Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Il-Mewt u l-Glorja

tal-Patrijarka Missierna San Frangisk


 ta' Patri Mattew Sultana OFMCap.


Il-Mewt u l-Glorja

tal-Patrijarka Missierna San Frangisk

(L-eghluq tal-Poema ta' Ferh u Tifhir)

 

Kien Ottubru, l-aghsafar migbura

Fuq is-sigar, ohrajn fil-bejtiet,

Ix-xemx temmet il-mixja ta' jumha,

Meta hajtek ma' nifsek inhliet.

 

Bhal Min qal: "Ghandu l-volpi l-kenn tieghu

u l-aghsafar ta' l-ajru l-bejtiet,

'Ma Jien lanqas fejn biss immidd rasi."

San Frangisk rasu mejjel u miet.

 

0 Missier, lanqas demmek ma kesah,

Bit-tbatija ghadu wiccek gharqan,

Ghadha tleqq fuq ghajnejk l-ahhar demgha,

U ga ruhek fi hdan is-serhan.

 

Tgawdi 'l Alla f'hajja ohra, b'jiem godda,

Boghod min-niket, mid-dmugh u t-tigrib,

Fejn il-ferh u l-mistrieh jeghleb bosta

Lit-tbatija w 'l-imrar tas-Salib.

 

B'wiccek jiddi bhax-xemx ta' filghodu,

Ma' genb Kristu, f'nahat il-lemin,

M'ghadekx fqajjar u hafi, bhal dari,

Ghandek 'l Alla; staghnejt fuq l-ghonjin!

 

Jien, nisthajlek, mill-gholi tas-sema

Ta' kuljum fejn il-gonna ta' l-art

Toqghod thares u ggieghel itenni

B'fommu mbexxaq, minflokok, il-ward:

 

"Alla tieghi u kollox" minn dejjem.

"Alla tieghi" il-bierah u llum.

"Alla tieghi u kollox" u jibqa'

"Alla tieghi" sakemm Alla jdum.

 

Hemm wasslitek l-imhabba ta' qalbek,

Hemm fuq tellghek il-genn tas-Salib,

Fejn sibt 'l Alla, fawwara ta' kollox,

L-eghzez mohba li qatt stajt issib.

 

M'ghadekx izjed tghix mohbi ghad-dinja,

M'ghadekx tista', bhad dari, tickien,

Illum ismek zied kewkba fis-Sema,

Illum ismek miklum b'kull ilsien.

 

Daqskemm xtaqt li tghix mohbi fi zmienek,

Kieku stajt kont tinheba fit-trab,

Daqshekk iehor kixfitek qdusitek

U refghetek wisq oghla mis-shab.

 

Regheb Lucifru, ghal Alla, fis-sema,

Gholla lehnu, dlonk safa' mahnuq,

Tgerbeb jigri bis-sahta fuq rasu,

W Int, Missier, tlajt minfloku hemm fuq.

 

X'bidla dik! . . . Filli mohbi f'maxtura,  

Gheri laham, fuq erba' tibniet,

Filli mlibbes bis-satra tas-Sema,

Donnok kewkba fuq, l-oghla smewwiet.

 

Mhux ta' b'xejn, Missier tieghi, fahhartek,

Kien jixraqlek jekk jien ftahart bik!

Mhux ta' b'xejn jekk ghannejtlek qdusitek,

Ghax it-Tabor kien siggu ghalik!

 

Issa nghaddas il-pinna go qalbi,

San Frangisk, Missier tieghi l-ghaziz,

Biex niktiblek bil-linka ta' demmi

"Int Qaddis u Qaddis u Qaddis."

 

Patri Mattew Sultana OFMCap

 


Din il-poezija dehret fil-ktieb ta' Patri Mattew Sultana Kapuccin, Hsieb u Hajja, Malta p. 129 u gie imwassla lil dan is-site permezz ta' Patri Albert Sammut OFMConv nhar 6 ta' Awwissi 2003 waqt zjara li ghamiltu fil-Panitenzjeri tal-Vatikan f'Ruma.

Assisi 7.8.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Mattew Sultana OFMCap.