Poezija Frangiskana

 

◄◄|werrej|►►


Lil San Frangisk ta' Assisi

Harisna Missier!


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


Lil san Frangisk ta' Assisi

Harisna Missier!

 

Irrid dejjem infahhar

lilek Missier Qaddis,

li w'rajk il-mixja taghna

imharsa mit-tnassis

 

ta' dak il-ghadu hajjen

imsejjah ix-xitan,

li dejjem idur maghna,

qatt m'ghandu ftit serhan.

 

Frangisku Missier taghna,

urina Int it-triq,

biex qatt fuqna ma jkanta

xi rebha dal-qarrieq!

 

Jekk qabel kienu iebsa

Il-hafna zminijiet,

wisq aktar f'daz-zmien taghna

nehtiegu ghajnuniet.

 

Mis-sema hares lilna,

uliedek imsejknin;

t'hallina qatt wehidna,

bik nghixu ferhanin.

 

U nwettqu l-hidma taghna

ta' Paci u ta' Gid,

madwarna u 'l boghod minna,

kif zgur li Inti. trid!

 

Biex fl-ahhar flimkien mieghek,

ahna tieghek l-ulied,

lil Alla mmorru ngawdu

ghal dejjem fis-smewwiet!

 

P. Dom. Bonello OFMConv

Ghawdex: 11 ta' Ottubru 2003

 


Din il-Poezija waslet  ghandna bil-posta minghand l-awtur innifsu.

Valletta: 1.12.2003


Poezija

ta'

Patri Dumink

Bonello

OFMConv