Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Twajjeb Mulej, Int l-ghola


mill-Liturgija tas-Sighat


Twajjeb Mulej, Int l-ghola

(Innu)

 

Twajjeb Mulej, Int l-oghla, tista' kollox,

ghalik il-barka, s-sebh, tifhir u gieh;

jixirqu lilek biss, u l-ebda bniedem

ma jlissen b'hila l-gmiel t'ismek sabih.

 

Hallihom ifahhruk il-hlejjaq kollha,

u l-aktar id-dawl sfiq ta' Ohtna x-Xemx

li twelled il-jum gdid, u bl-isfa dija

turi, Mulej, li oghla minnek m'hemmx.

 

Mulejja, tkun imfahhar f'Huna l-Qamar,

fil-kwiekeb sbieh go sema kbir, leqqien;

u f'Huna r-Rih, fis-shab, f'taqlib, fi bnazzi

li bihom tghajjex, b'seher, il-holqien.

 

Mulej, ha tkun imfahhar f'Huna l-Ilma,

irzin u safi wisq, mehtieg qatigh;

u f'Huna n-Nar li jaghti d-dawl fl-iljieli,

sbejjah u kollu hajja, qawwi, shih

 

U f'Ohtna h-Art, Mulej, ha tkun imfahhiar;

ahna nqisuha wkoll b'Ommna hanina

la hi minn hdanha trodd, biex ahna nghixu,

hxejjex, ilwien ta' ward, u l-frotta bnina.

 

Mulej, ha tkun imfahhar f'dawk li jahfru

u f'dawk li jgarrbu l-mard u kull tbatija

bla jgemgmu xejn, u dejjem ghal imhabbtek;

taghtihom Int kuruna ta' tgawdija.

 

Ha tkun imfahhar f'Ohtna l-Mewt tal-gisem

li jahrab minnha qatt ma jista' l-bniedem;

hazin ghal dak li jmut fid-dnub il-mejjet,

imbierek min imut fis-sliem u niedem.

 

Imbierek min il-Mewt issibu jaghmel

ir-rieda mqaddsa Tieghek bl-akbar hrara,

ghax jigi go Saltnatek; il-mewt l-ohra

titwarrab minnu bla taghmillu hsara.

 

Ejjew infahhru lill-Mulej u Sidna

u nizzuh hajr, ghal dejjem inberkuh;

bla xejn kburija f'qalbna, b'qima kbira

ninxtehtu lkoll f'riglejh sabiex naqduh.

 

 

Innu tat-Tifhir ta' Sbih il-Jum

Festa ta San Frangisk t'Assisi

4 ta' Ottubru

Awtur mhux maghruf

 


Din il-poezija hija innu Frangiskan  mehud mill-Liturgija tas-Sighat - Proprju Frangiskan,  Malta 1980, p 239-240. Innota li t-titlu mhux moghti mill-awtur imma  mill-kompilatur ta' dawn il-pagni ta' Poezijiet Frangiskani.

Assisi 10.8.2003


 

Poezija

mill-

Liturgija

tas-Sighat,

Proprju

Frangiskan.

 

Awtur

mhux maghruf