Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 Lil Missierna San Frangisk


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


Lil Missierna San Frangisk

 

SAN FRANGISK, ghaziz Missierna,

ma nixbax infahhrek jien,

bhali jaghmlu tant nies ohra,

hekk jixraqlek kullimkien!

 

     Il-Mislub meta sejjahlek,

     dritt warajh ghamarlek tmur,

     taghmel dak li qallek Huwa,

     dan ghalik mhux hlief unur.

 

Malajr fhimt li kellek thabrek

biex il-Knisja tiehu r-ruh;

kellek tghix hajja qaddisa,

minn kull hajr hazin maqtugh.

 

     Sehibt mieghek hafna Ahwa,

     biex flimkien ghal dan il-ghan,

     tahdmu b'hila, bil-ferh kollu,

     u bl-ghajnuna tas-Setghan.

 

Sinjal car ta' kemm imhabba

ghal Gesł f'qalbek kien hemm,

b'dawk il-Pjagi Tieghu zejnek,

li sa kienu jnixxu d-demm!

 

     Tat-tluq tieghek minn did-dinja

     jasal fl-ahhar il-mument,

     ghani tidhol gewwa s-sema,

     hekk kien jixraq verament!

 

SAN FRANGISK, qaddis Missierna,

ahna Wliedek nitlobuk:

Ghinna nwettqu s-sejha taghna,

biex inkunu lkoll nixbhuk!

 

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Ghawdex: 10 ta' Lulju 2003

 


Din il-Poezija waslet Assisi bil-posta fid-19 ta' Lulju 2003 minghand l-awtur innifsu.

Assisi 19.7.2003


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv