Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Omm il-Frangiskani


 ta' Geoffrey G. Attard


Lil Immakulata Marija - Omm il-Frangiskani

 

Gewwa Assisi, belt qadima

deher Frangisku, bniedem kbir

illi ghex il-faqar, l-hena

ried li r-rieda t'Alla ssir.

 

Gabar mieghu bosta zghazagh

illi fis imxew warajh

imma kien hu li fil-bidu

habb lil Kristu u minn rajh.

 

U b'Sultana minn ta' wliedu

ghazel Mara kollha gmiel

Xebba safja w minghajr nikta

Omm li tbeghedna minn kull xkiel.

 

Din il-Mara bil-wisq umli

kellha twelled il-Feddej

illi gie biex isalvana

jibqa' maghna ghaz-zmien li gej.

 

Mara kbira fil-qalb t'Alla

il-Omm tieghu fit-twelid

Mara safja u minghajr tebgha

Omm ta' dak l'Hu taghna s-Sid.

 

Min hu l-bniedem fuq l-art kollha

li ma jafx din x'Mara hi?

Mara kbira sa minn dejjem

Omm min fdiena dak li hi!

 

Thobbha l-Knisja kull fejn hija

u l-ulied ta' San Frangisk

jaghtu lilha l-akbar qima

huma lilha jhobbu wisq.

 

O li kieku d-dinja kollha

taghraf thobbha bla dewmien,

kieku l-paci fis titlahham

narawha hajja f'kull zmien.

 

Dawn ulied il-Fqir t'Assisi

lilha qiemu b'ewlenin

lil Marija bhala s-Safja,

ta' bla htija, Omm il-hajjin.

 

Lilha sejhu Immakulata

hafna qabel dat-twemmin

kien migbur f'Domma tal-fidi

biex nemmnuh dejjem, f'kul hin.

 

O Marija Immakulata

Omm ta' l-Ordni Frangiskan

zomm maghquda l-Frangiskani

dan l-Ordni ghalik ghatxan.

 

Ghalhekk, mela Omm il-grazzja

li l-Frangisku ressaq lejk,

aghmel li wliedu jkunu

denji li jaraw ghajnejk.

 

Geoffrey G. Attard

 


Din il-Poezija Derhet fir-rivista Dawl Frangiskan, Sena 16, Ghadd 165, Dicembru 1996, 25

Assisi 7.9.2003


 

Poezija

ta'

Geoffrey G.

Attard