu, ta’ vjoli

It-talb hiereg, ifur minn xofftejh.

 

Gewwa mohhu hsieb wiehed jittajjar,

Hsieb ta’ mhabba lejn Alla l-Mulej,

Li ghax habbna u ha sura ta’ bniedem,

U sar taghna missier u Feddej.

 

Tfajjel ckejken dlonk jghaddi minn fejnu

F’wiccu l-bewsa tal-barka, tas-sliem;

Sbejha, irzina bhad-difa tas-sema

Harstu hiemda, mixhuta ’l quddiem!

 

Kellu f’idu migbura maghluqa

Gewwa qafas, xi ftit gamimiet

Rixhom sbejjah u griz u melliesi

Harsthom helwa, bhal mewg fil-qlajliet.

 

Hass bhal hasra Frangisku x’hin rahom

Hekk mikduda taht jasar imqit,

U sejjahlu lit-tfajjel ma’ genbu,

U kliem qallu ta’ hniena, ta’ gid:

 

"Ibni ruhi ghax tjassar bla htija,

dawn l-ghasafar hekk gwejda u hemdin,

ghax tahqarhom, imsejkna, x’ghamlulek,

la tkunx kiefer, itlaqhom helsin!"

 

Baqa’ jhares it-tfajjel bhal wiehed

quddiem Anglu tas-sema, miblugh.

Dak il-kliem dahal, nizel go qalbu

Hekk bil-qawwa li baqa’ mirbuh.

 

Fetah b’roghda l-bieb ckejken tal-qafas

Hargu t-tjur ilkoll minnufih;

M’hux fil-berah jew fl-gholi tas-sigar

l-anqas xterdu jew diebu mar-rjieh.

 

Kollha daru mar-Raheb tal-Verna

Fuq idejh, madwar rasu u spallejh

Rashom ckejkna jhokkulu ma’ wiccu,

Dik harsithom imsammra f’ghajnejh.

 

Il-Qaddis zieghel bihom, dahkilhom

Dahka helwa ta’ mhabba, ta’ ferh.

Rasshom mieghu, ma’ sidru, fuq qalbu,

Donnu fihom sab l-hena u s-serh.

 

Baqa’ bihom jithenna u jitghaxxaq,

Hekk kif l-Angli jitghaxxqu f’din l-art,

Sakemm taru minn fuqu, sa diebu

Gewwa l-berah ifewwah bil-ward.

 

Patri Guzè Delia SJ

 


Din il-Poezija gie imwassla lil dan is-site permezz ta' Patri Edmund Teuma OFMConv via email nhar 14 ta' Lulju 2003.

Assisi 15.7.2003


 

Poezija

ta'

Patri Guzè Delia SJ