Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


 San Frangisk t'Assisi


ta' Carmelo Psaila


San Frangisk t'Assisi

 

Pellegrin dejjem jiggerra

Nesa d-dinja, nesa l-hbieb

'l Alla jbierek 'l Alla jfahhar

Kien minn tieghu biss il-hsieb.

 

Xkora libes hwejgu rema

Kien mixghul bil-Karità

Lill-fqajrin qassam fis hwejgu

Ghall-gieh t'Alla kollox ta.

 

Hafi jigri u jithabat

Spiss jissawwat bla moghdrija

Qatt ma gieb hniena lil gismu

Ruhu safja minn kull htija.

 

Lejl u nhar dejjem jittallab

Sofra nsulti u zeblih

F'din is-sura minn tal-hniena

Gieli dahqu in-nies bih.

 

Minn qatt huwa dan il-bniedem

Li b'eccess ta' Karità

Gidu kollu b'heffa kbira

Ghall-gieh t'Alla l-foqra ta?

 

Dana huwa l-Fqir t'Assisi

Mixghul f'qalbu bl-aqwa nar

Fuq il-ghola ta' l-Alvernja

Qalb is-skiet ighammar mar.

 

Oh, kif xeghlet fih l-imhabba

Erbghin jum irtirat dam

Hemm mar zgova mhabbtu m'Alla

F'dan iz-zmien ukoll hu sam.

 

Fost dil-hemda mis-smewwiet

Serafin jinzel ghal hdejh

B'raggi fera lill-Kustat

Lil idejh u lilriglejh.

 

Mahrug barra minnhu nnifsu

U mibdul kollu kemm Hu

Oh Kbir ghageb; gie Frangisku

Vera xbieha ta' Gesù

 

Fih stampati l-pjagi mqaddsa

Staghgbet l-art, staghgbu smewwiet

L-umiltà tal-fqir t'Assisi

fl-akbar glorja mwassla giet.

 

Hollu lsienkom gnus tad-dinja

U hajr roddu lill-Kbir Alla

Li fil-glorja tant sublimi

Lil Frangisku mar italla'

 

Ghal xoghol qawwi mar ixtehed

Mikbus f'qalbu bl-akbar hrara

Hekku nfatti b'ferh imqaddes

Gibed lejh lil Santa Klara.

 

U lil din, u lil nies ohra,

Gmiel id-dinja marret tnissi

U taghlaqhom f'abatija

Hekk sar l-Ordni tal-Klarissi.

 

It-Tliet Ordni gie imwaqqaf

U fih dahlu sal-Papiet

Wisq renjanti ahna nsibu

Nsibu maghhom Isfqijiet.

 

X'jiswa x-xettru ta' Erodi

Jew il-mant ta' Salamun

Hdejn il-libsa ta' Frangisku

U il-fqir tieghu kurdun.

 

Wara hidma tassew kbira

Wara hajja ta' qdusija

Il-Kbir Alla lil Frangisku

Mar isejjah fid-dgawdija.

 

Carmelo Psaila

Hal-Qormi - Malta

 


Dehret f'il-Habbâr ta’ Sant'Antnin ta' Padova, Sena XXVIII, no. 10, Ottubru 1938, 219.

Valletta:  29.11.2003


 

Poezija

ta'

Carmelo

Psaila