Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 San Frangisk t'Assisi


poezija ta' Carmelo M. De Sani


Tifkiriet tal-Hajja tal-Patrijarka

San Frangisk t'Assisi

Ghall-Festi tas-VII Centinarju mill-mewt

1226-1926

 

Fl-ghadd ta' Kristu s-sena kienet

Elf mija tnejn u tmenin

Jum il-Hadd gewwa Assisi

F'Settembru sitta u ghoxrin

      Jum ta' ferh u tant sabih

      SAN FRANGISKU twieled fih.

 

Minn Familja bosta nobbili

Mill-missier kemm tant mill-omm

L-omm fil-biza' t'Alla kienet

Lil Frangisku hija zzomm

     Triq is-sewwa hi turih

     Il-Biza' t'Alla sehh fih.

 

Xebh ta' Kristu t-twelid tieghu

Ghax hekk ghogbu l-Hanin Alla

Ghad li kien bhan-nies wisq ghonja

FRANGISKU twieled fi stalla

     Fuq ftit tiben fl-istess hin

     Sew hu twieled bhal Bambin.

 

Fejn dal-lok tat-twelid tieghu

L-omm mis-sema mnebbha giet

Permezz t'anglu mibghut mn'Alla

Biex l-istalla Knisja nbniet

     Ghal din l-opra tal-Qdusija

     Hekk l-istalla giet mibnija

 

Ghadda z-zmien fuq das-serv t'Alla

Ra lid-dinja kollha frugha

Ra lill-ghadu li ried jirbhu

B'kemm fl-infern hu ghandu kruha

     Ma FRANGISK jirbah irid

     F'Alla biss isib kull gid.

 

Talab 'l Alla kull ghajnuna

Sabiex huwa f'dak iz-zmien

Ordni jwaqqaf Religjuz

U xerrdu ma' kullimkien

     Alla sama' t-talba tieghu

     Tah il-grazzji, waqaf mieghu

 

Ghall-Imhabba tal-Kbir Alla

Lilu jitlob granet shah

Il-Pjagi ta' Gesù Kristu

Din il-grazzja Alla Tah

      Bihom Alla kien urieh

      Li fuq l-ghadu kien rebbieh

 

Bl-akbar sabar minn ghand Kristu

Qala' l-Pjagi tar-riglejn

Bl-umiltà u kbira mhabba

Huwa ha fl-imqaddsa idejn.

     Bil-pacenzja u kbir talb

     Anki l-pjagi ha tal-qalb.

 

B'dawn il-pjagi l-Kbir Serafiku

Mhabba t'Alla sehhet fih

Ikkumbatta aktar l-ghedewwa

U fuq l-ghadu gie rebbieh,

     L-Ordni kompla xerred fis

     Kullimkien dal-Kbir Qaddis.

 

Malta kellha wkoll ix-xorti

Kellha wkoll il-kbir unur

Li s-Serafku minn t'Assisi

Lilha huwa jigi jzur

     Fejn hawn halla 'l min kien mieghu

     Sabiex waqqaf l-Ordni tieghu.

 

Qabel telaq ghall-Afrika

Hawn fil-gzira huwa halla

Hu kmand ta lil ulied tieghu

Biex kunvent hawnhekk jittalla'

     L-istorja li ma tizbaljax

     Sew kien f'elf mitejn dsatax

 

Kif l-Appostlu Missier taghna

Lid-dixxipli tieghu halla

Sabiex dawn ikomplu jsahhu

F'din il-gzira l-Kelma t'Alla

     San FRANGISK bhal Missier taghna

     Lil uliedu halla maghna.

 

'Mma l-Kbir Alla wara hajja

Ta' kbir xoghol u kbir fervur

Ghogbu jsejjah lil FRANGISKU

F'dak il-lok ta' kull unur

     Minn tal-glorja u kull sbuhija

     Li hu mimli b'kull qdusija.

 

Kien sew l-erbgha ta' Ottubru

F'elf mitejn sitta u ghoxrin

B'mewt Glorjuza fi hdan Alla

Hu sejjahlu mat-tajbin

     Int lil Alla itlob ghalina

     Nitolbuk tiftakar fina

 

Harsa aghti Kbir Serafiku

San FRANGISK Missier hanin

Fuq dil-Gzira tant mahbuba

Itlob int ghall-midinbin

     Biex mill-hemm inti tharishom

     Mieghek hudna mat-tajbin.

 

Carmelo M. De Sani

Malta: 1926

 


Dehret f' il-Habbâr ta’ S. Antnin ta' Padova, XVI-il sena, no.11 Novembru 1926, 252-254.

Valletta: 27.11.2003


 

Poezija

ta'

Carmelo M. De Sani