Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Gheliem godda ta' Qdusija


Awtur mhux maghruf


Gheliem godda ta' Qdusija

(sekwenza)

 

Gheliem godda ta' qdusija

Nisslu xempju ta' tjubija

Li troxx gid u tferrex dija

Mit-taghlim ta' San Frangisk.

 

F'ghaqda gdida lill-imxierka

Inghataw ligijiet xierqa

Dmirijiet godda u mbierka

Imfasslin minn San Frangisk.

 

Ordni gdid u hajja xeghlu

B'ligi mqaddsa tnehha l-velu

Li kien satar il-Vangelu

Dwal li d-dinja regghet rat.

 

Ligijiet minn Kristu mnebbha

Ghad-deh'n taghhom m'gherfu mxebbha

Fuq l-ohrajn dlonk kisbu rebha.

F'isem l-oghla apostolat.

 

B'habel ahrax, b'cogqa fqira

Ghatta surtu bi tmaqdira;

Hobz bil-qies, ikel harira;

Siequ cahhad miz-zarbun.

 

Hajtu jsaffi ried mill-faqar

Minn kull hajr ghazel jinhaqar,

Ghat-tlellix tilef is-sabar,

Warrab gidu ghall-kurdun.

 

Qalbu fittxet dawk l-imkejjen

Fejn bi dmugh ghajnejh izejjen

B'sobgha ghaz-zmien siewi li xejjen

Mat-tgerbib ta' seklu shih.

 

Mill-blat, fl-ghari, Fejn mar jogghod

Ghajnejh sammar fl-gholi, 'l boghod;

Frugha d-dinja tghallem jobghod

B'lehma mfittxa mis-smewwiet.

 

Gismu mghakkes sar bla sura

Lewn il-gilda ksietu s-sfura;

L-ikel fittex fl-Iskrittura;

Stmerr il-hajra tax-xewgat.

 

Fuq muntanja f'ghar intafa',

Mill-art wiccu qatt ma rafa'

Sa ma gewh is-sliem u safa;

U f'dal habs ta' xewqtu strieh.

 

F'dagqa wahda fegg bhal beraq,

Sid id-dinja s-sema feraq,

Mohh it-raheb l-ghageb seraq,

W hekk intrafa' f'dan in-nebh.

 

Gablu l-marki tat-tbatija

Li Gesu garrab bla htija

U fuq lahmu stampa d-dmija,

Naqqax griehi bl-istess xebh.

 

Huwa haseb, b'diega f'qalbu,

Fil-hruxija ta' min sallbu,

Genbu, idejh u sagajh garrbu

Dak li garrab il-Mulej.

 

Twahhdu r-rwieh b'ghageb tas-sema

Il-Qaddis tkellem u sema';

Wara ra l-grajja f'migemgha

Li se jigru ghal li gej.

 

Hawn xi msiemer f'ghadmu ssammru

Suwed barra, f'gismu thammru

Truf il-griehi hass jixxammru

Mat-titgib tal-ponot twal.

 

Ma sarux bl-ghodod grihietu;

Kienu grazzja skond xewqietu

Il-martell thalla fi skietu,

Feggu f'gismu bhall-inwar.

 

Fuq il-gisem, ghadu taghna,

Int irbaht glidiet herqana

Sbaqt il-gibda hekk setghana

Bis-sinjali tas-salib.

 

Aghmel raheb li jharsuna,

F'kull taqbida li jsahhuna

U jhejjulna dik l-ghajnuna

Li tmexxina fit-taqlib.

 

O Missier, hniena u qdusija,

Gholli n-nies li hrigt mill-htija

Ma' l-irhieb f'ghaqda ahharija

Lejn is-saltna tas-smewwiet.

 

Ha jissiehbu mal-mahtura    

Dawk l'ghallimt u tajthom sura,

Ma' l-irhieb iz-zghar migbura

Jghixu l-hajja tal-hajjiet.

 

Amen. Hallelujah.

 

Awtur mhux maghruf.

 


It-test huwa mehud mill-Missal, Ruman Serafiku, Vol I, Malta 1979

Assisi 6.10.2003


 

Poezija

ta'

Awtur mhux maghruf

 

Sekwenza

tal-

Quddiesa nhar il-festa ta'

San Frangisk