Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Hawn quddiemek


Awtur mhux maghruf


Hawn quddiemek

(Kurunella)

 

Hawn quddiemek, O Mulejja,

Gharkobbtejna mixhutin,

Nadurawk mill-qiegh ta' qalbna,

W talb noffrulek fl-istess hin.

 

Ilqa' l-gerha minn tar-rigel

Ta' Frangisku, qaddej tieghek,

Li t-tbatija tal-passjoni

B'din il-gerha qasam mieghek.

 

Bit-tifkira ta' wegghatek,

Nitolbuk, Mulej, taghtina

Li nitbieghdu minn hzunitna,

Ma nibqghux fit-triq hazina.              

Glorja.

 

Hawn quddiemek, O Mulejja...

 

Hekk ukoll, Mulej noffrulek

Gerhat siequ l-leminija,

Illi sofra bl-akbar sabar

Bla tgemgim u bla kburija.

 

Nitolbuk, Mulej tal-hniena,

Tul it-triq ibqa' mexxina,

sakemm lilna f'darek twassal,

Fejn bi gmielek int thennina.

Glorja.

 

Hawn quddiemek, O Mulejja...        

 

O Mulej, ahna noffrulek

Gerha harxa tnixxi d-dmija,

Li Frangisk batieha mieghek -

Gerhet idu x-xellugija.

 

Nitoblok, aghtina l-grazzja

Li fit-tieni migja tieghek

Fuq lemintek ahna nkunu

Biex il-genna nidhlu mieghek.

Glorja.

 

Hawn quddiemek, O Mulejja...

 

Minn qiegh qalbna wkoll noffrulek

Gerhet idu leminija,

Li int lilu ghogbok taghti,

Biex issiehbu fit-tbatija.

 

Aghmel int, o Alla taghna,

Li x-xitan qatt ma jirbahna,

U fil-glorja minn tal-genna,

Naraw wiccek, u sserrahna.

Glorja.

 

Hawn quddiemek, O Mulejja...

 

Fl-ahharnett, Mulej, noffrulek

Ta' Frangisk gerhet il-qalb,

Li hu rcieva fuq l-Alvernja,

Meta kien mgharghar fit-talb.

 

Nitolbuk, Mulej, li qalbna

B'wiccek biss tkompli tithenna

U mbaghad nigu nbierku lilek

f'sebh bla tmiem, f'saltnet il-genna.

Glorja.

 

Awtur mhux maghruf.

 


It-test huwa mehud mir-Ritwal Frangiskan, Frangiskani Konventwali, Malta 2002

Assisi 6.10.2003


 

Poezija

ta'

Awtur mhux maghruf

 

Kurunella

f'gieh

il-pjagi

ta'

San Frangisk