Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk t'Assisi Habib tal-Holqien


 ta' Patri Mattew Sultana OFMCap.


San Frangisk t'Assisi Habib tal-Holqien

 

Hbieb ’il kulhadd!… l-imhabba ghamlet bik sewwa,

Habbejt llil-hlejjaq kollha, ngibdu lejk,

Il-lupu neza’ l-qilla minghajr dnewwa,

Libes il-hlewwa w gwejjed resaq hdejk.

 

Drawk il-hamiem, gharfuk b’habib ta’ gewwa;

Kemm tjur w ghasafar tlebbtu fuq spallejk!

Sa l-flieles ckejkna resqu kollhom hlewwa

Minn bejn il-qorq inaqqru truf difrejk.

 

Il-hmar u l-baqra hbieb sa minn twelidek;

Habbek il-kelb ghax lilu qatt ma hqart,

In-naghag u l-hrief kielu l-haxix minn idek.

 

’Ma hadd ma ngibed lejk bhall-Haruf t’Alla

Li daqskemm habbek ghamlek tixbhu fl-art

X'hin l-eqdes Griehi Tieghu lilek halla.

 

Patri Mattew Sultana OFMCap

 


Din il-poezija dehret fil-ktieb ta' Patri Mattew Sultana Kapuccin, Hsieb u Hajja, Malta p. 131.    Innota li din il-Poezija ta' Patri Mattew dehret darb'ohra bit-titlu San Frangisk il-Habib ta' Kulhadd.  Ghalkemm fil-kontenut huma l-istess jidher li l-awtur ghamel xi rtokki 'l hawn u 'l hinn.  Din il-Poezija gie imwassla lil dan is-site permezz ta' Patri Albert Sammut OFMConv nhar 6 ta' Awwissi 2003 waqt zjara li ghamiltu fil-Panitenzjeri tal-Vatikan f'Ruma.

Assisi 7.8.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Mattew Sultana OFMCap.