Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Il-Qlub fis jinxteghlu


Awtur mhux maghruf


Il-Qlub fis jinxteghlu

(Innu)

 

Il-qlub fis jinxteghlu

Waqt li ngbarna biex niftakru

Fil-gerhiet ta’ San Frangisk.

 

Bis-salib tal-Feddej taghna:

Xejn hlief b’dan m’ghandna niftahru,

Kif ghalliema San Frangisk.

 

Fuq il-gholja kollu mheggeg

Jghasses, gheri u kollu mkebbes,

Dlonk jitniehed ghall-Mulej.

 

Wahdu kien fit-talb imgharghar,

Ghas-salib id-dmugh ixerred

Ghax il-hemm hassu jifnih.

 

Ghandu gie s-Sultan tas-sema:

Mas-salib hu rah imsallab,

Harstu nisslet fih is-sliem.

 

Ra l-qaddej li l-Feddej taghna,

Tal-grajjiet mexxej wahdieni,

Fit-tbatija kien glorjuz.

 

Bidla sehhet f’qalb Frangisku:

F'daqqa wahda l-gisem tieghu

Deher imzejjen b'gerhiet sbieh.

 

Dan ghaliex ta' Kristu msallab,

Kemm il-mewt u kemm il-hajja,

F'mohhu kienu dawn hajjin.

 

Dik il-hegga li hass f'ruhu

Dehret issa lilhinn minnu

Bil-gerhiet il-mitbughin.

 

O Mulej, ghalina msallab,

Aghmel li ruhna u gisimna

Dlonk jinghaqdu mas-salib.

 

Li tad-dawl fis-saltna tieghek,

Il-frott niehdu tat-tbatija

U ghal dejjem ingawduk.

 

Ejja nfahhru lill-Imsallab,

Lil Frangisk li nghaqad mieghu

'L hinn mid-dinja f'sebh glorjuz.

 

Awtur mhux maghruf.

 


It-test huwa mehud mir-Ritwal Frangiskan, Frangiskani Konventwali, Malta 2002

Assisi 6.10.2003


 

Poezija

ta'

Awtur mhux maghruf

 

Innu

waqt

il-Corda Pia