Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


San Frangisk ta' Assisi


ta' Giovanni Carabez


Lil Patrijarka

San Frangisk ta' Assisi

Missier ghaziz taghna

 

Jien illum m'eluf ta' Nsara

Nixtieq ninseg xi tifhir,

Lil Missier ghaziz minn taghna

Lil Frangisku Qaddis kbir.

 

Sliem ghalik, o Patrijarka

Ezemplar minn ta' l-Insara,

Int il-bniedem mahbub mn'Alla,

Kull virtù kulhadd fik jara.

 

Hallejt 'l ommok u 'l Missierek

Il-gid kollu abbandunjat;

X'hin gharaft il-qerq u l-frugha

L-ahhar sliem lid-dinja tajt.

 

Kollok zelu, kollok hegga

Il-gid tfittex ta' l-erwieh,

Biex ghal Kristu lilhom tirbah

Tahdem, teghreq bla mistrieh,

 

Kemm tassew habbejt lill-proxxmu

Wara il-faqar dejjem grejt,

Biex issalva li xi midneb

Hrara kbira wkoll urejt.

 

Sawm, cilizzji, dixxiplini,

Dmugh ixxerred lejl u nhar,

Il-gost tieghek tghin il-morda

Jew il-hobz tqassam lill-fqar.

 

Lilek nara fuq l-Alvernja

Fl-ikbar xeghla ta' moghdrija

Lejn Gesù li miet imsallab

Qalb l-insulti u t-tbatija;

 

Tahseb bqajt fuq il-Passjoni

Li kien sofra r-Redentur,

U li bhalu tixtieq tbati

Xewqa kbira nissilt zgur.

 

Izda hawn, oh! min ifisser

X'hassejt f'qalbek f'dak il-hin

Li mis-Sema int rajt nizel

U lejk jersaq Serafin?

 

Taht dix-Xbieha, kien hemm Kristu

Dlonk bhal tieghu l-pjagi tak,

B'dan il-mertu, b'din il-glorja

Ried Bin Alla jonorak!

 

Hniena, hniena, il-pjagi tieghek

Qed jitolbu ghall-bnedmin,

Paci jgibu fuq id-dinja

Paci 'l tant qlub imnikktin.

 

O Frangisku ftakar dejjem

L'ahna tieghek veri wlied;

Minna bieghed gwaj u hazen,

Lilna wassal fis-Smewwiet.

 

Giovanni Carabez

1918

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena VIII, no. 10, Ottubru 1918, p.267.

Valletta: 15.11.2003


 

Poezija

ta'

Giovanni Carabez