Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Ta' Missierna l-mewt infakkru


Awtur mhux maghruf


Ta' Missierna l-mewt infakkru

(Innu)

 

Ta' Missierna l-mewt bil-qima nfakkru

u twelidu ghal hajja bla mwiet

qrib Assisi li ratu jitwieled,

meta x-xemx kienet nienet u ntfiet.

 

Lil uliedu mbikkija farraghom

u seddaqhom bil-oghla barkiet:

talab mahfra lil gismu ghax hagru,

u zgurah minn hlas kbir fis-smewwiet.

 

Hu li twieled fi stalla bhal Kristu,

bhalu ftaqar u habb iz-zeblih.

Li jmut gheri minn hwejgu, din xewqtu;

li ghall-qiegha ta' l-art fih jistrieh.

 

U f ‘tghanniga mal-mewt li oht sejjah,

ruhu ttajret ghal hdan il-Hallieq,

gismu msallab iddawwal bid-dija,

ghelm ir-rebha ta' hajtu fit-triq.

 

Lilek, Alla Missier, sebh u qima,

u lill-Iben, Feddej tal-bnedmin,

ma' I-Ispirtu li jnebbah u jqaddes

lil Frangisku f’ghemilu kull hin. 

 

 

Awtrur mhux maghruf.

 


Din il-poezija/innu Frangiskan  huwa mehud mill-Ktieb: Ritwal Frangiskan, Frangiskani Konventwali, Malta 2002, p. 156.

Assisi 10.8.2003


 

Poezija

ta'

Awtur mhux maghruf

 

Innu

ghat-Tifkira

tat-Transtu ta'

San Frangisk