Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lill-Patrijarka Serafiku


 ta' Geoffrey George. Attard


Lill-Patrijarka Serafiku

 

San Frangisk,

Kbir Partrijarka,

Il-Qaddis tas-sliem, tal-paci

Li b'ghemilu u li b'kelmtu

Wera mhabbtu lejn Ges¨.

San Frangisk,

Habib tal-bniedem

Kif ukoll ta' l-annimal

Int kont tixbah sa mill-bidu

Lis-Sid tieghek li habbejt

Ges¨ Kristu, illi tieghu lilna wrejt

It-triq tajba li twassalna

ghal bla tmiem eternitÓ.

Sahansitra f'ghar twelidt,

Wara Kristu timxi ridt, 

U mid-dinja fis infridt

U tbieghed mill-kiebja unuri

ta' din l-art taghna l-bnedmin

Hallejt gidek, Hallejt darek.

Sabiex taqdi lil min gieghek

Biex jekk trid lilu taghtih

hajtek kollha, biex imbaghad

wara hajtek tmur tgawdih.

Minn salib mirakuluz

Kellmek Kristu, li tal-Knisja

Hu l-Gharus.

Qallek tibni l-Knisja tieghu

Mort int taqbad dawk il-gebel

Sabiex tobdi dak l-amar.

Izda Hu qallek mhux biex tibni

b'dak il-gebel t'Alla d-dar

'ma sabiex fil-ghalqa tieghu

Inti fis tissieheb mieghu

Biex mill-gdid fuq dik il-gebla

Tibni l-knisja, mhux tal-gebel li hi mejta

Imma t'Alla, li hi l-bejta

Fejn l-Insara jsibu l-benna

jsibu l-ghaxqa tal-Hallieq.

Kristu iehor jien nisthajjlek

B'dawk il-pjagi go idejk

Ges¨ Msallab jiena nahsbek

B'dawk il-pjagi go riglejk.

Fil-kustat qaddis minn tieghek

Hemm pjaga ohra illi taghmlek

Kristu iehor fuq din l-art.

Izda mbaghad biex xoghlok jibga'

u jmur joktor bla dewmien

Mort imbaghad nies mieghek gbart.

U waqqaft dik l-akbar Ordni

Illi xterdet u nfirxet

Ma kull naha ta' din l-art

L-umilta, virt¨ mill-akbar

Dehret kif tiddi sabiha

Meta bqajt Djaknu tal-Knisja

Uma sirt qatt sacerdot.

Lbist mbaghad il-libsa fqajra

Fis jien rajtek b'kbira, hajra

Li tmut martri ghal Ges¨.

Imma min ser jaghmlek martri

Jekk ukoll l-istess ghedewwa

Raw fis fik lehen is-sewwa

Lejk ingibdu u habbewk.

Ma kienx hemm lok ghall-martirju

Kont wisq helu, kont wisq twajjeb

Biex issib min lilek jahqar

Ghaliex thaddan dak twemminek

It-Twemmin tas-Salvatur.

San Frangisk, habib tal-foqra

Int li tghin lil dawk imwarrba

hekk mahbub minna l-bnedmin.

Minn gol-Genna, qaddis taghna

Haga wahda nitolbuk

Imhabbitna ilkoll nuruk

Nixtiequk u rriduk

Li int tibqa' dejjem maghna

O Glorjuz, Kbir Patrun taghna.

 

Geoffrey George Attard

 


Din il-Poezija Derhet fir-rivista Dawl Frangiskan,  Ottubru 1998, p.25.

Assisi 6.10.2003


 

Poezija

ta'

Geoffrey George.

Attard