Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 San Frangisk


poezija ta' F. S. Caruana


San Frangisk

Lil huti, ulied Frangisku

 

I

Min jista' tal-kobor hjiel sew imur jaghti?

Min jista' kbir ghageb ikanta 'l-bnedmin,

Bla jnaqqas il-kobor, bla jitfi s-sbuhija?

Kif nista' hjiel naghti tal-Kbir Serafin!

 

Hjiel qawwi li joqghod ghall-Kbir wlid il-bniedem!

Ghax kbir, kbir mill-ikbar kien dan il-Werrej,

Li gabar lid-dinja, mexxieha ma genbu

Ghat-triq illi twassal fi hdan il-Mulej.

 

II

Imwieled bhal Kristu. Hu stess cahad hwejgu,

Ma riedx li f'tad-dinja biss jahseb ghal ftit

X'hin ra taghha l-frugha; ma riedx joqghod fiha;

U ghad li kien fiha, wisq minnha kien bghid.

 

Imlibbes bi xkora, biss habel ma' qaddu,

Jitqabbad mal-igbla, jiggerra gol-wied,

U jghanni hajr 'l Alla u jitghaxxaq b'ghemilu

Fid-dawra tal-hajja, fid-dawl tas-smewwiet.

 

III

U gabar bhal Kristu sew tnax-il habrieki

Li bhalu ghad-dinja dawn riedu jirtmew,

Biss riedu li jkunu gid 'l ghajrhom xi haga,

Filwaqt li mill-frugha tad-dinja jinhbew.

 

Imnebbah Frangisku jitghannaq ma' dawna

L-ewliena wlied tieghu, u itihom l-irbit

Ta' Reg'la hafifa daqs kemm hi tal-ghageb

Lid-dinja tat qawwa ghall-ehrex taqbid.

 

IV

Frangisku jinxtehet fl-altar ta' Marija

Fil-Knisja ta' l-Angli mitluf minn sensieh!

Oh ghidli min jista' x'hass f'qalbu Frangisku

X'hin talab 'l Uliedu jitkattru bis-shih,

 

Nisthajjel li nfethu s-Smewwiet bhalma darba

U deher Alla innifsu, u mar jghidlu: Inhtart

Minn dejjem, Frangisku, li jkollok uliedek

Daqs kwiekeb fis-sema, daqs ramel fuq l-art.

 

V

Uliedu tant kotru: bhal kwiekeb gos-Sema

Mit-TLIETA li waqqaf 'l hemm taru fl-eluf;

U mzieghda l-art kollha bl-ulied ta' Frangisku:

L-art kollha b'uliedu mimlija sa t-truf.

 

Frangisiku issa hieni li waqqaf it-TLIETA,

Xejn izjed ma jonqsu, xejn izjed ma jrid,

Biss haga fadallu, biss haga jrid jara,

Ghall-Wemna ta' Kristu ta' demmu t-tixrid.

 

VI

'Mma s-Sema le seddqu: ghad illi l-martirju

Ghal Kristu jrid jiehu m'n idejn l-imhammdin,

Mizmum lura jigi, mibghut lejn pajjizu

Biex hemm jizra' l-Kelma u jxandar id-Din.

 

Imgharras mal-faqar, Frangisku jiggerra

b'ilbies it-tbatija biss sandli f'riglejh,

U jaghkkes lil gismu u jcahhdu minn kollox

U jbati bid-dahka, bil-hena f'haddejh.

 

VII

Bid-dahqa fuq fommu, lil hutu l-ghasafar

Ikellem bil-hlewwa li tghaxxaq lill-qlub;

U jgibhom ghal idu, jrazznilhom il-qilla,

Igib bhal nghag gwejda lil hutu l-ilpup.

 

'Mma dawn lanqas hwejjeg: ghasafar lil hutu

Igibhom jittajru madwaru mghaxxqin,

Mitlufa bi kliemu, bhal nghag l-izjed gwejda,

Nies l-ehrex, igibhom mid-dnub soghbijin:

 

VIII

Kien xbieha ta' Kristu: fl-Alverjna fuq l-igbla

Jitbiccer kien qieghed x'hin deher fis-smewwiet

Kbir Anglu minn t'Alla mislub bhala l-Iben,

Dehritu hekk tfakkar f'wisq kbar gheg'bijiet.

 

Intilef Frangisku, sakemm ma rahx izjed.

'Mma ntebeh li idu ma' riglu u l-kustat

Infethu bil-Pjagi.  U hekk Ghageb ried jahbi,

- Da' x-Xbieha ta' Kristu - u hekk kbar ugighat.

 

IX

B'wicc hlewwa li jghaxxaq, il-Fqajjar t'Assisi

Mixhut b'gismu mbiccer bi kbar tbatijiet,

Lid-dinja li cahad, qed issa jhalliha:

Frangisku, ga kesah: Frangisku ga miet.

 

Miet iva Frangisku. Hallihom 'l Uliedu

F'dal-wied ta' dmugh hajjen.  'Mma baqa' kull hin

Ihares m'n hemm lejhom imxerrda mad-dinja:

Jghix iva Frangisku, f'qlub kollha l-bnedmin!

 

F. S. Caruana

Malta: 1921

 


Dehret f' il-Habbâr ta’ S. Antnin ta' Padova, XI-il sena, no. 10-11 Ottubru -Novembru 1921, 201-202.

Valletta: 24.11.2003


 

Poezija

ta'

F. S. Caruana