Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Frangisk, berikni qabel nitlaq


ta' Fr Thomas Calleja OFMConv.


Frangisk, berikni qabel nitlaq

 

O Frangisk, m'ghandix kliem biex infisser

x'hassejt jien xhin gejt hawn f'dan il-post

f’din il-Belt ghad-dell kenni ta' qabrek:

sliem u ferh, ma nghidlekx kemm hadt gost!

 

Gerbbu l-jiem, il-gimghat, u xhur bosta

nigi kont hdejk fil-gabra tat-talb

kull filghodu u kull filghaxija

biex bil-benna tas-sliem tghix il-qalb.

 

Izda wasal iz-zmien biex jien nitlaq,

naqbad triqti u bhal pellegrin,

hemm immur fejn is-Sid fis jixtieqni

naqdi 'l huti tul dawn l-erba' snin.

 

Tassew iebsa ninfired minn mieghek.

Qabrek nitlaq ’mma b'ghafsa ta' qalb.

Sa ngorr mieghi l-ispirtu t’Assisi

halli nibqa' qrib tieghek fit-talb.

 

O Frangisk, missier twajjeb, berikni

qabel nitlaq ’il boghod minn dil-belt:

ghinni b'Regola nghix il-Vangelu,

hajti nqatta’ fis-sliem minghajr ghelt.

   

Fr Thomas Calleja

Fuq il-Qabar ta' San Frangisk

Assisi - 16 ta' Ottubru 2003

 


Din il-Poezija giet miktuba ftit jiem qabel Fr Thomas halla Assisi biex jirritorna halli jissokta il-hidma tieghu f'Malta.

Assisi 18.10.2003


 

Poezija

ta'

Fr Thomas Calleja OFMConv