Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lill-Patrijarka Missierna San Frangisk


 ta' Patri Mattew Sultana OFMCap.


Lill-Patrijarka Missierna San Frangisk

 

Int gharaft tghix! stmerrejt il-wirt u l-ghana,

Il-gid tad-dinja taht saqajk irfist,

Ma ridtx li qalbek tghix bil-ksib ferhana;

Fis-sema l-gid fittitx! ...hemm hobzok hbiztu.

 

Ridt li tghix fqir hawnhekk biex hemm tistaghna,

Tlaqt kull ma kellek u haddant lil Kristu,

Xhin dak li d-dinja stmerret, Missier taghna,

Ghannejt ma' qalbek, w ghal imhabbtu bistu.

 

Mieghu marbut, jiem hajtek ghaddejt hieni,

Ghalkemm id-dinja xlietek f'kemm-il grajja

Ghax biex ksibt 'l Alla, lilha tlaqt minn kmieni.

 

Twelidt bhal Kristu Sidek, f'ghar tal-bhejjem,

Biex izjed tixbhu l-griehi tak fil-hajja;

Sirt Kristu iehor, fis-smewweit, ghal dejjem.

 

Patri Mattew Sultana OFMCap

 


Din is-sunett deher fil-ktieb ta' Patri Mattew Sultana Kapuccin, Hsieb u Hajja, Malta p. 142 u gie mwassla lil dan is-site permezz ta' Patri Albert Sammut OFMConv nhar 6 ta' Awwissi 2003 waqt zjara li ghamiltu fil-Panitenzjeri tal-Vatikan f'Ruma.

Assisi 7.8.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Mattew Sultana OFMCap.