Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk ta' Assisi


ta' Giovanni Carabez


Lil Kbir Patrijarka

San Frangisk ta' Assisi

fl-4 ta' Ottubru 1915

 

Nibet fjur b'kull  bjuda mzejjen

Minnu xerred l-ohla fwieha;

Biex il-gmiel fih dejjem joktor,

Ragg tefghitlu x-xemx sabiha.

 

Dejjem baqghet fih il-bjuda

Lilu r-rih ma nixxef qatt:

Ghalkemm kien bix-xewk imdawwar

Baqa' l-ghaxqa ta' kulhadd.

 

Alla nnifsu minn gos-sema

Bl-ohla nida mar saqqieh;

Fost in-nwar tal-qasam tieghu

Ried li jkun l-izjed sabih.

 

Deh, min hu dal-Fjur, o Angli?

Li twegbuni nitlob fis;

 - Hu Frangisku habib t'Alla,

Patrijarka, Kbir Qaddis.

 

Sa mill-bidu minn ckunitu

Kien imzejjen b'kull virtù

Hajtu kollha ried li jghaddi

Tixbah wisq lil ta' Gesù.

 

Lir-ruh tieghu, bhal ta' Anglu

Dejjem zamm fl-akbar indafa;

Ghalhekk sthaqq li minn dil-hajja

Spiss lejn Alla kien jintrafa'.

 

Bl-akbar hrara hwejgu u gidu

Lill-fqajrin tah Karità;

U biex joghgob f'kollox 'l Alla

Ruhu zejjen bl-umiltà.

 

Nar ta' mhabba lejn il-proxxmu

Jixghel f'qalbu dejjem kien.

Biex ghal Alla l-erwieh jirbah

Kien jipprietka kullimkien.

 

Martri kien bil-penitenza,

Jixtieq dejjem kull tbatija;

B'ferha kbira l-pjagi laqa'

Bihom sar xemx tal-qdusija.

 

Fl-oghla tron l-isbah kuruna

Lilu xieraq tkun moghtija

Mill-Kbir Alla hemm fis-Sema

Bhala hlas ta' kull tbatija.

 

Ahna bik, Frangisku mghaxxqa

U f'dal-jum tant ferhanin,

Gieh u glorja lilek naghtu

L-akbar fost il-Qaddisin.

 

Int il-kewkba sebh tal-Knisja,

Minn ta' wliedek kbir unur,

F'qalbna nghozzu l-isem tieghek,

O tal-Genna l-eghzez Fjur!

 

Giovanni Carabez

1 ta' Settembru 1915

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena V, no. 10, Ottubru 1915, p.307.

Valletta: 13.11.2003


 

Poezija

ta'

Giovanni Carabez