Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk t'Assisi


ta' G. Arena.


San Frangisk t'Assisi

sunett

 

Mistoqsi gie x-xitan fuq il-qdusija

ta' San Frangisk; u wiegeb dak minbux:

"Alla l-Missier imtela bil-hruxija

ghall-midinbin li lilu ma jqimux...

 

L'ghalkemm ma kienx se jhallas din il-htija

billi meqruda jigu, ma jdumux,

in-nisa u rgiel tad-dinja ghalenija,

jekk dawna minn htijiethom ma jindmux.

 

Ma, Kristu lil Missieru, mimli hlewwa,

talab ghalihom, wieghdu li jibdilhom

minghajr ma jehtieg biss li lilhom jhedded,

 

Ghax kien fi hsiebu bniedem jibaghtilhom

illi b'ghamilu  jergghu jahtru s-sewwa;

ghax Hajtu, fih, u Mewtu ried igedded."

 

G. Arena.

25 ta' Settembru 1913

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbâr ta' Sant Antnin, Sena 3, nru 10, Ottubru 1913, p. 297.

Valletta:  13.11.2003

 


 

Poezija

ta'

G. Arena