Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Bonaventura jsellem lil Frangisku


 Kitba ta' San Bonaventura

traduzzjoni ta'  Frank Delia OFMCap.


San Bonaventura jsellem lil Frangisku

 

Min jista' jiddeskrivi

l-imhabba ferventi

li kienet tikbes f'qalb Frangisku,

il-habib tal-Gharus?

 

Bhal fahma hamra

hu kien jixghel kull hin

bil-fjamma ta' l-imhabba ta'Alla.

Kull x'hin kienet tissemma'

kien jeccita ruhu,

kien jitqanqal u jikkomovi ruhu

daqs li kieku xi hadd mess

wahda mill-kordi ta' qalbu bi kliemu.

Ta' spiss kien jghid

li jekk wiehed jircievi karit

u jrodd ghaliha bl-imhabba ta'Alla

jkun att l-aktar nobbli.

Ukoll: li dawk li jistmaw il-flus

aktar mill-imhabba ta'Alla

huma tassew boloh.

L-imhabba ta'Alla ghal Frangisku kienet imprezzabbli ghax biha

kulhadd jista' jidhol

fis-Saltna tas-Sema.

Id-dispjacir kbir tieghu

kien meta jara bnedmin

li ma kellhomx stima lejha.

Frangisku kien jitghaxxaq

bl-opri kollha tal-holqien.

Kien ferhan jilmah f'kollox

is-Sid u l-Kreatur taghhom.

Is-sbuhija tal-hlejjaq

kienet tirrifletti ghalih

is-Sbuhija nfinita ta'Alla stess.

Kien jilmah fihom

marki li juruh it-triq lejn Alla.

Kien juzahom bhal sellum twil

biex fuqu jitla' biex jghannaq

il-MAHBUB TA' QALBU.

B'sens kbir ta' devozzjoni

kien iqis kollox u kulhadd

bhal nixxija ta' ckejknin

hergin mill-istess xmara originali taghhom.

Fil-firxa tas-smewwiet

Frangisku kien jammira l-armonija perfetta

u bhal profeta David kien jistieden

ix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb

biex ifahhru 'l Mulej.

 

San Bonaventura

traduzzjoni ta'  Frank Delia OFMCap.


Din il-Poezija hija kitba ta' San Bonaventura mehuda minn "The Life of St Francis"  u traduzzjoni ta' Frank Delia OFMCap. Dehret fir-rivista, Dawl Frangiskan, Dicembru 1991, 2.

Assisi 4.10.2003


 

Poezija

ta'

San Bonaventura

traduzzjoni ta' Frank Delia OFMCap.