Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Nitolbu ghall-Paci


ta' Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.


Nitlobu ghall-Paci

 

Nitolbu ilkoll huti

nitolbu bl-akbar hrara

ghaliex bhala Insara

jehtieg isir it-talb:

nitolbu lill-Kbir Alla

sabiex ihenn ghalina

il-PACI fis jaghtina

nitolbu lkoll bil-qalb.

 

Nitolbu mela huti

Nitolbu lkoll bil-hniena

Lil Dak li b'demmu fdiena

fuq l-ghuda tas-Salib;

sabiex bilgri jehlisna

fuq kollox iharisna

mill-gwaj li fih ninsabu

u Paci fis igib.

 

Nitolbu iva huti

Lix-Xbejba minghajr htija

Lil dik Ommna Marija

Omm dak Gesů Bambin;

sabiex taqbez ghalina

quddiem l-Iben minn taghha

u Dan sigur jismaghha

ghad 'l ahna midinbin!

 

Nitolbu ukoll huti

'l-Appostlu tal-Gentili

li sabna tant fidili

x'hin ilqajnih ilkoll;

sabiex minn gewwa l-genna

harsa helwa jaghtina

"Missierna henn ghalina

harsilna dan l-iskoll".

 

U lilek o FRANGISKU

Missier ta' l-Ordni taghna

mis-sema wkoll ismghana

harsina minn kull hemm;

ftakar li ahna wliedek

thallix li hekk bil-herra

f'edin il-harxa gwerra

jixtered izjed demm.

 

U lejk fl-ahhar induru

o gilju ta' sbuhija

o ghageb ta' qdusija

ta' Padwa SANT'ANTNIN,

fis idher quddiem Alla

indahal Int ghalina

itolbu biex jaghtina

il-Paci minn dal-hin.

 

Nitolbu lkoll ghall-Paci

'l Alla ta' kull Qdusija

lil Kristu, lil Marija

u 'l dawn il-Qaddisin;

Nitolbu b'qalbna kollha

nuru li ahna Nsara

u zgur li minn kull hsara

fis nigu mehlusin!

 

Fra Guzepp Sciberras, Terzjarju Frangiskan.

1919

 


Din il-Poezija dehret fil-Habbâr ta' Sant Antnin, Sena Iv, nru 12, Dicembru 1914, p. 363.

Valletta:  24.11.2003


 

Poezija

ta'

Fra Gusepp

Sciberras Terzjarju Frangiskan