Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Frangisku, il-Fqajjar Ghani


ta' Patri Wistin Attard OFMCap.


Frangisku, il-Fqajjar Ghani

 

Ghaddej jiggerra mat-tfajliet zaghzugha

Imheggeg ghat-taqtigh, ghas-sliem u r-rebh

Ta' l-ghezez belt li sqietu demm ibaqbaq

Assisi, il-gawhra tas-Sultan tas-sebh.

 

U bhal hamiema gwejda li tindarab

U taqa' fl-art ghal ftit u terga' ssuq,

Hekk qam felhan Frangisku wara holma

Milqut minn nebha hierga minn hemm fuq.

 

Dlonk warrab l-irbit kollu li bhal mazra

Ma' l-art imsammar rabtu daqs ilsir,

U hieles ried jintrefa' lejn l-Imghallem

Imxennaq li xebh tieghu darba jsir.

 

F'dirghajh bla sabar ghannaq mard u faqar,

Fis-skiet l-imhabba xandar kullimkien.

Bhal bidwi b'hodon zrieragh ghadda jferrex

Il-gid u s-sliem mat-toroq bla waqfien.

 

Missier ghaziz, il-fagar tieghek ghani.

Ghani bil-bosta ghax rabtek rabta sew

Mal-Mulej Alla w tak is-sigill tieghu,

Deffsek go qalbu u zammek b'ghozza hemm gew.

 

Fil-hlejjaq kollha gharaft il-kobor t'Alla

U tajtu kull fohrija bl-ohla kliem.

Illum ghajnejn kulhadd mixhuta fuqek,

Mis-sema nizzel fuqna barka u sliem.

 

Patri Wistin Attard OFMCap.

15 ta' Awissu 1999


Din il-Poezija dehret fir-rivista, Dawl Frangiskan, Ottubru 1999, 25.

Assisi 4.10.2003


 

Poezija

ta'

Patri

Wistin Attard

OFMCap.